Operatorzy podestów ruchomych przejezdnych, określanych również jako podnośniki ruchome albo zwyżki, muszą posiadać ważne uprawnienia do prowadzenia pracy z tymi maszynami. Żeby je otrzymać, konieczne jest zaliczenie egzaminu odbywającego się przed komisją UDT. Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące szkoleń i egzaminów na podesty ruchome!

Jak nadawane są uprawnienia na podesty ruchome?

Zaświadczenia kwalifikacyjne, czyli uprawnienia na podesty ruchome otrzymują osoby, które zaliczyły egzamin przed komisją UDT.

Chociaż do podejścia do egzaminu nie jest konieczne uczestnictwo w szkoleniu na podesty ruchome, warto z niego skorzystać, aby kompleksowo się do niego przygotować i bez problemów zaliczyć.

Uprawnienia na podnośniki – rodzaje

Zaświadczenia kwalifikacyjne na podesty ruchome wydawane są w kilku wariantach, zależnie od ich przeznaczenia.

Uprawnienia na podesty ruchome przejezdne upoważniają do pracy z różnymi typami urządzeń, w tym z podestami samobieżnymi, na przyczepach i na samochodach, a pod względem konstrukcyjnym z podnośnikami nożycowymi, teleskopowo-przegubowymi oraz masztowymi.

Takie uprawnienia są nadawane w dwóch wariantach:

  • Do obsługi podestów ruchomych – przeznaczone dla osób na stanowiskach operatorów i kierowców,
  • Do konserwacji podestów ruchomych – przeznaczone dla osób na stanowiskach konserwatorów.

Kto może wziąć udział w kursie na podesty ruchome?

Aby zapisać się na kurs oraz zaliczyć przeznaczony na podesty ruchome egzamin, konieczne jest spełnienie kilku kluczowych wymogów.

Wymagania dotyczące kursu na podesty ruchome przejezdne:

  • Ukończony 18. rok życia – dotyczy dnia podejścia do egzaminu,
  • Ukończona edukacja przynajmniej na poziomie podstawowym,
  • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy jako operator podestów ruchomych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Kto zajmuje się organizacją kursów na podnośniki ruchome?

Kursy na podnośniki ruchome prowadzone są przez ośrodki szkoleniowe specjalizujące się w ich organizacji.

Adresy ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia na podesty ruchome można znaleźć w internecie wraz z ich aktualną ofertą – terminami oraz cennikami usług szkoleniowych.

Jak zapisać się na kurs na podesty ruchome?

Zapisanie się na kurs na podnośniki ruchome wymaga wypełnienia wniosku zgłoszeniowego i przekazania go do ośrodka organizującego zajęcia.

We wniosku o zapisanie się na kurs konieczne jest podanie podstawowych informacji, w tym imienia, nazwiska, numeru PESEL, wykształcenia, danych adresowych. Osoby nieposiadające numeru PESEL podają rodzaj, numer dokumentu tożsamości, datę urodzenia i obywatelstwo.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez inną osobę, na przykład przez pracodawcę lub ośrodek szkoleniowy, ale wiąże się to z pełnomocnictwem.

Kurs na podesty ruchome – jak wygląda?

Szkolenie dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych składa się z dwóch części – pierwsza z nich to część teoretyczna, natomiast druga praktyczna.

W trakcie teoretycznej części kursu uczestnicy dowiadują się między innymi, jakie są rodzaje podestów ruchomych, jak są one zbudowane, jak bezpiecznie z nimi pracować i jakie obowiązki ciążą na operatorze maszyny.

W trakcie części praktycznej uczestnicy obsługują zwyżki pod okiem instruktorów na placu manewrowym, dzięki czemu dowiadują się, jak w praktyce obsługiwać te urządzenia w bezpieczny sposób, zgodny z wymogami BHP.

Czy szkolenia na podesty ruchome odbywają się online?

Niektóre ośrodki szkoleniowe prowadzą zajęcia teoretyczne w formie szkoleń online, niemniej jednak z reguły nie są one aż tak efektywne, jak w przypadku szkoleń odbywających się stacjonarnie, co może skutkować niższą zdawalnością.

Jak wygląda egzamin na podesty ruchome?

Po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej kursu ma miejsce odbywający się przed komisją UDT – Urzędu Dozoru Technicznego egzamin. Podesty ruchome przejezdne to urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, dlatego mogą obsługiwać je jedynie osoby posiadające właściwe uprawnienia, czyli po jego zaliczeniu.

Egzamin składa się z dwóch części – to egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny na podesty ruchome przed komisją UDT. Aby z niego skorzystać, konieczne jest złożenie wniosku do UDT, co w imieniu kursanta może zrobić ośrodek szkoleniowy. Warto to zrobić za pośrednictwem ośrodka, aby termin kursu był także możliwie bliski terminowi szkolenia.

Teoretyczny i praktyczny egzamin na podnośniki organizowany jest bezpośrednio w ośrodku szkoleniowym, dlatego nie ma potrzeby dojeżdżania w inne miejsce, aby wziąć w nim udział. Warto dopytać także czy egzamin prowadzony jest na urządzeniach znanych przez kandydatów na operatorów, ponieważ egzamin na tym samy urządzeniu zdecydowanie ułatwia jego zaliczenie.

Jak odbywa się egzamin teoretyczny na podesty ruchome?

Egzamin teoretyczny na podesty ruchome odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru, czyli takiego, w którym należy wybrać jedną z właściwych odpowiedzi.

Egzamin obejmuje 15 pytań, spośród których prawidłowo trzeba odpowiedzieć na 11. Cały czas trwania egzaminu teoretycznego to 30 minut.

Przykładowe pytania na teoretyczny egzamin – podesty ruchome:

  • Czym jest wysięg podestu?
  • Kiedy wykonuje się badania okresowe podestów przejezdnych?
  • Jaki jest maksymalny udźwig podestu w oparciu o rysunek?
  • Jaką funkcję spełniają podpory podestów ruchomych?
  • Co oznaczają konkretne przyciski na panelu sterowania podestu ruchomego?

fot. AA HERKULES

Jak przebiega egzamin praktyczny na podesty ruchome?

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego przeprowadzany jest egzamin praktyczny na podesty ruchome.

Gdy odbywa się egzamin podesty ruchome przejezdne są obsługiwane przez kursantów, a nad jego przebiegiem czuwają egzaminatorzy z UDT.

Część praktyczna składa się z dwóch modułów, a dokładnie z pierwszego, podczas którego egzaminator zadaje jedno z pytań dotyczących codziennej obsługi podestu ruchomego, a także z drugiego, który polega na prowadzeniu podestu po torze z jednego do drugiego punktu i uniesieniu platformy na wskazaną wysokość.

fot. AA HERKULES

Kiedy wydawane są uprawnienia na podesty ruchome?

Po zaliczeniu całego egzaminu otrzymuje się uprawnienia, które mają formę karty i przekazywane są listem po około 30 dniach pod adres wskazany przez kursanta.

Uprawnienia na podesty ruchome wydają Urząd Dozoru Technicznego oraz Transportowy Dozór Techniczny.

Czy uprawnienia na podesty ruchome należy przedłużać?

Uzyskane uprawnienia na podesty ruchome zachowują swoją ważność przez okres 5 lat. Do tego czasu należy je przedłużyć poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w jednostce dozoru technicznego, która wydała uprawnienia – Urzędzie Dozoru Technicznego albo Transportowym Dozorze Technicznym – nie później niż na 3 miesiące przed upływem ich terminu ważności. Uprawnienia można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat.

Ile kosztuje egzamin na podesty ruchome w 2023?

Opłata za egzamin na podesty ruchome przejezdne pobierana jest niezależnie od kursu i obecnie wynosi ona 237,98 zł. Opłata za pełnomocnictwo/upoważnienie ośrodka szkoleniowego do złożenia wniosku o egzamin w imieniu kursanta wynosi 17 zł. Opłata za kurs na podesty ruchome w zależności od ośrodka wynosi około 750 zł za osobę.

Artykuł opracowany ze specjalistą do spraw szkoleń w polskiej wypożyczalni postów ruchomych firmy AA Herkules – https://podestyruchome.pl/szkolenia.


Data publikacji: 2023-07-26

Podobne technologie i poradniki


Grupa RENEX poinformowała o rozszerzeniu oferty odzieży...