Jak działa rekuperacja?
Systemy wentylacji grawitacyjnej usuwają z pomieszczeń „zużyte”, ogrzane powietrze i wprowadzają „świeże”, które z reguły posiada niższą temperaturę niż powietrze usuwane. Powoduje to niekontrolowaną utratę ciepła, pociągającą za sobą wymierne straty finansowe. Rekuperator pobiera energię cieplną z usuwanego powietrza za pośrednictwem zabudowanego w nim wymiennika ciepła, oddając ją do powietrza świeżego przepływającego przez wymiennik, które kierowane jest do poszczególnych pomieszczeń. Analogicznie, latem system pozwala wykorzystać schłodzone powietrze, które standardowo zostałoby wydalone z budynku. Podkreślenia wymaga fakt, iż konstrukcja rekuperatora uniemożliwia mieszanie się powietrza usuwanego z nawiewanym. Sprawność odzysku ciepła i chłodu z wentylacji dla renomowanych rekuperatorów przekracza 90%. Rekuperator doprowadza żądane ilości czystego i przefiltrowanego powietrza do określonych pomieszczeń, bez względu na panujące warunki atmosferyczne, usuwając z nich zanieczyszczenia oraz wilgoć. Fakt ten poza korzyściami ekonomicznymi wpływa również na zwiększenie komfortu przebywania wewnątrz i zdrowie użytkowników. Obsługa rekuperatora ograniczona jest do minimum. Większością urządzeń można sterować w funkcji tygodniowej wraz z odczytem rzeczywistych parametrów powietrza oraz zarządzać zdalnie poprzez podłączenie z Internetem. Rekuperator daje również możliwość podłączenia nagrzewnicy, chłodnicy lub modułów Cooler/Octagon GGWC, umożliwiających w zależności od potrzeb chłodzenie lub ogrzewanie powietrza nawiewanego. Urządzenia te działają w sposób w pełni zautomatyzowany. Wbudowany, automatyczny by-pass umożliwia w niekorzystnych warunkach pominięcie wymiennika.

W skład układu rekuperacji wchodzą również: czerpnia oraz wyrzutnia zewnętrzna, system kanałów wentylacyjnych dystrybuujących powietrze wewnątrz budynku oraz anemostaty wewnątrz budynku.

 

rekuperator aspolfot. ASPOL

 

Kiedy instalować rekuperator?
Montaż rekuperacji można przeprowadzić w dowolnym momencie – zarówno w trakcie budowy, jak też w gotowym domu. W przypadku już istniejących budowli należy pamiętać, że może to wiązać się z większymi nakładami niż podczas instalacji w trakcie budowy.
Dla prawidłowego działania systemu konieczne jest doprowadzenie do prawie wszystkich pomieszczeń przewodów, którymi będzie transportowane powietrze nawiewane i wywiewane (średnice przewodów do anemostatów pokojowych w przypadku systemu kanałów okrągłych, kanały np. typu SPIRO mają zazwyczaj średnicę 125 mm, FLEXO 75 mm). Dodatkowo przewody zaleca się izolować termicznie przed utratą ciepła. Po zainstalowaniu rekuperatora inwestor może być pewien, że koszt ogrzewania obiektu zmaleje o 20-30% w porównaniu do korzystania z wentylacji grawitacyjnej.

Koszty użytkowania i serwis rekuperacji
Głównym kosztem ponoszonym przez użytkownika rekuperatora po jego uruchomieniu jest zużycie prądu elektrycznego. Dla przykładu, centrala o wydajności 400 m3/h przy wydajności 100% wykazuje maksymalny pobór mocy na poziomie 210W. Przeciętnie centrale pracują z wydajnością mniejszą niż 50%, dlatego praktycznie pobór mocy wynosi około 100W, czyli osiąga wartość 45 zł/miesiąc (przy cenie 0,6zł/kWh).
Konieczna jest także cykliczna wymiana filtrów rekuperatora, którą łatwo można wykonać we własnym zakresie. Standardowo zaleca się wymianę filtrów średnio co trzy miesiące (nie rzadziej niż raz na rok).  Częstotliwość wymian uzależnione jest przede wszystkim od poziomu zanieczyszczeń w danym regionie. Koszt kompletu filtrów dla podstawowego modelu rekuperatora wynosi ok. 70 zł.
Raz na dwa lata zaleca się także czyszczenie przewodów wentylacyjnych oraz wymiennika rekuperatora, co pozwoli na usunięcie zanieczyszczeń oraz szkodliwych substancji. Usługę tę wykonują wyspecjalizowane firmy.

 

rekuperator aspolfot. ASPOL

 

Jaki rekuperator wybrać?
Dobierając rekuperator należy pamiętać o istniejących kilku kryteriach doboru ilości powietrza wentylacyjnego, takich jak:
- ilość powietrza przypadająca na 1 osobę;
- ilość powietrza usuwanego z pomieszczeń wg PN-83/B-03430/Az3:2000;
- ilość powietrza ze względu na znajdujące się w nim zanieczyszczenia, czy chociażby krotność wymian.
Po obliczeniu wszystkich kryteriów, należy dobrać centralę do najwyższego uzyskanego wyniku. Dla przykładu, w domkach jednorodzinnych dominującym kryterium jest krotność wymian, którą ustala się na poziomie 0,8-1,0 wymiany na godzinę.
Niezwykle ważna poza wydajnością jest także sprawność rekuperacji, na którą wpływa rodzaj zastosowanego wymiennika ciepła w rekuperatorze, jak również ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz ich stosunek (nadciśnienie, podciśnienie). Uwzględnia się także temperaturę powietrza przed wymiennikiem od strony czerpni oraz od strony wyciągu z pomieszczeń i wilgotność względną powietrza przed wymiennikiem od strony wyciągu z pomieszczeń. Na sprawność rekuperacji wpływają także klasy zastosowanych wentylatorów.

Rekuperacja przy pompie ciepła
Gruntowa pompa ciepła umożliwia uzyskanie najwyższej sprawności systemu grzewczego nawet przy szczególnie mroźnej zimie, dlatego każdego roku w Polsce na zakup tzw. solankowej pompy ciepła decyduje się około 5000 inwestorów, co stanowi istotny udział w runku europejskim. Korzyści ekonomiczne wynikające zarówno z posiadania pompy, jak też z korzystania z systemu rekuperacji sprawiają, że oba rozwiązania zyskują coraz większe zainteresowanie, zarówno dla budynków mieszkaniowych oraz w obiektach wielkokubaturowych. Na ich popularność wpływa również promocja Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz coraz wyższa świadomość ekologiczna mieszkańców, którzy chcą zlikwidować kominy na swoich dachach. Skojarzenie tych obu technologii w jednym budynku przynosi znaczne oszczędności. Wentylacja mechaniczna pozwala zoptymalizować bilans cieplny i ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło budynku o 30%, dzięki czemu na etapie inwestycji można zdecydować się na mniejszą i tańszą pompę.

 

rekuperator aspolfot. ASPOL

 

Oszczędności przez cały rok
Rekuperatory WindMaker, oferowane przez firmę ASPOL, która specjalizuje się w rozwiązaniach związanych z odzyskiem ciepła, w połączeniu z gruntową pompą ciepła pozwolą na optymalne chłodzenie budynku w sezonie letnim poprzez wykorzystanie chłodu dostarczanego przez sondy geotermalne zainstalowane w odwiertach w ziemi. Taka technologia sprawia, że w sposób zrównoważony można eksploatować pompę przez cały rok, zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia. Zwiększenie wydajności układu chłodzenia budynku można osiągnąć poprzez zastosowanie urządzeń z serii Cooler lub Octagon, które pełnią względem rekuperatora funkcję pomocniczą, odpowiadając za przekazanie właściwego parametru temperaturowego do budynku.

Chłodzenie z rekuperatorem
Podstawową funkcją realizowaną przez wentylację mechaniczną jest skuteczne i optymalne wentylowanie pomieszczeń w budynku. Rekuperator dodatkowo pełni niezwykle istotną rolę zdefiniowaną wokół odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Zastosowanie wysokiej sprawności wymiennika przeciwprądowego pozwala zaoszczędzić jednostkom WindMaker około 90% energii, która dla tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej zostałaby wyrzucona grawitacyjnie „przez komin”. Jednak wraz ze wzrostem świadomości inwestorów i powszechnym stosowaniem odnawialnych źródeł energii, takich jak pompa ciepła, rośnie potencjał dla klasycznej definicji rekuperacji. Doświadczony projektant i wykonawca obecnie proponują w ramach technologii dla budynku skojarzenie funkcji grzania z chłodzeniem. Gruntowa pompa ciepła idealnie sprawdza się w naszej strefie klimatycznej, gwarantując wysoką wydajność grzewczą w trakcie nawet najmroźniejszej zimy oraz oferując możliwość wykorzystania instalacji dolnego źródła ciepła, która występuje najczęściej w postaci wymienników pionowych (tzw. sond geotermalnych ENERGEO) do chłodzenia latem. Dla zwiększenia wydajności układu i realizowania funkcji chłodzenia w ciepłe dni w roku coraz częściej preferowane jest wykorzystanie pracy pompy ciepła w tzw. trybie pasywnym czyli bez wykorzystania sprężarki. Wówczas, ograniczając kilkakrotnie zużycie energii elektrycznej, glikol krążący w ziemi jest pompowany do chłodnicy układu rekuperacji, gdzie następuje schłodzenie powietrza dystrybuowanego po budynku. Stabilne parametry temperaturowe panujące w ziemi na głębokościach 100 metrów i więcej pozwalają sondom geotermalnym dostarczyć do budynku czynnik chłodniczy o parametrze rzędu 10-12 stopni Celsjusza, niezależnie od temperatur panujących na zewnątrz. Poprzez system kanałów nawiewnych rekuperator rozprowadza naturalny chłód ziemi, podnosząc komfort zawsze, kiedy będzie wymagane schłodzenie pomieszczeń. Jednocześnie zwiększamy korzyści płynące z zastosowania wentylacji mechanicznej oraz gruntowej pompy ciepła w naszym domu o oszczędności poczynione na przemyślanym układzie chłodzenia. Chłodzenie pasywne z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej pozwala na zredukowanie wydatków planowanych dla tradycyjnej klimatyzacji ściennej czy dachowej.

 

rekuperator aspolfot. ASPOL

 

Zwrot z inwestycji w rekuperator
Korzyści z instalacji rekuperatora mogą być zarówno wymierne, jak też niewymierne. Niezwykle ważne, chociaż czasem pomijane, są zalety systemu dla ludzkiego zdrowia. Należy pamiętać, że skuteczna rekuperacja wentyluje i reguluje poziom wilgotności w budynku, zabezpieczając tym samym przed powstawaniem pleśni oraz chorobotwórczej flory. Rekuperator dostarcza świeże i czyste powietrze, wpływając pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców. System wentylacji mechanicznej poprzez zastosowanie higienicznych i antybakteryjnych kanałów służących dystrybucji powietrza typu FLEXO Comfort ułatwia życie alergikom, dbając o najwyższą higienę pomieszczeń.
Rachunek ekonomiczny opiera się na 30% oszczędnościach w zakresie wykorzystania ciepła, które do tej pory było usuwane z pomieszczeń. W przypadku nowoczesnego domu jednorodzinnego o średniej wielkości 150 m2 i rocznego zapotrzebowaniu na ciepło zdefiniowanego na poziomie 40-50kwh/m2/rok oszczędność z zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (skuteczność wymiennika ciepła stosowanego w centralach WindMaker przyjęto na poziomie 90%) może wynieść nawet 1000 zł/rok.
Duże oszczędności uzyskuje się także dla chłodzenia pasywnego, które w najcieplejsze dni pozwoli jednostce WindMaker Cooler utrzymać w budynku temperaturę na poziomie 20-22° C, poprzez sondy geotermalne pracujące w ziemi, wykonane na potrzeby pompy ciepła.
Praca układu pasywnego nie wymaga aktywacji sprężarki pompy ciepła, bazuje zatem wyłącznie na pracy energooszczędnych wentylatorów zastosowanych w rekuperatorze oraz pompki obiegowej pozwalającej cyrkulować glikolowi w sondach geotermalnych, dlatego całodniowa praca urządzenia wymaga jedynie 10kWh na dzień. Oznacza to, iż klimatyzowanie budynku w sezonie letnim to wydatek nawet 10-krotnie mniejszy niż w przypadku zastosowania tradycyjnych klimatyzatorów pokojowych.
Czas zwrotu inwestycji w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła może wynieść zaledwie kilka lat (w przypadku użytkowników rekuperatorów z funkcją chłodzenia pasywnego) bądź kilkunastu przy zastosowaniu podstawowych funkcji rekuperacji, ale już od pierwszego dnia działania wpłynie na dobry klimat pomieszczeń, zdrowie i najlepsze samopoczucie użytkowników.

Z pełną ofertą firmy ASPOL można zapoznać się na stronie www.aspol.com.pl

 

91-342 Łódź, ul. Helska 39/45, woj. łódzkie
tel. 42 650 09 82 w.11,