Termoizolacja – dlaczego oszczędzamy?
Jest kilka powodów, dla których termoizolacja budynków nowych jak i modernizowanych stała się koniecznością i normą. Pierwszym z nich są stale rosnące ceny energii. Jej udział w kosztach utrzymania nieruchomości jest wciąż największy. Natomiast zużycie samej energii cieplnej stanowi aż 70% globalnego zużycia energii przeciętnej rodziny. Dlatego wybiera się dzisiaj materiały budowlane o odpowiednich właściwościach izolacyjnych oraz konstruuje budynki w taki sposób, aby w istotny sposób wpłynęło to na obniżenie rachunków za energię, właśnie poprzez redukcję ilości zużywanej energii.
Drugim ważnym powodem jest dbanie o nasze zdrowie. Odpowiednia, ale też kompletna izolacja termiczna budynku bez mostków termicznych, odpowiedzialna jest za zapewnie mieszkańcom komfortu cieplnego oraz zdrowego mikroklimatu zgodnie z parametrami cieplno-wilgotnościowymi, akumulacyjnymi i paroprzepuszczalności.
Wreszcie mamy do czynienia ze zmieniającymi się normami prawnymi, które wymagają od inwestorów budowy domów o określonych właściwościach termoizolacyjnych. W maju 2010 roku Unia Europejska przyjęły znowelizowaną dyrektywę „Charakterystyka energetyczna budynków”. Zmiany w niej zawarte, w stosunku do wersji pierwotnej z 2002 roku dotyczyły charakterystyki energetycznej obiektów, zarówno nowo wznoszonych, jak i już istniejących, czyli sprzedawanych, wynajmowanych lub podlegających istotnej renowacji. Od 9 lipca 2013 roku wszystkie powstające budynki muszą spełniać określone w ww. dokumencie normy związane z minimalnym zużyciem energii. Znowelizowana Dyrektywa z 2010 roku zawiera również dodatkowy obowiązek umieszczania wskaźnika efektywności energetycznej EP już na etapie wprowadzania obiektu na rynek jak np. podczas najmu lub sprzedaży, co podkreśla istotną rolę wspomnianej efektywności w procesie eksploatacji obiektu, a w przyszłości prawdopodobnie także jej wpływu na cenę nieruchomości.

Termoizolacja – braki w izolacji powodują straty
- Niestety chęć oszczędności w większości przypadków, z powodu braku dostatecznej wiedzy i błędów popełnianych na etapie wznoszenia czy termomodernizacji budynku, w końcowym rozrachunku może oznaczać skutki negatywne zarówno dla budżetu jak i zdrowia mieszkańców. Najczęściej źródłem problemów stają się mostki termiczne występujące w miejscach, które nie są zaizolowane jednolicie jak pozostała część budynku.
Jednym z najbardziej podatnych na powstawanie mostków termicznych miejsc w konstrukcji budynku jest strefa cokołowa. Jest to miejsce, gdzie ściana konstrukcyjna graniczy ze ścianą fundamentową lub w przypadku ściany działowej na styku ze stropem nad nieogrzewaną piwnicą lub garażem (czy też płytą przyziemia). Przerwanie ciągłości izolacji w tych miejscach spowodowane jest faktem, że ze względu na zbyt duże obciążenia, pozioma izolacja podłogi nie może być poprowadzona pod ścianami.
- Strefa cokołowa budynku w dużej mierze odpowiada za uczucie komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku. Jeżeli jest to miejsce zaniedbane pod względem izolacji termicznej, będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem „zimnej podłogi” i „ciągnięcia po nogach”. Przerwa w izolacji na styku wspomnianych ścian powoduje, że w kierunku pionowym powstaje mostek termiczny.

 

1) Ucieczka ciepła przez cokół budynku Pleśń na ścianie w rejonie mostka termicznego w cokole budynkufot. 1. Ucieczka ciepła przez cokół budynku / fot. 2. Pleśń na ścianie w rejonie mostka termicznego w cokole budynku

 

Skutkiem tego jest występowanie dwóch, powiązanych ze sobą negatywnych zjawisk. Pierwsze z nich polega na tym, że ciepło wytwarzane wewnątrz budynku, wchłaniane przez ściany, przy braku odpowiedniej termoizolacji zaczyna przenikać do ścian fundamentowych lub płyty przyziemia a dalej do gruntu. W tym momencie zaczynamy mieć do czynienia z drugim zjawiskiem, czyli miejscowym wychładzaniem ściany w cokole budynku, a w przypadku obniżenia temperatury poniżej poziomu „roszenia” (czyli wykraplania się pary wodnej) następuje zawilgocenie przegrody budowlanej.
Oba zjawiska mają źródło w różnicy w przewodności cieplnej materiałów budowlanych ścian konstrukcyjnych i fundamentowych. Materiały do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych charakteryzują się lepszymi właściwościami izolacyjnymi niż materiały do ścian fundamentowych i płyt przyziemia, które wykonane są z betonu. Sąsiedztwo dwóch materiałów o różnych współczynnikach przewodności cieplnej powoduje zwiększenie przepływającego strumienia cieplnego przez przegrodę budowlaną w kierunku tego o wyższej przewodności cieplnej (gorszej izolacyjności), a następnie na zewnątrz budynku.
- Błędy technologiczne w postaci braku izolacji i odpowiedniej wentylacji, zawilgocenie ścian w połączeniu z nieodpowiednim użytkowaniem budynku mogą doprowadzić do powstania grzybów i pleśni niebezpiecznych dla człowieka. Najczęściej popełnianym błędem w okresie zimowym, jest nadmierne uszczelnianie mieszkań. Zimą priorytetem jest utrzymanie komfortowej temperatury w mieszkaniach, natomiast zapomina się o regularnym wietrzeniu, co w późniejszym okresie powoduje powstawanie grzybów, pleśni czy brunatnych wykwitów na wychłodzonych powierzchniach ścian w rejonie mostków termicznych.

Zapobieganie stratom w cokole budynku – bloczki ISOMUR®Plus
Dotychczas budownictwo nie znało odpowiednich materiałów budowlanych, które efektywnie mogłyby zapobiegać powstawaniu mostków termicznych w cokole budynku, a proponowane rozwiązania konstrukcyjne nie stanowiły wystarczająco dobrego rozwiązania z punktu widzenia fizyki budowli. Należałoby przy tym wiedzieć, że liniowy mostek termiczny w cokole budynku ze względu na długość ścian przyziemia odpowiada aż za 40% start ciepła przez wszystkie mostki termiczne w budyniu, a zatem ma istotny wpływ na straty energii cieplnej. Problem ten skutecznie rozwiązują cokołowe bloczki termoizolacyjne ISOMUR®Plus.

 

Bloczek termoizolacyjny Isomur Plus Izolacja cokołu za pomocą bloczków Isomur Plusfot. 1. Bloczek termoizolacyjny Isomur Plus / fot. 2. Izolacja cokołu za pomocą bloczków Isomur Plus

 

- Są to materiały budowlane zbudowane z nośnego szkieletu z lekkiego betonu o niskim współczynniku przewodności cieplnej λ oraz izolacji ze styropianu EPS. Oryginalne ukształtowanie przestrzenne rdzenia nośnego bloczków pozwala na przenoszenie dużych naprężeń ściskających na ściany fundamentu, co pozwala na wznoszenie na nich obiektów nawet do czterech kondygnacji.
Dzięki swojej budowie bloczki ISOMUR®Plus pełnią więc jednocześnie funkcje materiału izolacyjnego i nośnego. Po wbudowaniu stanowią kontynuację izolacji poziomej przyziemia lub stropu i efektywnie eliminują liniowy mostek cieplny.
Dodatkową, bardzo ważną właściwością bloczków ISOMUR®Plus wpływającą na efektywność izolacji budynku jest ich nieprzepuszczalność dla wody. Zawdzięczają one to niskiemu stopniu porowatości betonu szkieletu nośnego. W związki z tym nie występuje tutaj proces kapilarnego „podciągania”. Uzyskuje się, więc efekt dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej. Z tego powodu niebezpieczeństwo zawilgocenia sfery cokołowej muru posadowionej na bloczkach jest w zasadzie wyeliminowane.

 

Wbudowanie bloczków Isomur Plus Isomur jako pierwsza warstwa ścianyfot. 1. Wbudowanie bloczków Isomur Plus / fot. 2. Isomur jako pierwsza warstwa ściany

 

- Woda kapilarna, która nie napotyka odpowiedniej przegrody izolacyjnej może wnikać w materiały ścienne bezpośrednio z gruntu, ze ścian fundamentowych, z opadów atmosferycznych czy jako woda technologiczna. Powoduje ona oprócz korozji biologiczno – chemicznej drastyczne obniżenie skuteczności izolacyjnej materiałów i zwiększenie przewodności cieplnej. Należy przy tym pamiętać, że zgromadzona w przegrodzie wilgoć, na skutek otoczenia jej materiałami wykończeniowymi, oddawana jest na zewnątrz w bardzo długim czasie. Okres ten trwa nawet do 3 lat i jest przyczyną zwiększonego zużycia energii ze względu na wyższą przewodność cieplną zawilgoconych materiałów.

Punktowe mostki termiczne – jak im zapobiegać?
Nie tylko błędy konstrukcyjne czy ograniczona wiedza powodują, że w budynku powstają mostki termiczne. Mogą się one pojawiać punktowo w miejscach, gdzie izolacja została uszkodzona na niewielkiej powierzchni, np. przez łączniki z materiałów o dużej przewodności cieplnej, takich jak stalowe kotwy czy dyble z tworzywa sztucznego.
W miejscu połączenia elementów zewnętrznych z elewacją takich jak: balustrady, markizy, płatwie czy daszki, mamy do czynienia z obciążeniami ściskającymi i wyrywającymi, które mogą powodować jej pęknięcia i odkształcenia. W efekcie może to wpływać na wnikanie wilgoci pod warstwę termoizolacji.

 

Pęknięcie w elewacji w miejscu źle zamontowanego daszku Konsola do montażu ciężkich elementów zewnętrznychfot. 1. Pęknięcie w elewacji w miejscu źle zamontowanego daszku / fot. 2. Konsola do montażu ciężkich elementów zewnętrznych

 

Za powstawanie punktowych mostków termicznych mogą być również odpowiedzialne lżejsze akcesoria takie jak lampy, szyldy, tablice adresowe i informacyjne, oświetlenie zewnętrzne, obejmy rur spustowych czy inne dekoracyjne detale. Ze względu na brak możliwości zakotwienia ich bezpośrednio do warstwy ocieplenia również one instalowane są przy pomocy długich łączników.
Przykładem na punktowe przebicia termoizolacji i miejscem newralgicznym są ościeże okna, gdzie często montowane są prowadnice rolet, zawiasy okiennic czy balustrady przy portfenetrach.

 

Kątownik do montażu barierek w portfenetrach Kątownik przed położeniem tynku na elewacjifot. 1. Kątownik do montażu barierek w portfenetrach / fot. 2. Kątownik przed położeniem tynku na elewacji

 

- W celu eliminacji takich problemów firma Stahlton proponuje elementy montażowe Eco-Fix. Spełniają one zadanie pośrednich łączników między ścianą budynku a wieszanymi elementami. Wykonane z twardej pianki poliuretanowej przenoszą znaczne siły ściskające i wyrywające a jednocześnie charakteryzują się wysoką izolacyjnością. Stosując elementy Eco-Fix użytkownik ma do wyboru kilka systemów mocujących, których dobór jest uzależniony od geometrii, ciężaru i funkcji wieszanych akcesoriów.
Montaż systemu jest prosty i może następować podczas wykonywania ocieplania budynku lub po jego zakończeniu.
Odpowiednio dobrane elementy Eco-Fix mocowane są do ściany za pomocą kleju montażowego, zaprawy klejącej lub w przypadku elementów do przenoszenia dużych sił wyrywających czy ściskających za pomocą odpowiednich kotew. Ocieplenie wokół elementu jest uzupełniane. Element Eco-Fix pokrywany jest potem siatką, klejem oraz tynkiem strukturalnym, tak jak pozostała powierzchnia elewacji.
Następnie element zewnętrzny przytwierdzany jest śrubami lub kotwami bezpośrednio do łącznika Eco-Fix.
W ten sposób eliminowane jest powstawanie punktowego mostka termicznego poprzez brak bezpośredniego połączenia między elementem zewnętrznym a ścianą budynku. Stosowanie odpowiednio dobranych kotew gwarantuje statyczność takiego rozwiązania. Właściwości materiałowe produktów Eco-Fix gwarantują natomiast odpowiednią izolację termiczną oraz zapobiegają pęknięciom na połączeniu elementu z ociepleniem, które mogłyby występować wskutek wpływu warunków atmosferycznych lub przy nadmiernym obciążeniu.

Ze szczegółową ofertą produktów eliminujących powstawanie mostków termicznych można zapoznać się na stronie www.stahlton.pl

 

55-011 Siechnice, ul. Henryka III 16A lok. 7, woj. dolnośląskie
tel. +48 71 317 79 22,