Polkont – kontenery dla Przemysłu 4.0

Opracowanie unikatowej konstrukcji kontenera EXBOX do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych realizowane jest w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), największego w Unii Europejskiej programu finansującego badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych. Program pozwala przedsiębiorcom na zwiększenie potencjału w zakresie badań, a także rozwinięcie zasobów w stronę inteligentnej specjalizacji. Fundusze europejskie wspierają ambitne i innowacyjne projekty nowoczesnej gospodarki. Kontenery Polkont realizują te założenia, a projektowany model EXBOX jest tego doskonałym przykładem.

fot. Polkont 

EXBOX ma za zadanie zapewnić bezpieczne magazynowanie i przewożenie substancji wymagających specjalnych zabezpieczeń. Należą do nich zarówno materiały chemiczne, toksyczne farby i lakiery, odpady produkcyjne, jak i elementy łatwopalne, lotne, gazy i pyły. Inżynierowie Polkont postawili sobie za cel zapewnienie bezwzględnej szczelności kontenera i wysokiej ognioodporności tak, by zminimalizować możliwość wystąpienia zagrożeń dla ludzi i środowiska. Poszczególne etapy prac nad modelem EXBOX przybliża mgr inż. Jacek Stasiłowicz, projektant-konstruktor przy projekcie EXBOX.

EXBOX – założenia koncepcyjne, obliczenia wytrzymałościowe

– Na etapie opracowania koncepcji budowy kontenera Polkont EXBOX skupiliśmy się na doborze optymalnego rodzaju i grubości materiałów izolacji ogniowej dla elementów wewnętrznych kontenera. Poszukiwania koncentrowały się wokół rozwiązań stosowanych przy produkcji kontenerów i konstrukcji przemysłu morskiego. Skorzystaliśmy tu z metody montażu izolacji za pomocą szpilkowania, rozmieszczając wełnę w dwóch warstwach z przemieszczeniem krawędzi styku. Stworzyliśmy także koncepcję budowy rusztu stalowego służącego do montażu blach wykończeniowych wnętrza kontenera – zakrywających warstwy izolacji ogniowej. W kolejnym kroku wykonaliśmy wstępne szkice, rysunki i uproszczone modele 3D mające posłużyć jako dane do obliczeń oraz analiz numerycznych MES dla trzech wariantów wielkości EXBOX 10′, 20′ i 40′.

fot. Polkont 

Jak zaznacza mgr inż. Jacek Stasiłowicz – wstępnym – tym niemniej – istotnym parametrem obliczeniowym dla kontenerów Polkont w standardzie EX jest współczynnik przenikalności cieplnej. Obliczenia w tym zakresie wykonywało dla nas Centrum Techniki Okrętowej przy wsparciu Laboratorium Techniki Budowlanej w oparciu o zapisy normy: PN-EN ISO 10077-2:2017-10. Osiągniecie rezultatów mieszczących się w przedziałach wartości granicznych, wynikających z warunków technicznych, jakim podlegają budynki z podziałem na poszczególne typy przegród budowlanych, umożliwiło nam podjęcie dalszych prac i analiz.

fot. Polkont 

– Z kolei w analizach numerycznych MES, wykonywanych pod kątem wstępnego przetestowania przyjętych założeń, dla osiągnięcia w przyszłych etapach izololacyjności oraz wytrzymałości ogniowej weryfikowaliśmy dwa kryteria: po pierwsze, by temperatura na zewnętrznej stronie ściany nie wzrosłą w ciągu założonego czasu (60.min.) o więcej niż 180˚C. Po drugie, że naprężenia (MPa) i odkształcenia (mm) muszą być mniejsze od wartości granicznych. Dane uzyskane w pierwszej próbie nie były w pełni zadowalające. Dokonaliśmy więc koniecznych modyfikacji koncepcji miejsca styku podłogi ze ścianą oraz zrewidowaliśmy założenia obciążeniowe.

fot. Polkont 

Badania ogniowe próbek ściany, ściany ze słupami, sufitu, podłogi i wrót

Na bazie analiz teoretycznych opracowano dokumentację wykonawczą dla budowy próbek elementów konstrukcyjnych do dalszych testów modelu EXBOX. Mgr inż. Jacek Stasiłowicz zaznacza:

fot. Polkont 

– W testach ścian i sufitu badaliśmy, czy poszczególne elementy konstrukcyjne kontenera Polkont EXBOX wykażą szczelność ogniową i izolacyjność termiczną klasy A60 (odpowiednik EI60 w budownictwie) w czasie minimum 60 minut według metodyki określonej normą PN-EN 1363-1:2012 oraz ISO 834-1. Testy wykonano w dwóch niezależnych laboratoriach w Polsce i na Słowacji. Obydwa badania potwierdziły spełnienie wymagań w zakładanym zakresie dla dostarczonych próbek konstrukcyjnych. Wiedzieliśmy także, że wrota kontenerowe będą dla nas największym wyzwaniem konstrukcyjnym ze względu na charakter pracy tego elementu – dodaje Jacek Stasiłowicz.

fot. Polkont 

– Stałe użytkowanie, uchylanie i zamykanie wrót kontenera wymagało opracowania autorskich rodzajów uszczelek, które umożliwiły zachowanie założonej szczelności ogniowej oraz zachowanie wszystkich właściwości mechanicznych po instalacji izolacji. Wykorzystaliśmy autorskie modele uszczelek, wykonane ze specjalnej mieszanki silikonów z dodatkami oraz klejone uszczelki pęczniejące, które zwiększają znacznie swoją objętość pod wpływem temperatury, zasklepiając tym samym puste szczeliny, tworząc przegrodę dla ognia. W rezultacie badań próbka wrót osiągnęła izolacyjność ogniową I60 (A60 w odniesieniu do konstrukcji morskiej), oraz szczelności ogniową E90. Potwierdziliśmy zatem przyjęte założenia.

Polkont – kontenery od profesjonalistów

Ostatni etap prac to budowa pełnego prototypu kontenera Polkont EXBOX i poddanie go w całości niezbędnym testom wytrzymałościowym, a po ich wykonaniu zwieńczenie tego etapu poprzez weryfikację założonych dla kontenera cech odporności ogniowej. Tego typu testy firma Polkont zrealizuje w formie próby na poligonie, w zakresie ustalonym z jednostką certyfikującą. Prace nad modelem EXBOX odzwierciedlają standardy jakościowe producenta. Polkont przekazuje klientowi produkt kompletny, spełniający wszelkie niezbędne dla danej klasy standardy jakości i bezpieczeństwa.

fot. Polkont 

Ponad 20 lat doświadczenia w branży producentów kontenerów pozwala firmie Polkont oferować szeroką gamę mobilnych magazynów specjalistycznych przeznaczonych dla inwestorów z różnych branż. Obok kontenerów specjalistycznych, chemicznych i technicznych dla przemysłu, spedycji i budownictwa, firma oferuje także kontenery o przeznaczeniu użytkowym dla osób i sprzętu – jako przestrzenie biurowe, socjalne, magazynowe. Zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów dostępne są kontenery nowe, jak i przeznaczone do tymczasowego wynajmu. Eksperci Polkont realizują także serwisy i modyfikacje kontenerów.

fot. Polkont 

Ze szczegółową ofertą kontenerów Polkont można zapoznać się na stronie www.polkont.pl.

85-105 Bydgoszcz, ul. Stary Rynek 15-21 lok. 3, woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 55 261 03 49, +48 602 709 600,