Lider Budowlany: W jakim celu zostało powołane Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej?
Tadeusz Wasąg: Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej powstało 15 marca 2012 roku. Spotkanie założycielskie członków założycieli odbyło się w Krakowie 30 września 2011 roku. Powołano na nim do życia Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej. Jednym z głównych motywów, który skłonił członków założycieli do utworzenia nowej organizacji była potrzeba legalnego monitorowania rynku domieszek do betonu. Dotychczasowe próby szacowania wielkości rynku nie były reprezentatywne. Trzeba też pamiętać, że zbieranie tego typu danych musi być transparentne i zgodne z prawem. Dlatego współpraca firm, które na co dzień ze sobą konkurują powinna się odbywać w sposób zgodny z prawem. Jedną z takich form jest stowarzyszenie.

Lider Budowlany: Czy w skład Stowarzyszenia wchodzą głównie producenci domieszek betonu?
Tadeusz Wasąg: Członkowie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, to nie tylko producenci domieszek do betonu. Niemniej, to właśnie problemy związane z chemią stosowaną do betonu stały się bezpośrednim powodem inspirującym do współpracy firmy, które na co dzień ze sobą konkurują. Dlatego tworząc statut SPChB jako główne cele zapisano reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków oraz wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu chemii budowlanej w Polsce.

 

stowarzyszenie producentów chemii budowlanej 

 

Lider Budowlany: Proszę o kilka słów na temat celi, jakie stawia sobie Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej?
Tadeusz Wasąg: Cele zostały sprecyzowane w statucie i konsekwentnie je realizujemy. Jednym z działań realizujących ten cel jest prowadzenie statystyk produkcji i sprzedaży domieszek do betonu w Polsce. Badanie prowadzone jest przez firmę PMR Research, która ma duże doświadczenie w tego rodzaju badaniach. Projekt badania produkcji i sprzedaży domieszek do betonu w Polsce jest pierwszym tak zaawansowanym i profesjonalnym przedsięwzięciem w branży chemii budowlanej.

Lider Budowlany: Czy tak jak w przypadku innych stowarzyszeń branżowych podejmujecie współpracę z uczelniami wyższymi i światem nauki?
Tadeusz Wasąg: Oczywiście, ze tak. Nasze kolejne działania, to szeroko pojęta edukacja nt. chemii budowlanej ze szczególnym nastawieniem na zagadnienia związane z domieszkami do betonu. Tu warto wspomnieć o tym, że SPChB zawarło umowę o współpracy z nowym kierunkiem studiów – Chemia Budowlana, który jest prowadzony równolegle przez trzy wydziały (Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH).

Lider Budowlany: Na czym polega ta współpraca?
Tadeusz Wasąg: Ma ona na celu swobodną wymianę poglądów i doświadczeń, wspieraniu edukacji studentów w obszarze teorii i praktyki. Dzięki naszej współpracy zapoczątkowano m.in. serię wykładów na temat domieszek chemicznych do betonu na Politechnice Łódzkiej. Przedstawiciele stowarzyszenia co roku przeprowadzają serię wykładów na temat domieszek do betonu (wykłady udostępniliśmy do pobrania za naszej stronie www.spchb.pl). Równocześnie studenci odwiedzili zakłady produkcyjne członków stowarzyszenia. Jesteśmy także otwarci na przyjmowanie studentów na praktyki i do współpracy przy pisaniu prac dyplomowych. Mamy nadzieję, że współpraca uczelni z przemysłem przyniesie bardzo wymierne korzyści dla obu stron. Planujemy także kolejne działania edukacyjno-szkoleniowe, które będą dedykowane pracownikom branży i będziemy je realizowali w formie szkoleń, konferencji i publikacji.

Lider Budowlany: Dlaczego producenci chemii budowlanej powinni wstępować do Stowarzyszenia?
Tadeusz Wasąg: Ogólnie rzecz biorąc organizacje przedsiębiorców mają większą siłę przebicia, ponieważ mówią jednym głosem. W kontaktach z urzędami lub innymi organizacjami – wspólnie wypracowane stanowisko jest wywiera większą presję, a niekiedy jest jedynym sposobem żeby dbać o interes branży, a tym samym konkretnej firmy.

Lider Budowlany: Na jakich zasadach można przystępować do Stowarzyszenia?
Tadeusz Wasąg: Członkiem może zostać każda osoba fizyczna związana z branżą chemii budowlanej w Polsce. Podmioty prawne z branży są członkami wpierającymi stowarzyszenie. Zgodnie ze statutem zainteresowani powinni uzyskać rekomendacje co najmniej dwóch członków, a następnie być przyjętym przez Zarząd w poczet członków SPChB. Do obowiązków należy przestrzeganie statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia, a wśród nich opłacanie składek.

 

stowarzyszenie producentów chemii budowlanej

 

Lider Budowlany: Jakie najważniejsze działania podejmuje Stowarzyszenia i w jakim celu?
Tadeusz Wasąg: Najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie branży wobec administracji rządowej i państwowej. Dobrym przykładem podejmowanych działań było wystąpienie SPChB do Prezydenta o nie podpisywanie ustawy o monitoringu a następnie wystąpienie do Ministerstwa Finansów o interpretację tejże Ustawy dotyczącą producentów chemii. Ministerstwo Finansów udzieliło wyczerpującej odpowiedzi Stowarzyszeniu a poszczególnym firmom wysłało w ramach odpowiedzi pismo do SPChB. Następnie zostaliśmy zaproszeni do konsultacji społecznych zmian w tej ustawie. Przykład ten pokazuje zasadność funkcjonowania Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie po raz pierwszy wydało biuletyn SPChB pt. „ABC prawidłowego składowania i dozowania domieszek do betonu” przygotowanym przez członków Stowarzyszenia w październiku 2016 roku, przy okazji Dni Betonu 2016. Biuletyn ma na celu przybliżenie tematu przechowywania i składowania domieszek do betonu i zapraw. Kolejne wydanie broszury pojawi się na jesieni w 2017 roku.
Stowarzyszenie ma również swój udział w przetłumaczeniu literatury obcojęzycznej. Do nich należą dwie niemieckie publikacje fachowe: „Einsatz von PCE-basierten Fließmitteln im Industriebodenbau” – w polskiej wersji „Lepsze niż się wydają. Domieszki upłynniające na bazie PCE do posadzek przemysłowych” oraz „Anwendung von Fließmitteln auf PCE-Basis im Industriebodenbau – w polskiej wersji „Zastosowanie superplastyfikatorów na bazie PCE w branży posadzek przemysłowych”.
Stowarzyszenie współorganizuje cykliczne konferencje naukowe, na które zapraszani są wybitni specjaliści Polski i za zagranicy. W ramach rozwijającej się działalności SPChB przyjęło patronat nad konferencją „Reologia w Technologii Betonu”, gdzie jest regularnym współorganizatorem Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej szeroko pojętej tematyce betonu, jak i również od kilku lat jest stałym Partnerem Programowy Konferencji DNI BETON, współtworzącym blok tematyczny „Rola domieszek chemicznych w technologii betonu”.
Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej zostało również powołane przez Polski Komitet Normalizujący na członka Komitetu Technicznego nr 274 ds. Betonu.

 

stowarzyszenie producentów chemii budowlanej stowarzyszenie producentów chemii budowlanej

 

Lider Budowlany: Czy wiadomo już co będzie priorytetem SPChB na rok 2018?
Tadeusz Wasąg: W 2018 roku odbędzie się kolejna edycja Dni Betonu, a SPChB jest merytorycznie odpowiedzialne za blok programowy – chemia budowlana i cieszące się wielką popularnością pokazy praktyczne. Kolejne wydanie broszury naukowo-technicznej.
Oczywiście dalszy rozwój. A konkretnie poprzez rozwijanie już rozpoczętych działań i wdrażanie nowych projektów. Uważamy, że warto angażować się w projekty już istniejące, ale nie od nas zależy, jak będą chcieli z nami współpracować organizatorzy konferencji, które już funkcjonują. My także liczymy na współpracę innych organizacji przy prowadzeniu naszych szkoleń lub konferencji.

 

stowarzyszenie producentów chemii budowlanej

 

Lider Budowlany: Dziękuję za rozmowę.
Tadeusz Wasąg: Dziękuję.

Więcej informacji pod adresem www.spchb.pl

 

00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41a , woj. mazowieckie
tel. +48 (22) 299 06 69,