Mrozoodporność, termoizolacyjność zapobiegająca przemarzaniu gruntu, proste i szybkie wykonanie, możliwość budowy na różnych gruntach (w tym słabych, podmokłych, nienośnych) – to zaledwie ułamek korzyści płynących z wykorzystania pianobetonu w budowie dróg rowerowych. Dzięki opracowanemu przez firmę Wajm oraz Politechnikę Poznańską katalogowi nawierzchni dróg rowerowych, procedura projektowania ogranicza się tylko do wyboru odpowiedniej warstwy zamykającej (ścieralnej) nawierzchni, w której funkcję nośną pełni warstwa podbudowy wykonana z pianobetonu PB600 lub PB800.

Dobór wariantu konstrukcji typowej nawierzchni drogi rowerowej zależy od wartości modułu odkształcenia podłoża gruntowego E2 (wg PN-S-02205:1998).

Wariant I: E2 ≥ 50 MPa

W tym wariancie stosuje się podbudowę z pianobetonu o gęstości 800 kg/m³ – PB800 (grubość warstwy 15 cm), którą przykrywa się następnie jedną z trzech warstw zamykających wykonanych z:

– drobnego kruszywa 2/8 mm na warstwie lepiszcza asfaltowego 50/70 (grubość warstwy – 1 cm);
– mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy AC 8 S 50/70 lub AC 11 S 50/70 (grubość warstwy – 3 cm);
– z kostki betonowej, kamiennej lub brukowej (grubość warstwy – 4 cm)

Wariant II: E2 < 50 MPa

W tym wariancie z kolei stosuje się dwuwarstwową podbudowę z pianobetonu o gęstości 600 kg/m³ (PB600) – warstwa dolna o grubości 10 cm oraz z pianobetonu o gęstości 800 kg/m³ (PB800) – warstwa górna o grubości 10 cm. Warstwę zamykająca takiej nawierzchni wykonuje się natomiast z:

– zawałowanego drobnego kruszywa 2/8 mm na warstwie lepiszcza asfaltowego 50/70 (grubość warstwy 1 cm);
– mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy AC 8 S 50/70 lub AC 11 S 50/70 (grubość warstwy 3 cm);
– z kostki betonowej, kamiennej lub brukowej (grubość warstwy 4 cm).

Omówione powyżej warianty budowy dróg rowerowych z warstwą podbudowy z pianobetonu zakładają maksymalną wartość pochylenia podłużnego niwelety 3% (dla pianobetonu PB600) i 4% (dla pianobetonu PB800). W takiej sytuacji nie ma też konieczności stosowania szalunków czy dodatków, które ograniczałyby spływanie pianobetonu przed jego związaniem.

Jeśli niweleta drogi jest większa niż 4% konieczne jest natomiast wykonanie szalowania oraz grubszej warstwy nośnej. Nadawanie wymaganych pochyleń można wykonać po upływie 24 godzin.

fot. Pianobeton Wajm

Pianobeton w budowie dróg rowerowych

Ogromną korzyścią płynącą z zastosowania pianobetonu w budowie dróg rowerowych jest prostota tej technologii, ograniczająca się do korytowania na 15-20 cm i przykrycie wybraną warstwą zamykającą.

Cały proces technologiczny wykonywania warstwy nawierzchni drogowej z pianobetonu jest wykonywany na miejscu budowy w sposób ciągły (in-situ). Spienianie betonu odbywa się za pomocą specjalistycznego agregatu pianotwórczego – to właśnie dzięki niemu do mieszanki zostają mechanicznie wprowadzone pęcherzyki powietrza (z wykorzystaniem środka pianotwórczego), które zostają w niej uwięzione po zastygnięciu. Spieniony materiał podawany jest w miejsce zabudowy specjalną pompą, która chroni strukturę piany i gwarantuje zamknięcie powierzchni porów powietrznych oraz jednolitość mieszanki.

Taka technologia gwarantuje bardzo szybki czas realizacji, bo w ten sposób można wykonać nawet kilometr drogi rowerowej dziennie. W połączeniu z prostą realizacji, mrozoodpornością pianobetonu i wyeliminowaniem zjawiska przemarzania gruntu jest to obecnie najbardziej efektywny sposób budowania dróg rowerowych.

Z pełną ofertą firmy Wajm można zapoznać się na stronie: www.pianobeton.pl

62-052 Walerianowo, ul. Bukowa 9B, woj. wielkopolskie
tel. 618 990 115, 602 155 661,