Start w takim konkursie może zapewnić dofinansowanie do planowanych inwestycji nie tylko jednostkom samorządów terytorialnych, ich stowarzyszeniom, ale także przedsiębiorstwom, spółdzielniom mieszkaniowym, a nawet wspólnotom mieszkaniowym. Minimalny wkład własny, jaki beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu, wynosi 15% całkowitych „wydatków kwalifikowalnych” w ramach projektu.
– Wsparcie mogą uzyskać tylko projekty przewidujące produkujące energii z biomasy pochodzącej z odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty. Nie będą wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże – wyjaśnia Remigiusz Gostkowski z firmy Gras Energia.
Wymagana skuteczność przekształcania energii (sprawność wytwarzania) powinna wynosić co najmniej 85% w zastosowaniach mieszkalnych i komercyjnych oraz co najmniej 70% w zastosowaniach przemysłowych.

 

kotły na biomasę gras energia kotły na biomasę gras energiafot. Gras Energia

 

Kotłownia opalana biomasą z dofinansowaniem
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – bo to właśnie w ramach tego programu można pozyskać środki na wybudowanie nowej kotłowni opalanej biomasą lub modernizację istniejącej – znacznie różni się od programu realizowanego w latach 2007-2013. Wymagania, a tym samym ograniczenia dotyczące pomocy, są bardziej restrykcyjne, co powoduje, że wielu ubiegających się o pomoc w sfinansowaniu planowanych inwestycji będzie zawiedzionych.
– Jednym z podstawowych kryteriów są tzw. „wydatki-koszty kwalifikowane”. Jest to różnica między kosztami planowanej inwestycji a kosztami inwestycji referencyjnej, inwestycji nie mającej na celu poprawę efektywności energetycznej, a wybudowanie np. kotłowni węglowej zapewniającej dostawę niezbędnej ilości ciepła. Wszystkie koszty związane z poprawą efektywności energetycznej, poprawą jakości emitowanych spalin, poprawą organizacji pracy obiektu lub poprawą dystrybucji produkowanego ciepła są kosztami kwalifikowanymi, na które można uzyskać pomoc finansową – mówi Remigiusz Gostkowski.
Wszystkie uwarunkowania przedstawione powyżej wskazują, że preferowane będą kotły o najwyższym poziomie technicznym. Każda inwestycja będzie oceniana pod względem merytorycznym przez ekspertów powołanych przez Urzędy Marszałkowskie.

 

kotły na biomasę gras energiafot. Gras Energia

 

Kocioł na biomasę pod kontrolą
Takie podejście dysponentów środków pomocowych powoduje, że na etapie przygotowania projektu technicznego trzeba rozważyć, jaki kocioł wybierzemy przy realizacji naszej inwestycji. Do tej pory jednym z głównych kryteriów był koszt kotła. Inwestorzy szukali kotłów uniwersalnych, mając na uwadze ich niską cenę. Przy takim podejściu do tematu w obecnej edycji konkursu „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” dofinansowanie do inwestycji w kotły nisko zaawansowane technicznie, czyli tanie, będzie niskie lub wręcz żadne. Bazą są koszty na budowę kotłowni węglowej. Kosztami kwalifikowanymi jest różnica pomiędzy planowanymi kosztami inwestycji a kosztami referencyjnymi (kosztami budowy kotłowni węglowej o takiej samej mocy).
– Koszty, które poniesiemy na budowę budynku kotłowni będą kosztami kwalifikowanymi głównie w części dotyczącej systemu podawania biomasy, urządzeń odpylania, systemów automatycznego sterowania procesem wytwarzania energii oraz kosztów samego kotła wynikających z rodzaju zastosowanej biomasy i zawansowania technologicznego kotła pozwalającego na uzyskanie wymaganej wysokiej sprawności – komentuje Remigiusz Gostkowski.

 

kotły na biomasę gras energiafot. Gras Energia

 

Reasumując – największą dotację będą otrzymywały projekty oparte na kotłach najwyższej generacji. Ze względu na wymagania stawiane projektom biorącym udział w konkursie samo przygotowanie wniosku jest także skomplikowane i w dużym stopniu wpływa na wynik, czyli wysokość uzyskanej dotacji.
Warto zwrócić szczególną uwagę na niektóre cechy kotła, który będzie zaproponowany we wniosku o dofinansowanie naszej inwestycji.

Dofinansowanie na ogrzewanie tylko dla solidnych kotłów
W walce o klienta bardzo często producenci kotłów uciekają się do obniżania cen swoich wyrobów przez ustępstwa na rzecz jakości zastosowanych materiałów, np. cieńszych blach, nietrwałych elementów paleniska (np.: rusztowiny). Prowadzi to do szybszego zużycia się całego urządzenia. Podobnie sprawy się mają z mechanizmami napędowymi i sterującymi. W momencie zakupu, klienta kusi niska cena. Niestety wszystkie te pseudo-oszczędności dają znać o sobie najczęściej po zakończeniu okresu gwarancji, a udzielana ona jest z zasady na okres jednego roku, maksymalnie dwóch lat. W konkursach ogłoszonych przez Samorządy Wojewódzkie wymagany okres pracy urządzeń objętych dotacją, a tym samym kontrolą, wynosi 5 lat. W przypadku stwierdzenia zaprzestania pracy objętych konkursem urządzeń może być cofnięta cała dotacja.

Uzyskanie i utrzymanie sprawności pracy kotła
Uzyskanie i utrzymanie sprawności pracy kotła to dwa różne zagadnienia. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu przedstawionego we wniosku kotła jest osiągnięcie sprawności minimum 85%. Bardzo często producenci szczególnie małych kotłów dysponują świadectwami wystawionymi przez instytuty potwierdzające tak wysoką sprawność.
– Ale należy pamiętać, że osiągnięcie chwilowej sprawności nie przekłada się na sprawność, która jest oczekiwana. Jakość zastosowanych rozwiązań, materiałów i urządzeń przekłada się nie tylko na trwałość kotła, ale i na jego sprawność. W miarę trwania okresu eksploatacji i zużywania się poszczególnych elementów kotła, spada jego sprawność. Tempo spadku sprawności kotła w czasie jest świadectwem jego rzeczywistej wartości – mówi Remigiusz Gostkowski.
Badanie kontrolne mogą być przeprowadzone na zlecenie instytucji udzielającej dotacji w całym okresie trwania umowy dotacyjnej, tj. w okresie 5 lat. Sprawność kotła nie jest wartością samą w sobie, przekłada się na ilość zużytego paliwa (drewna, słomy, pelletu, brykietu ), czyli na koszt wyprodukowanej energii, a także na wielkość i jakość emitowanych spalin, powstających w następstwie procesu spalania odbywającego się w kotle.

 

kotły na biomasę gras energiafot. Gras Energia

 

Normy emisji spalin
Po uruchomieniu kotła inwestor będzie musiał się wykazać efektem ekologicznym, to jest uzyskaniem wielkości emisji pyłów zgodnych z obowiązującymi normami. Od początku 2016 roku na terenie naszego kraju obowiązują podwyższone normy dla wszystkich rodzajów urządzeń, w których odbywa się proces spalania. Dla kotłowni o mocy od 1MW do 50 MW (czyli kotłowni najczęściej budowanych w Polsce ) ta norma wynosi 100 mg/m3. Aby sprostać wymaganiom norm muszą być spełnione dwa warunki:
a. Kotły i urządzenia podające paliwo muszą posiadać konstrukcje uwzgledniające rodzaj paliwa i jego własności. Niestety w stosunku do paliw kopalnych biopaliwa znacznie się różnią się w sposobie spalania. Także ich cechy indywidualne powodują, że poszczególne rodzaje biomasy wymagają innego podejścia do ich podawania do kotła, a także prowadzenia samego procesu spalania.
b. Rodzaje i cechy biomasy mające wpływ na konstrukcję kotłów:
– rodzaje biomasy: miękka – słoma, siano, rośliny energetyczne trawiaste; twarda – drewno; rośliny energetyczne – wierzba, topola,
 – wilgotność paliwa : paliwo suche do 25 % – powyżej mokre, nawet do 60% wilgotności;
– granulacja: pył, trociny, zrębki, klocki, pellety, brykiety;
– czystość paliwa: postać naturalna, paliwo zanieczyszczone klejami, lakierami.
Aby spełnić wymagania stawiane we wnioskach ubiegających się o dofinansowanie w obecnym konkursie, kotły musza być projektowane pod określoną biomasę ( kotły na paliwa kopalne są wykluczone z konkursu ).
– Inwestor lub firma przygotowująca wniosek musi rozpoznać do jakiej biomasy ma dostęp, jak będzie wyglądało zaopatrzenie w biomasę w najbliższych 10-ciu latach. Ważny jest aspekt ekonomiczny, gdyż paliwo bardzo często stanowi 60% kosztów wytworzenia energii – informuje Remigiusz Gostkowski.
c. Kolejnym istotnym elementem jest konieczność stosowania dodatkowych urządzeń wychwytujących pyły zawarte w spalinach. Praca kotłowni prowadzona jest pod wymagania odbiorcy. Są to odbiorcy komunalni lub przemysłowi. Odbiór energii szczególnie przez odbiorców komunalnych cechuje duża zmienność zarówno ilości, jak i temperatury odbieranego czynnika. Oczywiście odbiorcy przemysłowi zapewniają bardziej stabilny odbiór energii.
Firma Gras Energia jest przygotowana na spełnienie wszystkich kryteriów i wymagań obecnej edycji konkursu „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Firma oferuje zarówno kotły, jak i urządzenia towarzyszące kotłom, spełniające stawiane warunki.

 

kotły na biomasę gras energia kotły na biomasę gras energiafot. Gras Energia

 

– Jesteśmy także gotowi pomóc inwestorom, którzy zdecydują się na budowę kotłowni na biomasę w przygotowaniu niezbędnych dokumentów – podsumowuje Remigiusz Gostkowski.

Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.grasenergia.pl

82-300 Elbląg, ul. Strażnicza 1, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 552393837,