W naszym kraju możemy wyróżnić 4 strefy przemarzania gruntu, które ustalono na podstawie wielkości oraz czasu trwania niskich temperatur. W zależności od tego, w jakim rejonie strefy te występują, ich głębokość może wynosić od 0,8 do 1,4 m. Występowanie stref przemarzania w Polsce ilustruje poniższa fotografia.

Aby zabezpieczyć rury przed mrozem, zazwyczaj umieszcza się rurociągi poniżej głębokości przemarzania, jaka ustalona jest dla danego regionu. W takiej sytuacji należy zadbać o to, aby wierzch rury znalazł się w odpowiedniej odległości od głębokości przemarzania, która wynosi co najmniej 40 cm w przypadku instalacji wodociągowej oraz 20 cm dla instalacji kanalizacyjnych.
Choć to najprostszy sposób na to, aby zabezpieczyć rury przed mrozem, to jednak nie zawsze jest możliwe takie poprowadzenie rurociągów. W przypadku instalacji kanalizacyjnych często problemem okazuje się przepływ grawitacyjny, gdzie rzędna odpływu oraz potrzeba zachowania określonych spadków wymuszają konieczność umieszczenia fragmentu (a czasem nawet całego rurociągu) w strefie potencjalnego oddziaływania minusowych temperatur. Pojawia się więc pytanie, jak zabezpieczyć rury przed mrozem w takiej sytuacji? A mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie – jak wykonać izolację termiczną rurociągu, która będzie chronić przed przemarzaniem, a jednocześnie będzie odporna m.in. na działanie kwasów humusowych, substancji ropopochodnych czy na korozję biologiczną.

Jak zabezpieczyć rury przed mrozem?

Izolacja termiczna rurociągu wykonana z użyciem Leca® KERAMZYTU to prosty i skuteczny sposób na wyeliminowanie ryzyka zamarzania elementów instalacji. W wykopie, w którym zostanie rozprowadzona instalacja, należy umieścić 10 cm podsypki piaskowej, na której następnie układa się rury. Aby zabezpieczyć je przed mrozem, tak przygotowany wykop zasypuje się Leca® KERAMZYTEM budowlanym o frakcji 8/10-20 mm. Grubość warstwy tego kruszywa dobiera się z założeniem, że jego izolacyjność termiczna jest co najmniej 2,5 razy lepsza niż izolacyjność gruntu. W praktyce więc 10 cm Leca® KERAMZYTU może zastąpić aż 25 cm gruntu.
W kolejnym etapie prac keramzyt trzeba zagęścić, a jego powierzchnię przykryć folią, która ograniczy bezpośrednie przedostawanie się wody opadowej do izolacji termicznej.
W zależności od tego, jak będzie użytkowany teren nad rurociągiem, należy uzupełnić pozostałą część wykopu gruntem lub warstwą nawierzchni (komunikacyjnych czy użytkowych) o minimalnej grubości 20 cm.

Leca® KERAMZYT – najlepsza izolacja termiczna rurociągów

Za wykorzystaniem Leca® KERAMZYTU do termicznego zabezpieczania rur przed mrozem przemawiają nie tylko walory izolacyjne tego materiału, choć bez wątpienia ta kwestia wybija się na pierwszy plan. Współczynnik przewodzenia ciepła dla Leca® KERAMZYTU 8/10-20 mm w warunkach wilgotnych wynosi on 0,16 W/(m∙K) i jest wielokrotnie mniejszy od gruntu.
Skuteczność izolacyjna Leca® KERAMZYTU w porównaniu do wybranych gruntów (porównanie oparte o współczynniki przewodzenia ciepła dla gruntów wg normy PN-EN ISO 6846:1999).

Skuteczność izolacyjna Leca® KERAMZYTU w porównaniu do wybranych gruntów (porównanie oparte o współczynniki przewodzenia ciepła dla gruntów wg normy PN-EN ISO 6846:1999).

Oprócz niskiego współczynnika przewodzenia ciepła, atutem Leca® KERAMZYTU jest jego trwałość i wytrzymałość, przez co świetnie sprawdzi się on w roli izolacji termicznej rurociągów w gruncie. Ponadto materiał ten jest odporny na działanie wody, mrozu, agresywnego środowiska, kwasów humusowych, substancji ropopochodnych i na korozję biologiczną. Jest też nieatrakcyjny dla gryzoni. Te zalety sprawiają, że wykorzystuje się go do zabezpieczania rur przed mrozem, jak i do budowy lekkich nasypów, różnego rodzaju wypełnień i drenaży.
Co istotne, lekkie kruszywo ceramiczne można też szybko i w prosty sposób usunąć z wykopu i ponownie wykorzystać w tym samym albo w innym miejscu, oszczędzając w ten sposób pieniądze i środowisko naturalne.
Aby dokonać obliczeń grubości warstwy Leca® KERAMZYTU dla wybranego rodzaju instalacji i gruntu oraz oszacować potrzebną ilość materiału i wygenerować raport, można skorzystać z bezpłatnego kalkulatora, dostępnego na stronie internetowej: www.leca.pl

83-140 Gniew, ul. Krasickiego 9, woj. pomorskie
tel. +48 58 772 24 10,