Jak to działa?
Mobilny magazyn ciepła (MMC) jest autorskim rozwiązaniem technicznym opracowanym przez firmę Enetech. To specjalny zbiornik służący do magazynowania oraz transportu ciepła na niewielkie odległości (do 30 km) wypełniony materiałem zmiennofazowym PCM (z ang. Phase Change Material). Ciepło transportowane jest do odbiorcy końcowego za pomocą kontenerów, pozostawianych na czas ich rozładowania. W tym czasie drugi kontener napełniany jest w stacji załadowczej. Zarówno dysponent nadwyżki energii oraz odbiorca końcowy odnoszą korzyści. Odbiorca obniża koszty uzyskania 1kWh ciepła, a dysponent energii odnosi korzyść ekonomiczną z jej sprzedaży. W przypadku transportu ciepła pomiędzy obiektami należącymi do jednego przedsiębiorstwa,  obniżane są koszty dostaw ciepła oraz energochłonność zakładu.

 

enetech

 

Kto może rozważać skorzystanie z tej technologii?
Technologia transportowania ciepła w kontenerach wypełnionych PCM jest przeznaczona i ekonomicznie uzasadniona dla transportu energii cieplnej w ilości do ok. 10 MWh/dobę (w zależności od pozostałych czynników). Przy większych ilościach odbieranej energii zazwyczaj uzasadniona ekonomicznie jest już inwestycja w ciepłociąg. Najważniejsze czynniki, mające wpływ na efektywność ekonomiczną instalacji magazynowania i transportu ciepła odpadowego to przede wszystkim ilość dostępnego ciepła odpadowego, odległość pomiędzy stacją załadunku i rozładunku ciepła oraz dostępne temperatury odzyskiwanego ciepła. Nie bez znaczenia jest także dotychczasowa cena 1 kWh ciepła po stronie odbiorcy.

Kto powinien rozważyć transport ciepła odpadowego?
Najważniejszą docelową grupą klientów dla technologii transportu ciepła w mobilnych kontenerach są duże zakłady przemysłowe. Produkują one ogromne ilości ciepła, będącego efektem ubocznym procesów technologicznych. Najczęściej jest to ciepło o niskim parametrze (temperatura poniżej 220oC), którego nie ma jak wykorzystać na miejscu – nadaje się ono jednak znakomicie do zastosowań grzewczych w budownictwie.

Wykorzystanie technologii transportu ciepła to także doskonałe rozwiązanie dla  biogazowni, w których energia cieplna jest bardzo często traktowana jako produkt uboczny albo odpad. Korzystając z systemu oferowanego przez Enetech, energia ta może być zaoferowana odbiorcom końcowym, którzy dotychczas nie mieli dostępu do sieci ciepłowniczej, takim jak np. szklarnie zlokalizowane w obszarach rolniczych, gdzie często zlokalizowane są biogazownie.

Mobilnym transportem ciepła powinny także zainteresować się małe elektrociepłownie, które za pomocą tej technologii są w stanie poszerzyć swoje rynki zbytu o klientów dotychczas niedostępnych, ze względu na brak opłacalności inwestycji w linię rurociągową. Dla małych elektrociepłowni mobilne kontenery wypełnione PCM to także możliwość buforowania produkcji ciepła i de facto uniezależnienia produkcji ciepła od produkcji energii elektrycznej w godzinach szczytowego odbioru.

 

enetech

 

W końcu także, to innowacyjne rozwiązanie mogą wykorzystać duże elektrociepłownie jako awaryjny zbiornik ciepła dla klientów krytycznych (np. szpitale) na wypadek awarii lub konieczności remontu sieci ciepłowniczej. Elektrociepłownie mają obowiązek dostaw ciepła do tego typu odbiorców, a energia w mobilnych kontenerach może być doskonałym rozwiązaniem tego problemu. W takim wypadku mobilny magazyn ciepła doskonale zastąpi dotychczas wykorzystywane olejowe kotłownie mobilne – z których pozyskiwane ciepło jest dużo droższe, a na dodatek przyczyniają się one do problemu niskiej emisji. Kontener z PCM może być równieżwykorzystywany jako bufor dogrzewający końcówki sieci ciepłowniczych, co pozwoli na obniżenie parametru temperaturowego dla całej sieci.

Czy to się opłaca?
To podstawowe i najważniejsze pytanie przy każdej inwestycji. Dlatego każda inwestycja w Enetech traktowana jest indywidualnie. Firma oferuje kompleksową usługę wdrożenia tej technologii, obejmującą etapy od wykonania studium wykonalności, wraz z określeniem zakresu inwestycji oraz czasu zwrotu, poprzez projekt instalacji, aż do jej wykonania i integracji z aktualnie wykorzystywanym systemem ciepłowniczym zakładu. Efektywność ekonomiczna instalacji odzysku i transportu ciepła odpadowego, w tym czas zwrotu całej inwestycji, zależą od dużej ilości czynników i ich dokładne określenie musi być zawsze rozpatrywane dla konkretnego przypadku. W przybliżeniu można przyjąć, że dla najlepszych możliwych warunków, czas zwrotu może wynosić ok. 6 lat, zazwyczaj będzie to ok. 8 - 10 lat - nie biorąc pod uwagę możliwych do pozyskania na inwestycje tego typu dofinansowań ze środków krajowych oraz unijnych przeznaczanych na wsparcie inicjatyw proekologicznych oraz proefektywnościowych, które dodatkowo skrócą oczekiwany czas zwrotu inwestycji.

Nie bez znaczenia jest fakt, że cała koncepcja systemu transportu ciepła w mobilnych magazynach wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju oraz problemu walki ze skutkami niskiej emisji, który dotyka wiele miejscowości w naszym kraju.

Szczegółowe informacje o technologii, wstępne wyliczenia i szacunki dostępne są na stronie www.enetech.com.pl

 

30-392 Kraków , ul. Czerwone Maki 84 , woj. małopolskie
tel. + 48 667 343 748 ,