Rozwój terenów zieleni
Jest kwestią oczywistą, że dramatyczne skutki nawet stosunkowo niewielkich, ale gwałtownych opadów deszczu, o jakich coraz częściej słyszymy w mediach, to w prostej linii efekt działania człowieka. Tereny zurbanizowane przypominają nierzadko betonowe dżungle, a udział obszarów zieleni w ogólnej powierzchni miast jest mniej niż znikomy.

 

dotacje unijne na miejską zieleń dotacje unijne na miejską zieleńfot. Szkółkarstwo Ozdobne Ulińscy

 

- Oczywiście rozwój terenów zieleni, czyli tworzenie nowych obszarów zielonych, jak również odnawianie zieleni zanikającej i zdegradowanej, dla włodarzy miast oznacza spore wydatki, na które na ogół nie wystarcza środków z własnego budżetu. Dlatego warto ubiegać się o dofinansowanie, tym bardziej, że pula przeznaczona na zieleń miejską jest spora – mówi Emilia Ulińska z firmy Szkółkarstwo Ozdobne Ulińscy, szkółki, która niejednokrotnie dostarczała rośliny dla firm realizujących projekty rewaloryzacji i zakładania obszarów zielonych w miastach.

Dofinansowanie na zieleń miejską
W październiku br. rozpocznie się nabór wniosków do trzeciego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 o dotacje unijne na miejską zieleń będą mogły ubiegać się trzy typy projektów:
1.  Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (tu dofinansowywane będą działania, których głównym celem jest rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych i remediacja terenów zanieczyszczonych) – pula środków wynosi 50 mln złotych.
2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (wspierane będą działania, które przyczyniają się do zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych). Pula środków wynosi 50 mln złotych.
3. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych (finansowane będą działania związane z analizami degradacji i zanieczyszczenia terenu, badania zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych i analizy dotyczące możliwych sposobów i kosztów przeprowadzenia remediacji lub rekultywacji). Pula środków wynosi 4,2 mln złotych.
Maksymalne dofinansowanie tych projektów może stanowić 85% wydatków kwalifikowanych.
O dofinansowanie na zieleń miejską mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska (typ projektu 1 i 3).

 

dotacje unijne na miejską zieleń dotacje unijne na miejską zieleńfot. Szkółkarstwo Ozdobne Ulińscy

 

Rozwój zielonej infrastruktury
Jakie projekty mogą być realizowane w ramach konkursu ? Np. takie, które będą miały na celu tworzenie i odnowienia parków i skwerów, klinów zieleni ciągnących się z obrzeży do centrum miast, pokrytych niską zielenią stref przewietrzania miasta (umiejscowionych w uprzywilejowanych strefach wiatru) czy tzw. zielonych ścian i zielonych dachów.
- To ostatnie rozwiązania są szczególnie chętnie wybierane przez deweloperów, którzy mają narzucone procenty obsadzeniowe. Ogrody pionowe (tzw. zielone ściany) lub ogrody na dachach to doskonały sposób na to, aby zwiększyć powierzchnię terenów zielonych, nie zmniejszając przy tym obszaru zabudowanego – komentuje Emilia Ulińska.
W ramach konkursu realizowane będą również projekty mające na celu zapobieganie fragmentacji miejskich terenów zieleni, tworzenie i odnowienia połączeń między istniejącymi terenami zieleni, odnawianie zieleni zanikającej i zdegradowanej, tworzenie i odnawianie zieleni przyulicznej, szczególnie w obszarach śródmiejskich, rewaloryzację terenów zieleni obejmującą wymianę roślinności na bardziej odporną na istniejące warunki.

 

dotacje unijne na miejską zieleń dotacje unijne na miejską zieleńfot. Szkółkarstwo Ozdobne Ulińscy

 

- Warunki glebowe w miastach często daleko odbiegają swoimi właściwościami od gleb naturalnych. Dobór krzewów, drzew i pozostałych roślin powinien uwzględniać takie cechy, jak szybkość wzrostu, odporność na zanieczyszczenia i suszę, odporność na szkodniki i choroby, wysoka regeneracja korzeni i pędów oraz walory dekoracyjne (kwiaty, owoce, barwa liści zarówno latem, jak i jesienią). Prawidłowo zaprojektowana zieleń izoluje od kurzu i hałasu, a odpowiednio dobrane kompozycje kolorystyczne pomagają uzyskać efekt ładu i porządku aranżowanej przestrzeni – mówi Emilia Ulińska.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

dotacje unijne na miejską zieleńfot. Szkółkarstwo Ozdobne Ulińscy

 

Tworzenie i odnawianie zieleni miejskiej
Przykładem gminy, która znakomicie skorzystała z dofinansowania na zieleń miejską, może być np. Grodzisk Mazowiecki. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 gmina pozyskała 17 mln złotych z funduszy europejskich. Dzięki tym środkom na rozwój zielonej infrastruktury zmodernizowano zabytkową willę Radogoszcz oraz zrewitalizowano Park Skarbków i Stawy Goliana, które już od lat podupadały i traciły dawny blask z uwagi na brak regularnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, jak również z powodu ubogiego zagospodarowania przestrzeni.
Przykład Grodziska Mazowieckiego dobitnie pokazuje, że nacisk na tworzenie i odnawianie parków, skwerów, klinów zieleni i całej zielonej infrastruktury miejskiej to nie tylko przywracanie ładu przestrzeni. To również świetny sposób na poprawienie jakości życia mieszkańców, ożywienie turystyczne, polepszenie więzi społecznych, bo przecież na rewitalizowanych i tworzonych od nowa terenach zielonych rosną nie tylko rośliny, ale powstają również place zabaw, ścieżki dla pieszych, ścieżki edukacyjne, ławki, siłownie zewnętrzne.
- Nie jest trudno pozyskać dotacje unijne na miejską zieleń, trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać. Co istotne – szkółki są bardzo otwarte na pomoc przy realizacji tego typu projektów, na współpracę, dobór roślin oraz wsparcie merytoryczne firm, które urządzają tereny zielone – podsumowuje Emilia Ulińska.

Z ofertą firmy Szkółkarstwo Ozdobne Ulińscy można zapoznać się na stronie: www.ulinscy.pl

Szkółkarstwo Ozdobne Ulińscy to założona w 1980 r. firma rodzinna, która zaopatruje w rośliny centra i sklepy ogrodnicze, firmy urządzające tereny zieleni, architektów krajobrazu, supermarkety znanych sieci, jak również osoby prywatne. Rośliny pochodzące ze szkółki zdobią ogrody tak prestiżowych miejsc jak Pałac Prezydencki w Warszawie, Belweder, teren wokół gmachu Sejmu RP, park przy Pałacu Wilanowskim, Łazienki Królewskie w Warszawie, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie, Ogród Botaniczny UW w Warszawie, tereny zieleni przed luksusowymi hotelami oraz innymi miejscami użyteczności publicznej, jak również ogrody wielu ekskluzywnych prywatnych willi w kraju i za granicą.

 

05-825 Grodzisk Mazowiecki, Kozery, ul. Ukośna 5, woj. mazowieckie
tel. 227342711,