Widok niezabudowanych działek, na których nikt nie odważył się rozpocząć budowy lub na których znajdują się tylko niewielkie obiekty, nie należy do rzadkości. Często dopiero po zakupie terenu inwestycyjnego, podczas sprawdzania warunków gruntowych okazuje się, że niska nośność gruntu wymaga podjęcia dodatkowych kroków. Jednym z nich może być wymiana gruntu, która jednak nie zawsze jest możliwa i opłacalna – zwłaszcza wtedy, gdy miąższość gruntów słabonośnych sięga od kilku do kilkunastu metrów. Alternatywnie można też zastosować fundamentowanie na palach czy kolumnach, co w przypadku niewielkich obiektów jest szczególnie nieopłacalne, bo koszt dowozu sprzętu i samo palowanie radykalnie zwiększa koszty inwestycji. Zastosowanie keramzytu budowlanego w takich przypadkach jest często najbardziej atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem, które sprawdzi się zarówno przy budowie obiektów kubaturowych, jak również drogowych.

Keramzyt budowlany – zastosowanie

Lekkie kruszywo, jakim jest Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 mm, pozwala uzyskać odciążenie na gruntach o niskiej nośności, umożliwiając budowę obiektów kubaturowych czy realizację inwestycji drogowych. Średni ciężar nasypowy tego kruszywa wynosi 320 kg/m³, a po zagęszczeniu i w warunkach pełnego zawilgocenia nie przekracza 500 kg/m³. Oznacza to, że wykonane z zastosowaniem keramzytu budowlanego wypełnienie jest 2-3 razy lżejsze niż rodzimy słabonośny grunt. Aby posadowić na nim obiekt, można usunąć tylko część słabego gruntu, a niewielki ciężar keramzytu ułożonego na skonsolidowanym przez lata torfie pozwala na dociążenie podłoża obciążeniem konstrukcyjnym i użytkowym z budowanego obiektu.

Przykłady zastosowania keramzytu budowlanego – obiekty kubaturowe

Jedną z inwestycji, którą udało się z sukcesem zrealizować z zastosowaniem keramzytu budowlanego, było przedszkole w Pełczycach w województwie zachodnio-pomorskim. Na gruncie, w którym przeważały torfy i namuły, poziom wód gruntowych utrzymywał się na głębokości 0,7-1,3 m. Aby rozwiązać problem słabonośnego gruntu, wykonano „poduszkę” o grubości 0,6 m z Leca® KERAMZYTU owiniętego geotkaniną. Wypełnienie to zostało dodatkowo wzmocnione geosiatkami, na których wykonane zostały ławy i stopy fundamentowe. Przestrzenie pomiędzy ławami o grubości 0,7 m również wypełniono Leca® KERAMZYTEM, aby nie dociążać podłoża. W ramach przeprowadzanych prac słabe grunty zostały usunięte tylko do głębokości 1,4 m. Na czas realizowania inwestycji obniżono poziom wód gruntowych – po sfinalizowaniu prac w strefie tych wód znalazła się dolna część wypełnienia.

Zastosowanie keramzytu budowlanego w budownictwie drogowym

Budowa najazdów na przyczółki mostowe, odciążanie nasypów nad przepustami, wykonywanie lekkich nasypów przy poszerzaniu dróg, budowa chodników i ścieżek rowerowych na podmokłych gruntach i w linii dawnych rowów odwadniających wzdłuż dróg – to zaledwie niewielka część przykładów, w których zastosowanie keramzytu budowlanego pozwoliło z sukcesem zrealizować inwestycje w trudnych warunkach gruntowych.

Leca® KERAMZYT wykorzystano np. podczas budowy ścieżki rowerowej na istniejącym rowie, co pozwoliło na efektywne wykorzystanie istniejącego terenu. Z uwagi na fakt, że rowy odpowiadają za odbiór wód opadowych, wykorzystanie ich jako terenu pod ścieżkę rowerową wymusza zastosowanie specjalnych rozwiązań, które nie ograniczą możliwości odbioru wody z powierzchni drogi.

W tym przypadku wypełnienie powiększonego rowu Leca® KERAMZYTEM pozwala na uzyskanie podłoża, które zatrzyma część wody i rozsączy ją po opadach. Budowa ścieżki na tzw. „drenie francuskim” polega na ułożeniu geotkaniny w poszerzonym wykopie, wypełnieniu go Leca® KERAMZYTEM geotechnicznym frakcji 8/10-20 mm, który następnie się zagęszcza. Wypełnienie to przykrywa się geotkaniną i układa podbudowę wodoprzepuszczalną z tłucznia oraz nawierzchnię wodoprzepuszczalną (alternatywnie można też wykonać odwodnienie liniowe kierujące wody opadowe do drenu francuskiego pod ścieżką). Współczynnik filtracji dla wypełnienia z keramzytu frakcji 8-20 mm osiąga wartość powyżej 3,33 cm/s, co przy właściwym ukształtowaniu spadów umożliwia efektywny odbiór wód opadowych z drogi, ścieżki i pasa rozgraniczającego obie nawierzchnie.

fot. Leca

Keramzyt budowlany znajduje też zastosowanie w przypadku poszerzania i naprawie dróg na gruntach o niskiej nośności, na których typowe nasypy mogłyby spowodować nierównomierne osiadanie całej konstrukcji starej i nowej drogi. Również w takich inwestycjach sprawdzi się Leca® KERAMZYT geotechniczny o frakcji 8/10-20, umożliwiający kompensację obciążeń pod drogą. Przykładowo, jeśli w istniejącym podłożu występują grunty o niskiej nośności (torfy, namuły) o gęstości ok. 1000 kg/m³, to należy usunąć 1 m³ takiego gruntu i ułożyć Leca® KERAMZYT. Po jego zagęszczeniu i osiągnięciu nawet maksymalnego zawilgocenia, ciężar wypełnienia nie przekroczy ok 450 kg/m³. Takie rozwiązanie ogranicza ponadto koszty związane z wymianą gruntów o większej miąższości do poziomu gruntu nośnego lub zastosowaniem innych drogich metod wzmacniania gruntu.

Przebieg prac związanych z wykonywaniem lekkiego nasypu jest podobny jak w opisanym powyżej przypadku budowy ścieżki rowerowej na istniejącym rowie. Atutem zastosowania keramzytu budowlanego w takiej sytuacji jest wyeliminowanie zjawiska powstawania dodatkowych obciążeń gruntu w strefie wzdłuż istniejącej drogi, a także uniknięcie części robót ziemnych i brak ingerencji w istniejący nasyp. Ponadto wypełnienie z tego lekkiego kruszywa może też retencjonować i rozsączać znaczną część wód opadowych i zabezpieczać podłoża przed przemarzaniem.

fot. Leca

Pierwsze na świecie wzmocnienia z zastosowaniem keramzytu budowlanego wykonano kilkadziesiąt lat temu, a w naszym kraju –dwadzieścia lat temu. Od tej pory sukcesywnie rośnie liczba realizacji, w których materiał ten skutecznie zastąpił inne, alternatywne rozwiązania stosowane na trudnych warunkach gruntowych, pozwalając w ten sposób wykorzystać tereny dotychczas niezagospodarowane.

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.leca.pl

83-140 Gniew, ul. Krasickiego 9, woj. pomorskie
tel. +48 58 772 24 10,