Producenci betonu towarowego powinni spełnić wymagania znowelizowanego rozporządzenia nie później niż do 30 czerwca 2018 roku. Są oni zobowiązani do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, wdrożenia i utrzymywania systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP), a także utrzymywania systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych systemu 2+. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest podstawą do oznakowania betonu znakiem budowlanym B oraz wprowadzenia go na rynek w systemie krajowym. Beton podlega oznakowaniu znakiem krajowym B, z uwagi na fakt, że norma PN-EN 206+A1:2016-12 nie została zharmonizowana. Oznakowanie betonu znakiem B jest obligatoryjne na terenie całej Polski.  

 

certyfikacja jakości betonu cert-labfot. CERT-LAB

 

Certyfikacja ZKP betonu
– Każdy producent wprowadzający wyroby budowlane na rynek europejski zobowiązany jest posiadać Zakładową Kontrolę Produkcji – podkreśla pan Damian Stachowski, właściciel laboratorium budowlanego CERT-LAB, które przeprowadza badania betonu i prefabrykatów betonowych, prowadzi szkolenia dla pracowników, a także zajmuje się wdrażaniem ZKP na wytwórniach betonu – Wyroby objęte systemem 4, najmniej obciążającym producenta, także wymagają przepisami prawa, aby producent posiadał udokumentowany i wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. Natomiast system oceny zgodności 2+ musi być poddany certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną (JN), która następnie pełni stały nadzór nad wytwórnią.

 

certyfikacja jakości betonu cert-labfot. CERT-LAB

 

Zespół przeprowadzający certyfikację najpierw szczegółowo zapoznaje się z dokumentacją przedsiębiorstwa: księgą ZKP, specyfikacją techniczną wyrobów, instrukcjami i dokumentami informacyjnymi. Sprawdzane jest m.in. to, czy producent zlecił wymagane badania typu. Jeżeli spełnia ona wszelkie wymagania – Jednostka Notyfikowana wyznacza termin przeprowadzenia audytu (inspekcji). W przypadku negatywnej oceny – należy uzupełnić dokumenty o brakujące dane.

Producent zostaje wcześniej poinformowany o dacie i przebiegu inspekcji. W jej trakcie badane jest funkcjonowanie procesu produkcji. Jednostka certyfikująca sporządza raport z audytu. Jeżeli w trakcie inspekcji miały miejsce niezgodności, producent jest zobowiązany do przeprowadzenia działań korygujących w ustalonym przez JN terminie. Decyzja o wydaniu certyfikatu jest potwierdzeniem zachowania właściwości betonu zgodnie z wymaganiami oraz odpowiedniego wdrożenia i stosowania ZKP.

 

certyfikacja jakości betonu cert-lab certyfikacja jakości betonu cert-labfot. CERT-LAB

 

– Wdrożenie systemu ZKP jest konieczne, aby producent mógł oznaczać swoje wyroby znakiem budowlanym. Daje mu to gwarancję jakości wyrobu i jego zgodność z obowiązującym prawem – opowiada właściciel CERT-LAB – ZKP minimalizuje liczbę błędów w trakcie produkcji, jednocześnie usprawniając całą działalność i procedury. Dzięki temu producent unika kar finansowych, które ciążą za niezgodne z prawem wprowadzenie materiałów budowlanych do obrotu.
Ponadto, jest to zabezpieczenie na wypadek katastrofy budowlanej.
– Dzięki naszym działaniom i fachowemu doradztwu w trakcie wdrażania ZKP, producent certyfikowanego betonu może zminimalizować potencjalne ryzyko przy różnego rodzaju awariach lub niezgodnościach na budowie. Dodatkowo, certyfikacja systemu ZKP pozwala na udział w przetargach na dostawę betonu i przyczynia się do zwiększenia bazy klientów – dodaje pan Damian Stachowski.

 

certyfikacja jakości betonu cert-labfot. CERT-LAB

 

Wdrożenie systemu ZKP na wytwórni betonu towarowego
Wdrożenie ZKP najlepiej zlecić profesjonalnej firmie, która wprowadzi konieczne zmiany – jak laboratorium budowlane CERT-LAB. Organizacja nie tylko zajmuje się wdrażaniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, ale także przygotowuje do jego certyfikacji.
– Wdrożenie rozpoczyna się od wstępnego audytu wytwórni betonu – relacjonuje pan Damian Stachowski z CERT-LAB – Nasze laboratorium zbiera wszelkie informacje, jakie będą niezbędne przy tworzeniu systemu ZKP. Badane są nie tylko kwestie produkcji wyrobu od strony technicznej, ale także wymagania wobec personelu. Analiza pozwala podjąć decyzję, jakie zmiany należy wprowadzić w procesie produkcyjnym, zapewniając prawidłowy nadzór, który będzie zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej dla betonu.

 

certyfikacja jakości betonu cert-labfot. CERT-LAB

 

Szczególnie ważne jest opracowanie dokumentacji systemowej ZKP. Główna księga systemu, procedury i instrukcje systemowe opisują całość nadzoru nad procesem produkcyjnym: od dostarczenia surowców do produkcji oraz sposobu ich przechowywania, poprzez nadzór nad urządzeniami produkcyjnymi oraz sprzętem laboratoryjnym, szczegółowy nadzór nad produkcją betonu i jego transportem aż po ocenę końcową parametrów gotowego betonu.

 

certyfikacja jakości betonu cert-lab certyfikacja jakości betonu cert-labfot. CERT-LAB

 

– Kolejny etap to wdrożenie gotowej kompletnej dokumentacji na wytwórni betonu. Osoby biorące udział w prowadzeniu systemu zostają dodatkowo przeszkolone z zakresu systemu ZKP – obowiązujących ich procedur i wymagań normy. Odpowiednio przygotowana wytwórnia betonu zgłasza gotowość do certyfikacji ZKP – opowiada pan Damian Stachowski – Pomagamy producentowi w wyborze jednostki certyfikującej oraz złożeniu wniosku o przeprowadzenie certyfikacji systemu ZKP.

 

certyfikacja jakości betonu cert-lab certyfikacja jakości betonu cert-labfot. CERT-LAB

 

CERT-LAB jest jedną z nielicznych firm w Polsce, która podchodzi kompleksowo do obsługi wytwórni betonu. Usługa obejmuje wdrożenie systemu ZKP, przeprowadzenie audytu wewnętrznego na wytwórni, przygotowanie badań typu dla poszczególnych receptur, przygotowanie dokumentacji oraz kontakt z jednostką certyfikującą. Laboratorium odpowiada także za nadzór i pomoc producentowi podczas inspekcji w trakcie certyfikacji.

CERT-LAB opiera swoje działania na doświadczeniu we wdrożeniach pod normę 206. Posiada pełne zaplecze do wykonywania specjalistycznych badań betonu. Wyspecjalizowana kadra to pracownicy instytutów inspekcyjnych, którzy przeprowadzają inspekcje w największych wytwórniach betonu (wytwórniach koncernowych) w kraju. Doświadczony zespół składający się z wykwalifikowanych specjalistów posiada niezbędne uprawnienia nadane przez BSI Group Polska w zakresie uprawnień audytorskich systemów zarządzania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: www.cert-lab.pl

41-407 Imielin , ul. Kordeckiego 28, woj. śląskie
tel. 793 779 273,