Warunki umowy

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ZAMIESZCZENIE REKLAMY NA PORTALU WWW.LIDERBUDOWLANY.PL

 

§1. Definicje

 

Użyte w niniejszych ogólnych warunkach terminy oznaczają:

 

Umowa - umowa o zamieszczenie reklamy w Produkcie;

Portal - serwis branżowy Liderbudowlany.pl

Produkt - produkty oferowane przez firmę Creative Heads sp. j.: reklama w Portalu w formie reklamy graficznej lub w formie artykułu, logotypy, strony www i filmy reklamowe.

Reklamodawca - Creative Heads Konieczny Jackiewicz sp. j.;

Zamawiający - podmiot zamawiający Produkt Reklamodawcy;

 

§2. Uzgodnienia stron dotyczące treść reklamy.

 

2.1. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej Reklamy.

 

2.2. Reklamodawca ma prawo odmówić zamieszczenia Reklamy dostarczonej przez Zamawiającego, odmówić zamieszczenia dowolnego jej elementu lub usunąć ją z Produktu, jeżeli Reklamodawca uzna, że Reklama ta lub jakikolwiek jej element nie spełnia wymogów technicznych albo są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W powyższej sytuacji Reklamodawca może odstąpić od Umowy bez informowania Zamawiającego, po wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu 3 dni roboczych do ponownego ustalenia treści Reklamy lub jej elementu.

 

§3. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Reklamodawcy i Zamawiającego

 

3.1. Reklamodawca zobowiązuje się do realizacji Produktu wymienionego w Umowie na zasadach określonych w Umowie oraz niniejszych Warunkach.
 

3.2. Zamawiający zobowiązuje się wpłacić zaliczkę w uzgodnionej wysokości i w terminie określonym w Umowie. Pozostała należność będzie płatna w terminach zgodnych z ustaleniami zawartymi w Umowie.

3.3. Po wpłaceniu przez Zamawiającego zaliczki określonej w umowie, Reklamodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni roboczych (o ile nie określono w umowie innego terminu) skontaktować się z Zamawiającym,(telefonicznie lub mailowo) w celu ustalenia szczegółów związanych z realizacją Produktu i szczegółów dotyczących przesłania potrzebnych materiałów niezbędnych do realizacji Produktu.
 

3.4. Po wpłaceniu zaliczki i kontakcie ze strony Reklamodawcy, Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania Produktu, w terminie 14 dni roboczych (o ile nie określono w umowie innego terminu) w formie elektronicznej na adresy: [email protected] lub [email protected] lub [email protected].
 

3.5. Reklamodawca jest zobowiązany, w ciągu 21 dni roboczych (o ile nie określono w umowie innego terminu) od przekazania przez Zamawiającego materiałów koniecznych do przygotowania Produktu, o których mowa w §3, pkt 3.4 do przygotowania projektu Produktu i przekazanie go do akceptacji Zamawiającemu.
 

3.6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, Zamawiający prześle w ciągu 7 dni kalendarzowych (o ile nie określono w umowie innego terminu) mailem na adresy wymienione w punkcie §3, pkt 3.4. swoje uwagi odnośnie projektu. Brak uwag ze strony Zamawiającego w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na treść i formę Produktu.
 

3.7. Reklamodawca ma obowiązek publikacji Produktu w formie reklamy graficznej i w formie artykułu na Portalu lub przekazanie innych Produktów (logotypów, stron www lub filmów video) Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych (o ile nie określono w umowie innego terminu) od akceptacji projektu Produktu dokonanej przez Zamawiającego, przesłanej drogą mailową na adresy wymienione w punkcie §3, pkt 3.4

3.8. Najpóźniej w terminie 7 dni roboczych (o ile nie określono w umowie innego terminu) po publikacji Produktu w Portalu Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia ostatecznej korekty drogą mailową na podane w punkcie §3, pkt 3.4. adresy mailowe.

3.8. Produkt w formie reklamy graficznej i w formie artykułu ukazywać się będzie w Portalu przez okres 12 miesięcy od daty jego zamieszczenia (o ile nie określono w umowie innego terminu).
 

3.10. W przypadku niedostarczenia treści i/lub materiałów do wykonania Reklamy (wymienionych w §3, pkt 3.4) w umówionym terminie, Reklamodawca ma prawo przygotować i opublikować Reklamę z wykorzystaniem posiadanych materiałów oraz ogólnodostępnych informacji, w szczególności w reklamach i na stronach WWW Zamawiającego. W przypadku braku możliwości lub znacznych utrudnień związanych z uzyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania Produktu, Reklamodawca ma prawo dochodzenia należności określonych w Umowie.
 

3.11. Zamawiający poinformuje Reklamodawcę o zmianach nazwy, formy prawnej, adresu, numeru telefonicznego czy numeru faksu, mailem na adresy podane w punkcie §3, pkt 3.4 niezwłocznie po zaistnieniu takich zmian. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie umieszczenie w Produkcie zmienionych danych, jeżeli informacja o nich nie dotarła do Reklamodawcy.

3.12. W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki opisanej w §3, pkt 3.1. Reklamodawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 15% wartości Umowy. brutto
 

3.13. W razie opóźnienia w zapłacie pozostałych należności Reklamodawca ma prawo podjąć wszelkie dozwolone prawem działania w celu ściągnięcia należności. Reklamodawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami tych działań w wysokości 15% wartości zadłużenia przypadającego na dzień wymagalności zobowiązania.
 

3.14. Po stronie Zamawiającego istnieje obowiązek terminowego opłacania zobowiązań wynikających z ustaleń zawartych w Umowie i zgodnie z harmonogramem spłat, nawet jeśli nie wywiązał się z obowiązków zawartych w §3 pkt 3.4, oraz pkt 3.6. W przypadku niedotrzymywania terminu spłat określonych w harmonogramie Reklamodawca ma prawo żądać spłaty całego zobowiązania określonego w umowie.
 

3.15. Suma brutto wystawionych faktur może różnić się od wartości brutto na Umowie z powodu zaokrągleń wartości podatku VAT na fakturach cząstkowych lub zmiany obowiązującej stawki VAT.
 

3.16. Strony uzgadniają, że cena Produktu ulegnie zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.

 

4. Prawa autorskie
 

4.1.Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych potrzebne do zamieszczenia wykonania i publikacji Produktu, a także, że treść i forma Produktu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za powyższe naruszenia, w tym w szczególności praw dotyczących własności intelektualnej, wynikających z użycia w Produkcie jakiegokolwiek elementu dostarczonego przez Zamawiającego. W przypadku dochodzenia od Reklamodawcy naprawienia szkody lub innych roszczeń przez osobę trzecią, Zamawiający zwróci Reklamodawcy wszelkie związane z tym koszty.
 

4.2. Zamawiający udziela Reklamodawcy nieodpłatnej licencji z prawem do udzielania dalszych licencji na korzystanie przez czas nieokreślony z Produktu poprzez jego utrwalenie, zwielokrotnienie techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi dostępnymi formami reprodukcji, wprowadzenie do pamięci komputera i włączenie Produktu do zbioru danych Reklamodawcy, powszechne udostępnienie Produktu, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych oraz na innych nośnikach przekazu, wprowadzenie do obrotu, tworzenie opracowań, rozpowszechnienie oraz publikację na różnych nośnikach przekazu i rozporządzania nim bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych.
 

4.3. Prawa autorskie do Produktu będącego w fazie realizacji do czasu ostatecznej akceptacji oraz całkowitego uregulowania należności wynikającej z umowy przysługują Reklamodawcy.
 

4.4. W przypadku opracowania Produktu przez Reklamodawcę, Reklamodawca udziela Zamawiającemu, po dokonaniu przez niego zapłaty całego wynagrodzenia wynikającego z Umowy, licencji na korzystanie z Produktu poprzez jego utrwalenie, zwielokrotnienie techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi dostępnymi formami reprodukcji, wprowadzenie do pamięci komputera i włączenie Produktu do zbioru danych Zamawiającego, powszechne udostępnienie Produktu, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych oraz na innych nośnikach przekazu, wprowadzenie do obrotu, tworzenie opracowań, rozpowszechnienie oraz publikację na różnych nośnikach przekazu i rozporządzania nim bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych.
 

5. Odstąpienie od Umowy
 

5.1. Reklamodawca może odstąpić od Umowy w przypadku, o którym mowa w punkcie 2.2. Reklamodawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego, któremu przysługiwać będzie zwrot wszelkich kwot zapłaconych tytułem wynagrodzenia.
 

5.2. Reklamodawca ma prawo odstąpić od Umowy lub od publikacji jednego lub kilku produktów, jeżeli Zamawiający nie wpłaci zaliczki w wymaganej wysokości i terminie określonym w Umowie bez potrzeby powiadomienia o tym Zamawiającego
 

5.3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy prześle mailem lub faksem stosowne oświadczenie poświadczone podpisem i pieczątką Zamawiającego do Biura firmy Creative Heads Konieczny Jackiewicz sp. j. oraz zapłaci Reklamodawcy odstępne w wysokości 25% wartości Umowy brutto. Jeżeli odstąpienie nastąpiło po upływie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy - Zamawiający pokrywa 100% wartości Umowy. W przeciwnym przypadku odstąpienie od Umowy jest nieskuteczne.
 

6. Postanowienia końcowe.

 

6.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy stanowią integralną część Umowy.
 

6.2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 

6.3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Reklamodawcy.

 

6.4. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy o Zamieszczenie Reklamy w Produkcie Reklamodawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
 

6.5. Umowa określa w pełni prawa i obowiązki stron oraz zastępuje wszystkie ustne lub pisemne uzgodnienia poczynione podczas negocjowania warunków niniejszej umowy.
 

6.6. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Ogólnych Warunków Umowy o Zamieszczenie Reklamy w Produkcie Reklamodawcy.
 

6.7. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych od Reklamodawcy.

 

 

Obsługa prawna: Kancelaria Prawna Anna Sierocin Kutkowska