Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do pompy ciepła i innych OZE? Poradnik dotacji Klima-Therm

W Polsce istnieje kilka programów umożliwiających otrzymanie dofinansowania do pompy ciepła oraz innych inwestycji w źródła odnawialne. Przygotowany przez Klima-Therm poradnik powstał, aby pomóc w poszerzaniu świadomości zarówno w zakresie dostępnych rozwiązań, jak i potrzeby termomodernizacji obiektów w Polsce. Opracowanie jest uzupełnieniem oferty firmy, obejmującej jedne z najbardziej ekologicznych i najtańszych urządzeń na rynku, które w połączeniu z dofinansowaniem stają się optymalnym pomysłem na modernizację ekonomiczną i ekologiczną.

Program Czyste Powietrze

Pierwszym z omawianych programów jest “Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W osiągnięciu tego celu ma pomóc dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne i przyjazne środowisku.

Program skierowany jest do osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie podzielone jest na 3 poziomy: podstawowy (do 66 000 z). podwyższony (do 99 000 zł ) oraz najwyższy (do 135 000 zł). Każdy poziom dostępny jest w trzech wariantach oraz zakłada dodatkową kwotę w wysokości 1200 zł na audyt energetyczny. To, z jakiego poziomu dofinansowania będzie mógł skorzystać beneficjent, jest uzależnione od kryteriów dochodowych. Program realizowany jest od 2018 roku i potrwa do 2029 roku. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, a ich złożenie jest bezpłatne. Można je złożyć elektronicznie (przez stronę gov.pl) lub w tradycyjnej formie papierowej.

fot. KLIMA-THERM

Mój Prąd 5.0

Jak jeszcze można uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła lub instalacji fotowoltaicznej? Np. korzystając z programu “Mój Prąd”. Wraz z rozwojem technologii pojawiła się możliwość magazynowania wytworzonej energii elektrycznej i tworzenia systemów zarządzania nadprodukcją. Piąta edycja „Mój Prąd” promuje w sposób szczególny rozwiązania rozszerzone o urządzenia zwiększające autokonsumpcję - magazyny energii oraz pompy ciepła.

Maksymalna łączna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie to 58 000 zł. Dotacje przyznawane są m.in. na zakup i montaż:

 • instalacji fotowoltaicznej,
 • magazynów ciepła,
 • magazynów energii,
 • pompy ciepła (powietrze-powietrze, powietrze-woda, gruntowej),
 • systemów zarządzania energią elektryczną lub cieplną,
 • kolektorów słonecznych C.W.U.

Program skierowany jest do osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie? Należy m.in. posiadać umowę kompleksową, regulującą wprowadzenie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub aktualną umowę sprzedaży energii elektrycznej. Pełna ścieżka składania wniosków znajduje się na rządowej stronie programu „Mój Prąd”.

Ulga Termomodernizacyjna

Poprawa jakości powietrza i ograniczenie smogu to jedne z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy. Aby zachęcić obywateli do aktywnego włączenia się w realizację tych celów, powstał program Ulga Termomodernizacyjna. Dla kogo i na co można liczyć?

W ramach programu możliwe jest odliczenie od podatku kosztów poniesionych na termomodernizację budynków. Efektem finalnym mają być lepsze warunki dofinansowywanych obiektów. Ulgę można łączyć z dotacjami związanymi z tymi samymi przedsięwzięciami.

Ulga Termomodernizacyjna skierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynku, który został oddany do użytku. Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek.

Program obejmuje takie działania i usługi, jak:

 • termomodernizacja mająca na celu zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
 • ulepszenia, na skutek których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej,
 • zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła (wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w wyniku czego zmniejszeniu ulegają koszty pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych),
 • źródła odnawialne (całkowita/częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie kogeneracji),
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • sporządzenie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji C.W.U., a także wykonanie nowej instalacji,
 • materiały budowlane, urządzenia i usługi z branży instalacyjnej (np. pompa ciepła lub ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem).

Dofinansowanie możliwe jest do kwoty 53 000 złotych, w formie odliczenia od podatku dochodowego albo – w przypadku ryczałtu – od przychodu podatnika, który jest jednocześnie właścicielem lub współwłaścicielem termomodernizowanego budynku. Program wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku i nie ma ustalonych ram czasowych.

Moje ciepło – rozwój ogrzewnictwa i energetyki

“Moje ciepło” to kolejna odpowiedź na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów, określająca warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła Celem programu jest wsparcie finansowe na zakup i montaż pomp powietrznych, wodnych i gruntowych, w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu budowy domu.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny. Wnioski można składać do 31.12.2026 r.

fot. KLIMA-THERM

Ciepłe mieszkanie – wymiana źródeł ciepła

To kolejny program, którego celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Co ważne, dotacja skierowana jest do gmin, które po przystąpieniu do programu, ogłaszają nabór na swoim terytorium. Odbiorcami mogą być osoby fizyczne z prawem własności lub ograniczonym prawem rzeczowym do lokalu mieszkalnego. Program zakłada trzy poziomy dofinansowania – podstawowy, podwyższony i najwyższy – których przyznanie uzależnione jest od kryterium dochodowego.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny. Wnioski, w ramach II naboru, przyjmowane są do 31.12.2023 r. Sposób ich składania określają indywidualnie gminy.

Stop smog – ograniczenie emisji zanieczyszczeń

Problem smogu, który dotyka coraz więcej miejsc na świecie, nie omija także Polski. Jego poważne skutki zdrowotne i ekologiczne skłaniają rządy wielu państw do stosowania zachęt, mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, powodujących tworzenie się smogu. W ramach tej misji powstał “Stop smog”. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła lub fotowoltaiki w ramach tego programu?

“Stop smog” obejmuje gminy położone na obszarach, na których obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa i skierowany jest do osób najmniej zamożnych. Zakłada możliwość otrzymania dotacji na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. O dotację mają prawo starać się gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim. Wnioskodawcy mogą uzyskać do 70% dofinansowania, z czego 30% stanowi wkład własny. Beneficjentami są osoby dotknięte ubóstwem energetycznym, których znaczną część domowego budżetu pochłaniają koszty ogrzewania. Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w danym budynku nie może przekroczyć 53 000 zł.

Program obowiązuje od 2019 roku, a jego realizacja potrwa do 2028 r. Aby do niego przystąpić, należy skontaktować się z odpowiednim dla lokalizacji Urzędem Gminy, Miasta lub z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji, w tym aktualny i kompletny poradnik dotacji, można znaleźć na stronie: https://www.klima-therm.com/pl/

04-041 Warszawa , ul. Ostrobramska 101A , woj. mazowieckie
tel. +48 22 517 36 00,