Jak szybko odpowietrzyć pompę elektroniczną? Jak ruszyć jej wirnik i wspomóc uruchomienie przed sezonem grzewczym? Takie pytania często padają podczas spotkań z instalatorami. Dlatego Dział Wdrożeń i Rozwoju firmy ARKA opracował innowacyjny typoszereg elektronicznych pomp Mercurio marki CIRCULA, które posiadają tuleję inspekcyjną umieszczoną w osi wału, umożliwiającą dodatkowe odpowietrzanie i awaryjny rozruch wirnika (patent nr 232337).

Pompy Mercurio

Przy konstruowaniu pomp Mercurio bardzo duży nacisk położyliśmy na bezawaryjność i oszczędność energii, dlatego we wszystkich pompach zastosowane zostały ceramiczne łożyska, smarowane i chłodzone wodą. Dla zwiększenia trwałości użyto również ceramicz­nych czopów wału o zwiększonych powierzch­niach roboczych. Bardzo dokładne wyważenie rotorów przyczyniło się do ograniczenia zuży­cia łożysk, a także przyniosło efekt w postaci ich bezgłośnej pracy.

Pompy Mercurio mają następujące tryby pracy:

• tryb AUTO – automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrze­bowania ze strony instalacji,

• tryby I, II, III – stałe prędkości obrotowe,

• tryby HPP/LPP – wyższy/niższy poziom charakterystyki proporcjonalnej ciśnienie­-wydajność,

• tryby HCP/LCP – wyższy/niższy poziom charakterystyki utrzymującej stałą wyso­kość podnoszenia pompy niezależnie od wydajności,

• tryb NOCNY – pompa po dwóch godzinach od chwili włączenia tej funkcji przechodzi w tryb obniżenia wydajności ze zużyciem energii 5–10 W. Po siedmiu godzinach au­tomatycznie wraca do trybu sprzed obni­żenia.

Automatyczne odpowietrzanie pompy rea­lizowane jest dzięki przytrzymaniu przycisku „obniżenia nocnego” przez 5 s.

fot. Arka

fot. Arka

Pompy Titanio

Najnowszym produktem marki CIRCULA są pompy Titanio. Konstrukcja tych pomp op­arta została na wysokowydajnym silniku EC nowej generacji, który w odróżnieniu od zwykłego silnika prądu stałego nie posiada zużywających się elementów, takich jak ko­mutator czy szczotki. Elementy te zastąpio­no elektronicznym układem rozdziału napięć do cewek, który nie wymaga obsługi. To no­watorskie rozwiązanie charakteryzuje się wysoką efektywnością i możliwością opty­malnego sterowania w całej skali prędkości obrotów.

Konstrukcja pomp Titanio jest kompakto­wa z uwagi na mniejsze gabaryty silnika. Ich wymaganą wydajność uzyskano dzięki wzro­stowi obrotów silnika. Nie ma to jednak wpły­wu na żywotność łożysk ceramicznych, ponie­waż ich powierzchnie współpracujące zosta­ły zwiększone.

Pompy Titanio mają 10 trybów pracy:

• tryb AUTO,
• tryby PPI, PPII i PPIII – proporcjonalnego ciśnienia i prędkości,
• tryby CPI, CPII, CPIII – stałego ciśnienia,
• tryby CSI, CSII, CSIII – stałej prędkości ob­rotowej.

Nastawę aktualnego programu pracy wska­zuje kombinacja diod na wyświetlaczu umiesz­czonym na pompie.

Pompy Titanio wyposażone są w złącze PWM (Pulse Width Modulation – modulacja szerokości impulsu) umożliwiające sterowa­nie nimi z zewnętrznego źródła, np. sterow­nika kotła, pompy ciepła itp. W trakcie pracy pompy z podłączonym PWM, jej programy są wyłączone, a nastawa pochodzi z zewnętrz­nego sterownika.

Marka CIRCULA – wysoka efektywność i szybki serwis

Nowoczesne moduły elektroniczne sterujące pompami CIRCULA pozwalają na uzyskanie efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20 i bar­dzo niskie zużycie energii. Pompy CIRCULA objęte są 3-letnią gwarancją producenta oraz „Serwisem 48 h w domu klienta”. W całej Polsce zlokalizowane są Autoryzowane Ser­wisy Pomp, które pomagają instalatorom w szybkiej obsłudze reklamacji lub awarii.

fot. Arka


Data publikacji: 2022-01-10

Podobne technologie i poradniki


16.08.2023 | Pompy
W DAB wierzymy, że rozwój oraz zastosowanie...
16.08.2023 | Pompy
W tym roku świętujemy 10-lecie typozeregu Esybox!...
16.08.2023 | Pompy
Typoszereg bezdławnicowych pomp obiegowych Evosta wyróżnia się...
25.05.2022 | Pompy
Zadaniem zestawu hydroforowego jest ciągłe i automatyczne...
08.12.2021 | Pompy
Zawory grzybkowe służą do odcinania lub regulacji...
08.12.2021 | Pompy
Zasuwy są to urządzenia z grupy zaworów...
12.05.2021 | Pompy
Zalewanie piwnic czy garaży to dość powszechny...
12.05.2021 | Pompy
DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z...
01.02.2018 | Pompy
Przyjęta przez Polskę unijna konwencja AGN zobowiązuje...
06.11.2017 | Pompy
Począwszy od listopada 2016 r. Zenit przeprowadza...
02.10.2017 | Pompy
Wszyscy wiemy jak wiele problemów mogą sprawiać...
02.10.2017 | Pompy
Czasami chcielibyśmy zmienić istniejącą łazienkę np. powiększając...