Prefabrykacja betonowa i autoklawizowany beton komórkowy (ABK) – zalety nowoczesnego zrównoważonego budownictwa

Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) od niemal 30 lat skupia producentów wyrobów z betonu, a także jednostki badawcze i projektowe zajmujące się tym zagadnieniem. Celem grupy jest wyznaczanie standardów nowoczesnych technologii produkcji i aplikacji betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej w budownictwie kubaturowym i liniowym. Od kilku lat jednym z głównych aspektów działalności edukacyjnej oraz rzecznictwa Stowarzyszenia jest propagowanie zrównoważonego i przyjaznego środowisku budownictwa w oparciu o beton. O zrównoważonym rozwoju i niwelacji śladu węglowego w odniesieniu do budownictwa z betonu można mówić na kilku polach. Minimalizacja zużycia energii i wody w produkcji, transporcie i procesie budowy to jeden aspekt. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez recykling materiału i niewytwarzanie odpadów niebezpiecznych to kolejne zalety. Beton komórkowy i prefabrykaty to materiał szybki w montażu, łatwy w obróbce i ergonomiczny w procesie przebudowy. A co najważniejsze, dzięki swej wytrzymałości i wysokiej termoizolacyjności, generuje oszczędności energii i kosztów w wieloletnim procesie eksploatacji.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Beton jako „najcieplejszy” materiał ścienny

Beton tworzą naturalnie występujące w przyrodzie surowce – woda, kruszywo i piasek. Dzięki swej strukturze to materiał odporny na korozję, rozwój pleśni i grzybów. Pozwala zapewnić odpowiedni mikroklimat wewnątrz pomieszczeń, zarówno w sytuacji wahań temperatury, jak i zachowania odpowiedniego poziomu wilgotności. Ponadto to budulec lekki, dzięki czemu nie obciąża konstrukcji budynków. Nowoczesna technologia produkcji pozwala zwiększać parametry termoizolacyjności betonu bez zwiększania jego objętości. Budowa ścian z betonu komórkowego lub całych konstrukcji z prefabrykatów niweluje także mostki termiczne, czyli newralgiczny dla skutecznej termoizolacji i energooszczędności budynku aspekt procesu budowy. Cechy te sprawiają, że wybierając beton, sprostamy nowym normom budowlanym dla przegród w budynkach mieszkalnych, czy nawet bardziej rygorystycznym wytycznym dla domów pasywnych.

Beton to uniwersalny materiał konstrukcyjny i wykończeniowy. Posiada jeden z najbardziej korzystnych wśród surowców budowlanych bilansów jakości parametrów energooszczędnych do ceny i czasu budowy. Prefabrykaty z betonu coraz powszechniej wracają w Polsce jako technologia budowlana mieszkalnictwa wielorodzinnego i budynków komercyjnych. Beton komórkowy pozostaje wciąż w czołówce materiałów do konstrukcji domów jednorodzinnych.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Prefabrykaty i beton komórkowy – parametry energooszczędności

Wybierając dostawcę materiału budowlanego lub projektanta, warto skorzystać z sprawdzonych producentów i ekspertów współpracujących z SPB. W ten sposób otrzymujemy rzetelne dane o parametrach betonu komórkowego w kontekście energooszczędnego budownictwa. A także najwyższej klasy prefabrykaty z betonu od liderów rynku, gwarantujące oszczędności czasu i kosztów prac budowlanych.

Zalety betonu komórkowego (ABK)

W przypadku autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) o wysokiej klasie jakości materiału, generującej oszczędności energetyczne budynku świadczy kilka właściwości Gęstość odpowiada m.in. za termoizolację. Im niższa jej wartość (odmiany w zakresie 300-700), tym większa izolacyjność cieplna mierzona w niskiej wartości parametru przenikania ciepła przez przegrody. Dokładność wymiarowa betonu komórkowego decyduje o oszczędnościach w zapotrzebowaniu na materiały konstrukcyjne takie jak zaprawa czy liczba bloczków. System wyprofilowania bloczków (gładkie, na pojedynczy zamek, łączone na pióro i wpust) wpływa z kolei na tempo montażu i szczelność połączeń. Istotne dla jakości są także właściwości wytrzymałości na ściskanie, reakcji na ogień, paraprzepuszczalności, mrozoodporności i absorpcja wody. Technolodzy i inżynierowie reprezentujący sekcję ABK w Stowarzyszeniu Producentów Betonów stale unowocześniają technologię produkcji, by podwyższać efektywność energetyczną betonu komórkowego w budownictwie zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Atuty prefabrykacji betonowej

Niekwestionowaną zaletą prefabrykacji betonowej jest z kolei minimalizacja czasu pracy na placu budowy przy zachowaniu wszelkich wymienionych funkcjonalności i parametrów energooszczędności betonu jako materiału budowlanego. Wielopiętrowe konstrukcje stawiane w kilka tygodni w centrach miast przez kilkuosobowe ekipy nie są już dziś zaskoczeniem. Oszczędność kosztów budowy to także niezależność inwestorów od sezonowości prac. Modułowość konstrukcji prefabrykowanych pozwala na optymalizację jakości poprzez powtarzalną zautomatyzowaną produkcję elementów. Wydajność prefabrykacji niweluje straty materiałowe i wpływa na mniejsze zużycie energii. Weryfikacja parametrów konstrukcji przed ich posadowieniem przekłada się na ograniczenie błędów wykonawczych i kolejne oszczędności, mierzone nie tylko zyskiem inwestorów, ale i ograniczeniem wpływu na środowisko. Technologia gwarantuje również wysoką estetykę surowca. Umożliwia architektom tworzenie zróżnicowanych koncepcyjnie i funkcjonalnie nowoczesnych projektów.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

Jak dowodzą liczne konferencje, seminaria i publikacje SPB technologia budowlana na bazie betonu jest w procesie stałego rozwoju, a co za tym idzie pozostaje w orbicie zainteresowania młodych projektantów i inżynierów. „Zielone” innowacje w oparciu o prefabrykację i autoklawizowany beton komórkowy to nowoczesna myśl i praktyka, oparta o budulec znany od wieków.

Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej

Zrównoważony rozwój dla młodych inżynierów nie jest nowinką przyszłości, a standardem myślenia o nowoczesnej technologii budowlanej. Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa to dwie odpowiedzi na jedno wyzwanie, jakim jest czas postępujących zmian klimatycznych. Wiedzą o tym eksperci SPB, dlatego od lat edukują adeptów sztuki budowlanej w tym zakresie. Jedną z form popularyzacji zalet betonu komórkowego oraz prefabrykatów z betonu jako materiałów przyszłości, jest organizowanie quizów i seminariów dla młodych architektów i inżynierów. Partnerem akcji jest miesięcznik Builder. Wykłady pozwalają odpowiedzieć między innymi na pytania o optymalizację parametrów betonu komórkowego, czy specjalistyczne zastosowania prefabrykacji betonowej. Quizy z nagrodami to szybki i atrakcyjny sposób na pozyskanie rzetelnej wiedzy.

fot. Stowarzyszenie Producentów Betonów

W czasie trwania projektu eksperci SPB oferują także studentom branżowe konsultacje, wspierające adeptów sztuki budowlanej w rozszerzaniu swoich kompetencji. Przełożenie teorii w praktykę i możliwość weryfikacji wiedzy z doświadczonymi inżynierami przekłada się na nowoczesne projekty i wdrażanie proekologicznych technologii opartych o beton. Rozwinięciem tego wsparcia jest także ogłaszany co roku konkurs na prace dyplomowe o prefabrykacji betonowej i betonie komórkowym. Tematyka nagradzanych prac jest wieloraka, co pokazuje, jak aktualną dla współczesnych wyzwań środowiskowych technologią jest budownictwo na bazie betonu.

Szczegółowe informacje o działaniach i projektach SPB znaleźć można na stronie www.s-p-b.pl.

02-829 Warszawa, Zdzisława Mączeńskiego 2, woj. mazowieckie
tel. 781904008,