Troska o klimat na własnym podwórku

Działania na rzecz klimatu nie mogą i nie muszą skupiać się jedynie na szczeblu rządowym czy europejskim. Dziś nawet dzieci wiedzą, że mogą dbać o środowisko. Budując studnię głębinową na własnej posesji inwestor i środowisko korzystają przynajmniej w kilku obszarach. Oszczędność wody i ochrona gleby (przy prowadzonych uprawach), należą do najważniejszych zalet studni.

fot. Studnie Polskie

Czy na budowę studni potrzebne jest zezwolenie?

Budowa studni nie wymaga zezwolenia. Nie znaczy to jednak, że można ją zbudować gdziekolwiek i bez zachowania jej odpowiednich parametrów. Przy budowie trzeba przestrzegać przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie bowiem z paragrafem 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury odległość osi studni powinna wynosić przynajmniej:

• 5 metrów od granicy działki
• 7,5 metra od przydrożnego rowu
• 15 metrów od budynków inwentarskich i zbiorników do gromadzenia nieczystości
• 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji
• 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych

Pozwolenie wodnoprawne na budowę potrzebne jest gdy studnia będzie miała więcej niż 30 metrów głębokości, a pobór wody ze studni będzie większy niż 5 metrów sześciennych na dobę.

fot. Studnie Polskie

Budowa studni głębinowej krok po kroku

Studnia głębinowa to pionowe ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony do poziomu wodonośnego. Stały pobór wody ze studni jest możliwy dzięki pompie głębinowej. Przed rozpoczęciem odwiertu należy przeprowadzić analizę map hydrogeologicznych, tak aby określić przybliżoną głębokość planowanej studni. W związku ze wspomnianym wyżej problemem nasilania się zjawiska suszy, poziom warstw wodonośnych obniża się. A to przekłada się często na konieczność wiercenia głębiej niż 30 m. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na powierzenie tej inwestycji fachowcom, takim jak firma Studnie Polskie. Ich doświadczenie gwarantuje prawidłowe wykonawstwo i w razie konieczności podjęcie badań metodą elektro-oporową czy sporządzenie projektu robót geologicznych.

Gdy zostanie ustalone miejsce do wykonania studni głębinowej, dokonuje się odwiertu pod stalową rurę osłonową (w niestabilnych warstwach ziemi) w celu odcięcia wód gruntowych. Następnie należy dowiercić się do warstwy wodonośnej.

W dalszej kolejności dokonuje się zabudowania odwiertu za pomocą atestowanych rur PCV (pełnych i filtracyjnych). Powstaje wtedy przestrzeń pierścieniowa pomiędzy filtrami a ścianą odwiertu. Przestrzeń tą wypełnia się żwirem filtracyjnym i zabezpiecza pierścieniem z materiału uszczelniającego.

Po uszczelnieniu odwierconego otworu wykonuje się pompowanie oczyszczające aż do uzyskania właściwej jakości wody. Następnie dobiera się odpowiednią pompę głębinową biorąc pod uwagę wydajność studni, jej głębokość oraz zapotrzebowanie klienta na wodę. By móc korzystać z opisanej studni głębinowej należy wykonać jeszcze przyłącza do budynku lub innego miejsca docelowego, dobierając odpowiednie urządzenia.

Tak w przybliżeniu wygląda wiercenie studni głębinowej krok po kroku.

fot. Studnie Polskie

Zalety inwestycji w studnię głębinową

Oszczędność. Woda z wodociągów kosztuje dużo więcej. Jedyny koszt użytkowania studni głębinowej to energia elektryczna zasilająca pompę głębinową.

Niezależność. Posiadacz studni głębinowej nie martwi się brakiem wody, spadkiem ciśnienia czy zakazem jej wykorzystywania wody wodociągowej do napełniania basenów lub nawadniania upraw. A jeśli mowa o uprawach. Niezależne, właściwe nawadnianie chroni glebę przed stepowieniem – nie naraża jej na utratę składników mineralnych i warstwy próchniczej.

Woda najwyższej jakości. Warstwa wodonośna przechodzi przez kilka warstw filtracyjnych, co skutecznie oczyszcza.

Wydajność i pewność zaopatrzenia w wodę. Również w przypadku niemożności przyłączenia do sieci wodociągowej lub w przypadku kiedy jest to nieopłacalne.

Bezpieczeństwo instalacji oczywiście pod warunkiem wykonania jej przez profesjonalistów. Budowa studni głębinowej przez firmę Polskie Studnie to przy odpowiednim uzbrojeniu gwarancja braku potrzeby czyszczenia i regeneracji.

Mądre gospodarowanie czystą wodą jest możliwe, to inwestycja która szybko się zwróci.