Przydomowe oczyszczalnie ścieków – przepisy

Głównym aktem normatywnym regulującym powyższe zagadnienia jest Rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Część wymaganych odległości określa również ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) oraz kilka innych branżowych rozporządzeń.

Minimalna odległość studni wody pitnej od elementów przydomowej oczyszczalni ścieków to 15 metrów od korpusu zbiornika i 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego.

Odległość od okien i drzwi budynków w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacji indywidualnej powinna wynieść minimum 5 m, a w przypadku zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności większej niż 10 m3, lecz mniejszych niż 50 m3 odległość ta wynosi już 30 metrów.

Odległości od granicy sąsiedniej działki, drogi, ulicy lub ciągu pieszego w zależności od pojemności zbiornika powinna wynieść od 2 do 10 m.

Jeśli dobowa przepustowość takiej oczyszczalni ścieków nie przekracza 7,5 m3/d, nie trzeba występować o specjalne pozwolenie na budowę. Potrzebne jest jednak zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni. Prawo wodne, wymaga tego dla wszystkich urządzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Takie zgłoszenie musi być złożone we właściwym dla danego terenu Wydziale Ochrony Środowiska, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji.

fot. EKO-BIO Oczyszczalnie

Jak wybrać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Na rynku dostępnych jest kilka sprawdzonych technologii funkcjonowania oczyszczalni. Wybór tej konkretnej będzie zależał głównie od wielkości gospodarstwa domowego, wielkości działki – chodzi tu o odległości z przytaczanych wyżej przepisów – oraz panujących na niej warunków gruntowych.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym od EKO-BIO to także bezobsługowość i w przypadku 3 komorowej oczyszczalni ekologicznej – brak konieczności zużywania prądu. Oczyszczalnia EKO-ODR przeznaczona jest dla mieszkańców małych miejscowości poniżej 1000 osób i do pełnej skuteczności wymaga bardzo chłonnego gruntu. Ma tylko odprowadzenie drenażowe i nie umożliwia odzyskiwania wody. To prosty i skuteczny mechanizm. A dla inwestorów, którzy chcą sięgnąć po bardziej wszechstronne rozwiązania, firma EKO-BIO stworzyła 5 komorową oczyszczalnię biologiczną.

Oczyszczalnia ta umożliwia magazynowanie powstałej wody do powtórnego wykorzystania. Co więcej jej montaż jest możliwy także w trudnych warunkach gruntowych. Drenaż jest możliwy nawet w warunkach znikomej przepuszczalności. Należy pamiętać jedynie o jego wyniesieniu ponad poziom gruntu i umiejscowieniu w tzw. nasypie drenażowym.

Do prawidłowego działania obu typów oczyszczalni potrzeba niewiele. Jedynie czyszczenie osadnika raz na 9 miesięcy w przypadku oczyszczalni biologicznej oraz osadnika i filtra raz na 12miesięcy w przypadku oczyszczalni ekologicznej. . Wszystko dzięki działaniu bakterii, które trzeba uzupełniać co 2 tygodnie. Jak? Wystarczy wrzucić specjalną tabletkę do muszli klozetowej.

fot. EKO-BIO Oczyszczalnie

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Podstawą działania są dwa etapy oczyszczania. We wszystkich rodzajach przydomowych oczyszczalni najpierw następuje etap beztlenowego, a potem etap tlenowego oczyszczania ścieków. To jak szczegółowo przebiega cały proces zależy już od rodzaju oczyszczalni.

Biologiczne oczyszczanie ścieków dzieli się na 5 głównych etapów:

pierwsze dwa etapy to oczyszczanie beztlenowe. Tutaj oddzielane są np. tłuszcze, włosy. Kolejnym etapem jest oczyszczanie tlenowe. W tej komorze znajduje się dyfuzor napowietrzający ściek, dzięki któremu bakterie tlenowe rozmnażają się na specjalnych kształtach i rozkładają nieczystości. Ostatnie dwa etapy to tzw. doczyszczanie ścieku. Czwarta i piąta komora jest odpowiedzialna za klarowanie. Na tym etapie następuje sedymentacja ścieku. Nieoczyszczone cząsteczki opadają na dno, skąd są przetransportowywane za pomocą pompy mamutowej do drugiej komory oczyszczalni i proces ich oczyszczania się powtarza. Wyklarowany ściek zostaje już przetransportowany do rozsączenia w gruncie lub zbiornika retencyjnego w celu jego wykorzystania np. do podlewania ogrodu.

W oczyszczalni ekologicznej od EKO-BIO oczyszczanie beztlenowe zachodzi w zbiorniku, a tlenowe już w drenażu. Z tego rodzaju urządzenia nie jesteśmy już w stanie odzyskiwać i wtórnie wykorzystywać oczyszczonej wody.

fot. EKO-BIO Oczyszczalnie

Korzyści płynące z montażu przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem ekologicznym i tanim w użytkowaniu. Tak jak już wyżej wspomniano oczyszczalnia biologiczna może być montowana nawet w przypadku trudnych warunków gruntowych, na przykład pod ciągami komunikacyjnymi. Można ją również bezproblemowo rozbudowywać lub przenosić. Woda odzyskiwana z jej udziałem, ma znaczenie nie tylko podczas suszy. Bogata w azotany i fosforany woda pozyskana z procesu oczyszczania ścieków działa na rośliny jak nawóz.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym cena

Koszt inwestycyjny najprostszych oczyszczalni jest niewiele wyższy od kosztu zbudowania typowego szczelnego szamba. Można go jeszcze zmniejszyć, ubiegając się o dotację ze środków gminnych.

Koszt montażu oczyszczalni ścieków z drenażem, zakup urządzeń to, tak samo jak w przypadku szamba kilka tysięcy złotych. Ostateczny budżet zawsze będzie zależał od warunków gruntowych na konkretnej działce. Oczyszczanie tradycyjnego szamba to wydatek 250 a czasami 500 złotych na miesiąc, podczas gdy eksploatacja przydomowej oczyszczalni to zaledwie od 200 do 400 złotych rocznie. Te liczby potrafią przekonywać.

Więcej na www.oczyszczalnia.net

95-006 Bukowiec k/Łodzi, ul. Przylesie 7, woj. łódzkie
tel. 506 226 116, +48 784 761 082,