Przepisy dotyczące studni głębinowej

Przepisy regulujące budowę i usytuowanie studni głębinowej znajdują się w kilku aktach prawnych, a mianowicie ustawie Prawo budowlane, Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze. W przepisach budowlanych określa się aspekty techniczne i minimalne normy odległościowe dla studni, których celem jest zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Przepisy pozostałych dwóch ustaw dotyczą inwestorów, którzy do wykonania własnego ujęcia wody będą musieli uzyskać pozwolenie wodnoporawne.

Studnia głębinowa – kiedy potrzebne jest pozwolenie

Zgodnie z Prawem budowlanym (dokładnie art. 29 ust. 2 pkt 10) nie jest wymagane pozwolenie czy zgłoszenie budowy studni głębinowej w przypadku wykonywania obudowy ujęć wód podziemnych. Prawo stanowi, że żyły wodonośne w gruncie są własnością właściciela gruntu, działki, na której się znajdują. Jeśli głębokość studni nie przekracza 30 m, a woda z niej czerpana służyć ma inwestorowi jedynie do zaspokajania własnych potrzeb i podlewania ogrodu to jakiekolwiek pozwolenie nie jest wymagane. Sytuacja zmienia się, gdy ciek wodny znajduje się poniżej granicy 30 m, a pobór wody jest większy niż 5m3 na dobę bądź nie dotyczy on wyłącznie zaspokajania potrzeb własnych.

• Obecnie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego kosztuje niewiele. To zaledwie 224 zł w porównaniu do wcześniejszych kilku tysięcy. Natomiast kara za jego brak może być o wiele bardziej dotkliwa. Może ona wynieść 500% opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych.

fot. PHU DAMBAT

Lokalizacja studni na działce

Głębokość i pobór wody ze studni to nie wszystko, równie istotne jest jej właściwe usytuowanie na działce. Informacje o obowiązujących odległościach zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Studnia, której przeznaczeniem jest dostarczanie wody zdatnej do spożycia, powinna być zlokalizowana w odległości co najmniej:

• 5m od granicy działki,
• 7.5m od osi rowu przydrożnego,
• 15m od budynków inwentarskich i wszelkiego rodzaju zbiorników do gromadzenia nieczystości
• 30m od najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (jeśli są odprowadzane ścieki oczyszczone biologicznie)
• 70m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków)

W ten sposób woda pitna zostaje zabezpieczona przed substancjami, które mogłyby ją skazić.

fot. PHU DAMBAT

Wiercenie studni głębinowej

Studnia głębinowa jest gwarancją dostępu do czystej i doskonałej jakościowo wody z głęboko zlokalizowanych warstw wodonośnych. Gdy kwestie pozwolenia na studnię głębinową są rozstrzygnięte, prace rozpoczyna się od wywiercenia otworu o średnicy mniej więcej 20 cm pod rurę osłonową. Następnie do otworu wprowadza się kolumnę stalowych rur osłonowych o średnicy 14-17 cm. Jej zadaniem jest ochrona czystej wody, która będzie pobierana ze studni, przed wodami gruntowymi, opadowymi, ściekami, piaskiem, glebą i żwirem. Wiertnica pracuje tak długo, aż świder dotrze do warstwy wodonośnej, która ma wystarczającą wydajność i jakość wody. Pompy płuczki odprowadzają z odwiertu brudną i zanieczyszczoną wodę, a także piasek i tzw. zwierciny.

Następnie do rury osłonowej wprowadza się kolumnę rur PCV i rur filtracyjnych, w której umieszczona będzie pompa głębinowa. W razie potrzeby przestrzeń między filtrami a obudową otworu wypełnia się żwirem filtracyjnym. Najbardziej popularne średnice studni głębinowych to 110 mm oraz 125 mm, co przekłada się na możliwość posadowienia pomp w wariancie 3,5” i 4”. Aby koszt studni głębinowej się zwrócił, a studnia dobrze spełniała swoje zadanie, musi zostać zamontowana prawidłowo dobrana pompa.

fot. PHU DAMBAT

Jak dobrać pompę głębinową?

Właściwy wybór pompy zależy od wielu czynników. Pod uwagę należy wziąć m.in. głębokość studni i napływ wody, odległość studni od budynku, wysokość budynku, zapotrzebowanie na wodę i samą średnicę odwiertu. Warto postawić na zaawansowane technologie.

Przykładem nowoczesnych i bardzo wydajnych pomp głębinowych są dystrybuowane przez firmę Dambat urządzenia IBO Italy. Modele powstają w kooperacji z włoskim producentem. Konstruowane są ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem technologii Dry Run Pro, która zabezpiecza je przed zatarciem. I tak oto pompy głębinowe serii FP4 (4’’) wielostopniowe i antypiaskowe mają kompaktową budowę z korpusem ssącym i tłocznym ze stali nierdzewnej (gatunek AISI 304) uzyskanej w technologii wax, która ma zapewniać wysoką wytrzymałość chemiczną w kontakcie z wodą. Ich konstrukcja oparta jest na pływających wirnikach, poruszających się niezależnie w komorach dyfuzorów.

Wartym uwagi modelem są także wielostopniowe pompy głębinowe z podwyższoną odpornością na piasek IPRO IBO PROFESSIONAL w wariantach średnicy 3,5, 4 i 6 cala. Niezawodna i bezpieczna konstrukcja oparta o antypiaskowe wirniki pływające, stal nierdzewną oaz mocne silniki jednofazowe i trójfazowe przekłada się na trzyletnią gwarancję na zestawy i zapewnia wieloletnie bezawaryjne użytkowanie pomp. Dzięki małej średnicy model IPRO 3,5″ sprawdza się w instalacjach przydomowych i ogrodowych. Większe pompy IPRO 4” i IPRO 6” wspomagają wydajną gospodarkę wodną w obiektach przemysłowych, rolniczych, instalacjach wodociągowych czy ppoż.

fot. PHU DAMBAT

W ofercie Dambat, znajduje się jeszcze wiele innych wariantów, w tym te konstruowane wyłącznie na zamówienie. Inwestor zyskuje więc gwarancję, że urządzenie, tak jak i sama studnia będą dopasowane stricte do jego wymagań i potrzeb. Ile to wszystko kosztuje?

Studnia głębinowa — koszt

Koszty wykonania studni głębinowej zaczynają się od 3500-4000 zł. Każdy metr odwiertu to cena w widełkach 150-250 zł, zależne od warunków gruntowych, a 1 m rury osłonowej kosztuje z kolei 100 zł. Do kosztów doliczyć trzeba także wykonanie punktu czerpalnego, podłączenie wspomnianej wyżej pompy głębinowej, zainstalowanie filtrów i wykonanie przyłącza do domu.

Jak wykonać przyłącze?

W przypadku gdy budynek już istnieje, wykonuje się rurociąg tłoczny i montuje armaturę, m.in. naczynie przeponowe, elektrozawór, manometr, zwrotny zawór odcinający, licznik. Jeśli budynek nie istnieje albo jest jeszcze w budowie, studnię zabezpiecza się starannie poprzez szczelne obudowanie i zamontowanie tzw. zaworu szwedzkiego.

Więcej o studniach i technologiach z tym związanych można przeczytać na www.dambat.pl

05-825 Adamów , Adamów 50, woj. mazowieckie
tel. +48 22 721 11 92,