Wzmacnianie podłoża gruntowego pod drogi i obiekty budowlane

Występujące na danym terenie warunki geotechniczne określa się na podstawie badań, które obejmują m.in. układ warstw, parametry fizyczne zalegających gruntów ze szczególnym uwzględnieniem miąższości i głębokości występowania gruntów słabonośnych, a także położenie zwierciadła wód gruntowych. Po uwzględnieniu powyższych kwestii, oraz rodzaju i konstrukcji obiektu możliwe jest wyodrębnienie jednej z trzech kategorii geotechnicznych, przy czym – im wyższa kategoria i bardziej skomplikowane warunki gruntowe, tym zadanie jest trudniejsze.

fot. Leca

Właściwie już od kategorii drugiej i złożonych warunków geotechnicznych, tzn. występowania warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia i powyżej, zachodzi konieczność stosowania specjalnych rozwiązań. W zależności od warunków geotechnicznych wybierana jest taka metoda wzmacniania podłoża gruntowego pod drogi czy budynki, która w danym wypadku jest optymalna – może to być np. wymiana gruntu, nasyp przeciążający, konsolidacja dynamiczna, iniekcje, kolumny lub pale i in. Większość z nich jest jednak dość trudna w realizacji, a ponadto – czasochłonna oraz zazwyczaj również kosztowna. Świetną alternatywą w przypadku gruntów słabonośnych jest wzmacnianie podłoża z wykorzystaniem Leca® KERAMZYTU. Dlaczego to lekkie kruszywo sprawdza się lepiej?

Szybkie i proste wykonanie

Jednym z argumentów przemawiających za wykorzystaniem Leca® KERAMZYTU jest nieskomplikowana i szybka realizacja, a wykonanie wypełnienia z kruszywa ceramicznego odbywa się za pomocą podstawowego, stosowanego powszechnie sprzętu. Na budowę keramzyt dowozi się samochodami samowyładowczymi – bezpośrednio z nich można wysypać kruszywo do wykopu, bez konieczności przeładunku. Ponadto prace nie wymagają stosowania przerw technologicznych, są w znacznej mierze niezależne od pogody i można je prowadzić przy ograniczeniach terenowych placu budowy oraz dwuetapowo przy wzmacnianiu podłoża gruntowego pod drogę, zachowując przy tym ciągłość ruchu.

fot. Leca

Dno i skarpy wykopu wykłada się geosyntetykiem, a następnie wypełnia się go Leca® KERAMZYTEM GEOTECHNICZNYM i zagęszcza poprzez kilkakrotny przejazd sprzętem gąsienicowym lub zagęszczarką płytową (jeśli powierzchnia jest mała lub trudno dostępna). Następnie takie podłoże przykrywa się geosyntetykiem (zapas pozostawiony podczas wykładania dna wykopu). W zależności od tego, jakie prace są realizowane, następny etap to już wykonanie fundamentów lub ułożenie warstw konstrukcyjnych drogi, boiska czy placu.

fot. Leca

Lekkie kruszywo do zadań specjalnych

Specjalny proces wypalania wysokoilastej gliny o zdolnościach pęczniejących sprawia, że keramzyt ma porowatą strukturą wewnętrzną, z zewnątrz zaś otoczony jest twardą, spieczoną powierzchnią ceramiczną.

Najistotniejszą cechą wytwarzanego w ten sposób kruszywa, dzięki której znajduje ono zastosowanie podczas wzmacniania podłoża gruntowego pod drogi czy obiekty inżynierskie, jest niewielki ciężar, a także jego nośność – wystarczająca pod zasadniczą podbudowę drogi (właściwie zagęszczony keramzyt uzyskuje wtórny moduł odkształcenia EV2 ≥ 35 MPa).

fot. Leca

Materiał ten ma ponadto dobre parametry izolacyjności termicznej (tworzy więc warstwę mrozoochronną), a także zdolności drenażowe. Jest ognioodporny, mało nasiąkliwy, odporny chemicznie, oraz niepodatny na działanie gryzoni, owadów, grzybów i pleśni. Dzięki temu nie traci swych właściwości z upływem czasu.

Te specyficzne właściwości lekkiego kruszywa ceramicznego sprawiają, że sprawdzi się ono w wielu zastosowaniach, pozwalając przyspieszyć przebieg robót budowlanych oraz obniżyć całościowy koszt inwestycji.

Posadowienie obiektu na słabonośnym gruncie

W przypadku gruntów słabonośnych keramzyt efektywnie ustabilizuje podłoże i umożliwi bezpieczne posadowienie obiektu. Zasada działania opiera się w tym wypadku na podstawowej właściwości kruszywa ceramicznego, jaką jest jego lekkość. W przypadku Leca® KERAMZYTU

GEOTECHNICZNEGO 8/10-20 RX są to wartości rzędu 246-333 kg/m³ (średnio ok. 290 kg/m³). Dla porównania – ciężar piasku to aż 1550 kg/m³. Oznacza to, że w prosty sposób podczas wymiany gruntu rodzimego (lub tradycyjnego kruszywa) na keramzyt uzyskuje się redukcję obciążenia równą różnicy ciężarów między wymienianym gruntem a keramzytem. Dzięki temu keramzyt znacząco ogranicza możliwość wystąpienia nadmiernych osiadań, wypierania gruntu, osuwisk i deformacji.

Odciążanie konstrukcji inżynierskich i kubaturowych

Leca® KERAMZYT doskonale zastąpi też tradycyjne zasypki (np. z piasku) w sytuacjach, gdy konieczne jest wykonanie odciążenia konstrukcji oporowych, przyczółków mostów i wiaduktów, a także ścian i stropów obiektów inżynierskich czy kubaturowych. Kąt tarcia wewnętrznego tego kruszywa wynosi ok. 45º, przez co znacząco redukuje ono wielkość parcia spoczynkowego i pozwala zredukować obciążenia nawet o 2/3. W efekcie możliwe jest zredukowanie ilości zbrojenia lub zmniejszenie przekrojów, a więc – „odchudzenie” całej konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu jej nośności i stateczności. W przypadku posadowienia obiektu na gruncie słabonośnym Leca® KERAMZYT dodatkowo zmniejszy obciążenie podłoża.

fot. Leca

Leca® KERAMZYT jako ochrona przed przemarzaniem

Jak wspomniano, jedną z cech charakterystycznych Leca® KERAMZYTU jest dobra izolacyjność termiczna. Dzięki temu lekkie kruszywo doskonale sprawdzi się jako warstwa zabezpieczająca przed przemarzaniem w przypadku gruntów wysadzinowych oraz różnego rodzaju rurociągów i instalacji w gruncie, które usytuowane są w strefie przemarzania. Warstwa 40 cm Leca® KERAMZYTU GEOTECHNICZNEGO 8/10-20 RX pod względem termicznym zastąpi 100 cm gruntu dzięki temu, że kruszywo to jest co najmniej 2,5 razy lepszym izolatorem termicznym niż rodzimy grunt. Ponadto dzięki jego świetnym właściwościom drenażowym (współczynnik filtracji Leca® KERAMZYTU wynosi 3,33‧10-2 m/s) spełni on nie tylko rolę izolacji termicznej, ale również efektywnie odprowadzi nadmiar wód podziemnych lub powierzchniowych.

fot. Leca

Obszar możliwych zastosowań Leca® KERAMZYTU GETECHNICZNEGO jest ogromny, a kruszywo jako wypełnienie stosowane jest w budownictwie infrastrukturalnym i kubaturowym od kilkudziesięciu lat. Keramzyt sprawdza się przy wzmacnianiu podłoża gruntowego pod drogi, ścieżki rowerowe, autostrady, przepusty, przy nasypach i wypełnieniach w budownictwie drogowym, wykonuje się z niego odciążenia ścian oporowych, przyczółków mostów, nabrzeży portowych i ścian piwnic. Kruszywo stosowane jest również przy budowie boisk, parkingów, placów i stadionów, gdzie rozwiązuje nie tylko problem z niestabilnym podłożem. Dzięki swoim właściwościom doskonale spisuje się też jako odciążenie, ochrona przed przemarzaniem i drenaż.

Nie bez znaczenie są też kwestie ekologiczne. Jako materiał produkowany z naturalnego surowca, keramzyt jest obojętny chemicznie, nie wywiera negatywnego wpływu na środowisku, a ponadto – może być użyty wiele razy.

fot. Leca

Więcej informacji oraz kalkulator geotechniczny, który ułatwi obliczenie wymaganej ilości keramzytu dla różnych rozwiązań znajduje się na stronie internetowej www.leca.pl

83-140 Gniew, ul. Krasickiego 9, woj. pomorskie
tel. +48 58 772 24 10,