Retencja wody w mieście

Retencja wody w mieście – dlaczego to ważne?

Gromadzenie wody opadowej oraz jej przetrzymywanie przez określony czas – tak brzmi definicja retencji. Dlaczego umiejętne przeprowadzenie takiego procesu jest ważne? Otóż dzięki temu, że woda zostaje zmagazynowana, może później wrócić do naturalnego obiegu wody na ziemi (jest to tzw. cykl hydrologiczny) poprzez parowanie lub przenikanie do wód podziemnych. W efekcie można ją więc bardzo dobrze wykorzystać, przeciwdziałając w ten sposób coraz częstszym suszom i – patrząc na problem jeszcze szerzej – postępującym zmianom klimatu. Właściwie realizowana retencja wody w mieście pozwala też rozwiązać problem z lokalnymi podtopieniami i powodziami, z jakimi mamy do czynienia bardzo często po ulewnych opadach.

Retencja jest więc nie tylko uzasadniona ze względu na dobro środowiska naturalnego, ale także z powodów czysto pragmatycznych, bo każda powódź stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, a także naraża budżet miasta na wydatki związane z koniecznością naprawy uszkodzonej przez wodę infrastruktury.

fot. Leca

Sposoby retencjonowania wody

Przemyślana, starannie zaplanowana i zrealizowana retencja wody w mieście to konieczność w czasach, w których zasoby wody pitnej kurczą się błyskawicznie, a długotrwałe okresy bezdeszczowe i susza są odczuwalne coraz dotkliwiej.

W zależności od tego, w jakim miejscu zatrzymuje się wodę, można wyróżnić dwa rodzaje retencji: powierzchniową oraz podziemną. Najczęściej mamy do czynienia z tą pierwszą, z dodatkową możliwością wykorzystania zmagazynowanej wody np. do celów gospodarczych (prace wokół domu, sprzątanie) oraz do utrzymania terenów zielonych.

Rozwiązaniem idealnym jest natomiast taka retencja wody w mieście, która pozwoli zatrzymać ją w miejscu występowania opadu i przeprowadzić skuteczną infiltrację do gruntu oraz odparowanie. Aby to umożliwić, buduje się podziemne instalacje retencyjne i rozsączające, które znacznie zwiększają możliwości retencyjne miejskich zlewni. Woda dostaje się do takich zbiorników na różne sposoby: poprzez tereny zielone, a także przez specjalne wpusty czy rozszczelnienia nawierzchni.

fot. Leca

Budowa zbiorników do retencjonowania wody w mieście

Wypełnione Leca® KERAMZYTEM zbiorniki o dowolnym kształcie i objętości można zbudować wszędzie: pod parkingiem, chodnikiem, centrum handlowym, jak również pod ulicą, deptakiem, placem, a także na terenie prywatnej posesji. Aby dobrze dopasować zbiornik (zwłaszcza jego objętość) do realnych potrzeb i opracować efektywny system retencji wody w mieście, należy uwzględnić właściwe dla danej lokalizacji warunki gruntowo-wodne.

Infiltracyjne zbiorniki retencyjne muszą być usytuowane z zachowaniem minimalnych odległości od innych budynków, drzew, kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz rurociągów, a także optymalnie pod względem kierunku spływu wody w zlewni.

Odległości te ilustruje poniższa tabela:

tab. Leca

Zaleceniem projektowym jest, aby dno zbiornika było min. 1 m powyżej zwierciadła wody gruntowej. Istotnym parametrem jest też określony na podstawie badania geotechnicznego współczynnik infiltracji gruntu, który znajduje się pod zbiornikiem. Aby rozsączanie było efektywne, współczynnik ten powinien mieścić się w zakresie od 1∙10-6 do 1∙10-3 m/s. Alternatywnie zamiast badania geotechnicznego można wykonać uproszczoną ocenę przepuszczalności gruntu. W tym celu trzeba przeprowadzić test perkolacyjny, tzn. wykopać głęboki na 15 cm dołek o wymiarach 30x30cm na głębokości przewidywanego dna zbiornika. Następnie należy wlać do wykopu ściśle określoną ilość wody i mierzyć czas, jaki potrzebny jest na jej wsiąknięcie w podłoże.

Przed wykonaniem pomiarów konieczne jest zalanie wykopu wodą i odczekanie, aż woda się wchłonie. Tę operację należy powtarzać tak długo, aż czas potrzebny na wchłonięcie wody będzie krótszy niż 10 minut. Cały ten proces może trwać nawet dobę. Następnie należy wlać do dołka 12,5 litra wody i mierzyć czas jej opadania o 1 cm albo do całkowitego wchłonięcia. Miarodajny wynik uzyskuje się po wykonaniu trzech takich pomiarów i obliczeniu z nich średniej.

Klasyfikacje gruntu na podstawie testu perkolacyjnego przedstawia poniższa tabela:

tab. Leca

Retencja wody w mieście i na innych obszarach z wykorzystaniem podziemnych zbiorników jest możliwa w przypadku gruntów A, B, C, D, natomiast w przypadku klasy A może być konieczne wykonanie warstwy wspomagającej z gruntu klasy C.

Po ustaleniu, z jakim rodzajem gruntu mamy do czynienia, konieczne jest wyznaczenie ilości wody spływającej ze zlewni. Ilość ta jest funkcją wielkości opadu, którą wyznacza się na podstawie tzw. miarodajnego opadu deszczu dla danej lokalizacji, przy czym pod uwagę trzeba wziąć dane takie jak czas trwania opadu, prawdopodobieństwo jego wystąpienia i powierzchnia zlewni z uwzględnieniem współczynnika spływu. Ostatni parametr (symbol ψ, przyjmujący wartości od 0 do 1) oznacza stosunek ilości wody, który spłynie z danego obszaru, do ilości wody, która na niego spadła. Obszary o niskim stopniu infiltracji (np. chodniki), z których szybko odpływa woda (teren pochylony) mają współczynnik zbliżony do 1, a dla powierzchni przepuszczalnych (np. grunty uprawne) współczynnik spływu jest bliższy 0.

Współczynniki spływu dla wybranych nawierzchni przedstawia poniższa tabela:

tab. Leca

Zlewnia może obejmować strefy o różnych współczynnikach spływu (ψ) i powierzchniach (A). Korzystając z poniższego wzoru można obliczyć, jaki jest średni współczynnik spływu dla połączonych stref albo obliczyć intensywność spływu dla poszczególnych obszarów.

Przykład obliczeń:

Dane:
• natężenie deszczu miarodajnego 150 l/(s∙ha) o prawdopodobieństwie p=20% i czasie trwania 15 minut
• na powierzchnię zlewni składają się: budynek z dachem o nachyleniu 300 o powierzchni 150 m², droga żwirowa o powierzchni 80m², chodnik o powierzchni 15 m² oraz trawnik o powierzchni 250 m².

Ilość wód opadowych w czasie deszczu miarodajnego obliczamy ze wzoru:

Q = A ∙ q ∙ ψ

gdzie:

Q – spływ deszczu [l/s]
q – natężenie deszczu miarodajnego [l/(s∙ha)]
A – powierzchnia zlewni [ha]
ψ – współczynnik spływu
q = 150 l/(s∙ha)

A = 150 +80 + 15 + 250 = 495 m2
Q = 495 ∙ 150 ∙ 0,4 ∙ 0,0001 = 2,97 l/s

Całkowita ilość wód deszczowych odprowadzana do zbiornika retencyjnego w czasie deszczu miarodajnego trwającego 15 minut wyniesie:

W = Q ∙ t = 2,97 ∙ (15 ∙ 60) = 2673 l = 2,67 m3

gdzie t – czas trwania opadu [s]

Pojemność wodna 1 m3 zagęszczonego Leca® KERAMZYTU frakcji 10-20 mm wynosi 420 l (0,42 m3), zatem do zmagazynowania obliczonej ilości wody opadowej potrzebny będzie zbiornik o objętości V = 2,67 / 0,42 = 6,36 m3, czyli np. zbiornik o powierzchni 8 m2 wypełniony warstwą keramzytu grubości 0,8 m.

Retencja wody w mieście – jak wykonać zbiornik?

Zbiornik retencyjny wypełniony Leca® KERAMZYTEM powinien być owinięty geowłókniną separacyjną, która zabezpieczy do przed kolmatacją. Zbiornik można pokryć dowolną nawierzchnią, w zależności od tego, czy przestrzeń nad zbiornikiem będzie służyć jako park, ciąg pieszy, chodnik, parking czy droga. Sposób użytkowania powierzchni determinuje też grubość układanej na keramzycie warstwy wegetacyjnej czy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego.

fot. Leca | Droga wykonana na keramzycie (po lewej) i wypełnienie z keramzytu pod terenem zielonym (po prawej).

Naturalne procesy zachodzące w przyrodzie są dziś bardzo zachwiane, do czego przyczyniła się działalność człowieka i będące jej skutkiem zmiany klimatu. Tradycyjne metody odprowadzania wody deszczowej nie są już dziś wystarczające, zwłaszcza w przestrzeniach, w których znaczna część powierzchni jest – mówiąc najprościej – zabetonowana. Jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania skutkom opadów nawalnych w miastach jest retencja wody. Zrównoważone i ekologiczne rozwiązania, takie jak podziemne zbiorniki z Leca® KERAMZYTEM, pozwolą rozwiązać problem lokalnych podtopień, a zarazem zatrzymać wodę w środowisku.

Więcej informacji na stronie: https://leca.pl/

83-140 Gniew, ul. Krasickiego 9, woj. pomorskie
tel. +48 58 772 24 10,

Sięgnij po dodatkowe 100 tys. zł na firmowe wydatki dla MŚP!

Jak inflacja wpływa na koszty prowadzenia działalności? W jaki sposób możesz pomóc swojemu biznesowi poprzez zewnętrzne finansowanie dla firm? Na te pytania odpowiemy w tym artykule. Przybliżymy Ci także FlexKapitał – produkt stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Inflacja a firmowe wydatki w 2023 r.

Widoczny i odczuwalny wzrost inflacji w ostatnim czasie bezpośrednio przekładają się na koszty prowadzenia działalności. Wyższe ceny surowców, energii oraz materiałów eksploatacyjnych wpływają na zwiększenie wydatków związanych z produkcją i firmowe wydatki na utrzymanie biznesu. Co za tym idzie, także ceny samych produktów i usług rosną. Ich podnoszenie ma natomiast negatywny wpływ na konkurencyjność. Jak mówi Joanna Witek – Product Lead w Finiacie:

„Część firm, walcząc o utrzymanie przychodów, będzie zmniejszać swoje marże, a co za tym idzie rentowność, a także opóźniać zaplanowane wydatki lub regulowanie rachunków. Ucierpi zatem płynność przedsiębiorstw, także tych zdrowych i dobrze performujących.”

Taki stan rzeczy szczególnie dotkliwie odbija się na przedsiębiorstwach działających w sektorze MŚP. Są one często w wysokim stopniu zależne od czynników zewnętrznych i zobowiązań ze strony kontrahentów.

Wydatki firmowe w małych i średnich przedsiębiorstwach

W zależności od branży, w której działa Twoja firma, jej wydatki mogą się różnić. Do podstawowych należą głównie te związane z zaopatrzeniem, np. kupnem surowców i materiałów produkcyjnych. Ale to również koszty operacyjne związane z opłatami za energię, utrzymaniem pracowników czy podatkami. Na szczęście obecnie masz możliwość skrócenia czasu i wydatków wynikających z dopełniania wielu formalności. Możesz np. składać deklaracje, takie jak VAT-R online.

Dużą rolę odgrywa też modernizacja i rozwój – badania, wdrażanie nowych rozwiązań, produktów czy usług lub zakup sprzętu mogą być bardzo kosztowne. Istotna jest więc optymalizacja wydatków. Kluczowe znaczenie ma także finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw – zwłaszcza to pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, takich jak linia finansowa FlexKapitał od Finiaty.

Czy linia kredytowa może pozytywnie wpłynąć na utrzymanie płynności finansowej?

Zbliża się koniec roku, a kontrahenci zalegają z płatnościami za faktury? Nie chcesz decydować się na faktoring, żeby nie psuć relacji? To problem, z którym zmaga się wielu przedsiębiorców. Niestesty, jest szczególnie odczuwalny, gdy nie możesz dłużej czekać z opłaceniem składki ZUS czy podatków. Rozwiązaniem tego problemu może być FlexKapitał od Finiata – odnawialna linia finansowej dla firm, która daje Ci gwarantowany dostęp do środków na 6 miesięcy.

To elastyczne narzędzie pozwala na finansowanie przedsiębiorstw z sektora MŚP. Może stanowić nieocenione wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej w przypadku nagłych wydatków lub trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań. Co więcej, korzystając z niej, możesz także sięgnąć po inne sposoby finansowania przedsiębiorstw. Wydaje się to szczególnie przydatne, jeśli szukasz rozwiązań na optymalizację zarządzania wydatkami i balans pomiędzy środkami własnymi a zewnętrznymi.

Linia kredytowa dla firm pozwala przy tym na wielokrotne wykorzystanie środków w ramach ustalonego i odnawialnego limitu zgodnie z aktualnymi potrzebami. W dobie obecnych trudności, przed jakimi stoją MŚP, warto rozważyć ją jako narzędzie wsparcia. To sposób zarówno na zabezpieczenie płynności, jak i zapewnienia firmie elastyczności w obliczu niepewności gospodarczej.

Flexkapitał jest też świetną alternatywą dla faktoringu w branży budowlanej, gdzie odroczone terminy płatności mogą negatywnie wpłynąć na płynność finansową. Nie musisz dostarczać żadnej faktury na potwierdzenie transakcji ani czekać na cesję. W ramach dostępnego limitu FlexKapitał otrzymujesz środki, które możesz wykorzystać dowolnie i spłacać w miesięcznych ratach, a jeśli otrzymasz zapłatę od kontrahenta, uregulować całość szybciej i obniżyć koszt finansowania.

Flexkapitał: elastyczny sposób na finansowanie wydatków firmowych

Flexkapitał to linia finansowa działająca na zasadach pożyczki odnawialnej. Z pieniędzy skorzystasz swobodnie, a środki na koncie zyskasz w przeciągu 15 minut. Każda spłata, przywraca z powrotem limit i możesz ponownie wypłacić środki już kolejnego dnia. Umożliwia także szybkie i proste finansowanie nowych firm, który odnotowały wpływy na konta w przeciągu 3 miesięcy.

W przeciwieństwie do kredytów, wystarczy jedynie wypełnienie wniosku online, który składa się z 3 kroków: potwierdzenia tożsamości, połączenia kont bankowych z historią transakcji za min. ostatnie 3 miesiące oraz wyrażenia zgody na weryfikację w zewnętrznych bazach. Decyzję możesz uzyskac już w kilka minut. Jeżeli nie masz pewności, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie, skorzystaj z pomocy doradcy finansowego. Weźmie on pod uwagę sytuację i możliwości Twojego biznesu.

Ostatecznie jednak, wobec wyzwań, jakie stawiają przedsiębiorstwom obecne warunki gospodarcze, warto wziąć ją pod uwagę. Znalezienie skutecznego sposobu finansowania, zwłaszcza MŚP, staje się kluczowe dla stabilnego działania oraz dalszego rozwoju firmy na wymagającym i dynamicznie zmieniającym się rynku. Dostęp do linii kredytowej czy innych form wsparcia finansowego może więc okazać się niezbędny w utrzymaniu płynności i konkurencyjności.

04-136 Warszawa, ul. Mlądzka 29 / lok. 186, woj. mazowieckie
tel. 22 610 56 41,

Amerykański dom a Brytyjski, czym się różnią?

fot. Unsplash+

Wielkość domu

Brytyjskie domy są znacznie mniejsze, mają zazwyczaj 75m2. Z kolei Amerykańskie są ponad dwa razy większe, gdyż liczą około 200 m2. Jest to jedna z największych różnic, która wpływa także na rozmieszczenie domów obok siebie, brytyjskie domy są bardziej skupione i zdarza się, że budowane są obok siebie, dzieląc ze sobą ściany. Amerykańskie domy zwyczajowo są wolnostojące i posiadają podwórka, ogródki, w których można spędzać czas z rodziną, domy te tworzą rozległe przedmieścia, dlatego niezbędny jest wtedy samochód.

Trzeba zwrócić uwagę, że w Europie większe znaczenie mają przestrzenie publiczne, ludzie są bardziej stłoczeni, ale mają wszędzie relatywnie blisko. Kontakt z sąsiadami czy usługami wymaga mniejszego dystansu.

Projekt domu — umiejscowienie

Brytyjskie domy bardzo często otwierają się prosto na ulicę zwłaszcza te w budowie szeregowej. Z kolei domy amerykańskie mają więcej terenów zielonych przed domem i położone są dalej od drogi, a parter zwyczajowo jest podwyższony. Nie może także zabraknąć werandy, która stanowi często centralne miejsce, rodzice mogą kołysać się na bujanej ławce lub krzesłach a dzieci spokojnie bawić się w sąsiedztwie. Takie rozwiązania, nie są często spotykane w Wielkiej Brytanii.

fot. Francesca Tosolini

Warto też zwrócić uwagę na różnicę w terminologii, dla Brytyjczyk parter położony jest na parterze, a pierwsze piętro to to, do którego prowadzą schody. Dla Amerykanina parter to pierwsze piętro, a drugie piętro znajduje się na naszym piętrze.

Liczba pokoi w domu

Amerykańskie projekty domów rozdzielają przestrzeń i dzięki temu powstają osobne pokoje na zgodnie z ich funkcją, znajdziemy tutaj jadalnię, pralnię, oficjalny salon, a nawet pokój rodzinny. W brytyjskim domu można zauważyć pokoje połączone, zamiast oddzielnej pralni, pralkę umieszcza się w kuchni wraz z dużym stołem do spożywania posiłków. Amerykańskie domy zazwyczaj mają sypialnię z dużym łóżkiem typu king-size. Podczas gdy brytyjska sypialnia pomieści podwójne łóżko o rozmiarze 135 x 190 cm i może pozostawić dość ograniczoną przestrzeń na pozostałe meble.

Amerykanie preferują życie w odosobnieniu, a Brytyjczycy są bardziej gościnni i kładą większy nacisk na wspólnotę. Ten czynnik także wpływa na wielkość nieruchomości. W Amerykańskim domu znajdziemy wiele łazienek i sypialni, a mieszkańcy wysp tworzą domy wygodne do życia i kompaktowe.

fot. Zac Gudakov

Dekoracje i meble

Brytyjskie styl wspiera tradycję, dlatego meble są często drewniane i mogą być pamiątką rodzinną, która towarzyszy rodzinie od wielu pokoleń. Na ścianach możemy zobaczyć tapety w żywych kolorach i motywach kwiatowych, botanicznych czy zwierzęcych, które mogą także pojawić się na tapicerowanych meblach. W takim wnętrzu znajdziemy także kufry, ponieważ starsze domy mają mniej przestrzeni do przechowywania. Brytyjczycy cenią sobie wygodę, dlatego salon jest bardzo przytulny, mogą znaleźć się w nim dwie sofy, które tworzą okazję do rozmowy i wygodny kącik dla każdego domownika.

Amerykanie kładą nacisk na komfort i otaczają się nowoczesnym dizajnem. Jeśli tapety to w jasnych kolorach, duża liczba wielkogabarytowych mebli i mniejsza ilość dekoracji. Meble są masywne z elementami postarzanych akcentów. Projektowanie otwarte połączone z inteligentnym zagospodarowaniem przestrzeni i mnóstwo szaf do przechowywania lub osobna garderoba.

30-010 Kraków, ul. Łokietka 8D/26, woj. małopolskie
tel. 800 880 991,

Basen z przeciwprądem w domu – opinie

Basen z przeciwprądem czy do aquatreningu?

Niektórzy mówią o nich „Swim Spa”, jednak baseny Endless Pools to coś więcej. Dlaczego ograniczać się do samego pływania lub korzystania z masaży, skoro wodny fitness oferuje dużo więcej możliwości?

W basenach z przeciwprądem w domu marki Endless Pools wszystko bierze swój początek w pływaniu naprzeciw gładkiego i płynnego nurtu. Później łatwo przejść z pływania do biegania lub maszerowania na bieżni hydraulicznej. Następnym etapem mogą być ćwiczenia oporowe lub relaks w wyprofilowanych siedziskach z dyszami do masażu. Właśnie dlatego nie jest to zwykły basen SPA z przeciwprądem, ale wodne centrum fitnessu, oferujące możliwość wykonywania różnych ćwiczeń i zaprojektowane w taki sposób, aby funkcje te wzajemnie się uzupełniały, a wyznaczony przez Ciebie cel stał się łatwo osiągalny. Możesz także zaznać regenerujących hydromasaży, aby zrelaksować się po wyczerpującym treningu.

fot. Pro-Wellness

Basen z przeciwprądem w domu – osiągnij spokój ciała i ducha

Baseny z przeciwprądem do domu od Endless Pools pomogą także powrócić do zdrowia i dobrej kondycji. Doskonała konstrukcja maszyny pływackiej Endless Pools i nowoczesny design całości tworzą idealne środowisko dla aktywności fizycznej, hydromasażu czy zabawy. Co więcej, wszystko to zajmuje niewiele miejsca i idealnie wtapia się w ogród. Teraz możesz stworzyć w swoim domu centrum aquatreningu, relaksu i zabawy, a to wszystko dzięki jednemu urządzeniu.

Basen Endless Pools umożliwia trening w wodzie w zaciszu własnego domu. Bez tłumów, korków, zmarnowanego czasu, za to ze wszystkimi korzyściami, jakie daje zrównoważony program treningowy zaraz obok Twojego domu. Basen z przeciwprądem EndlessPools to również wygodne siedziska z dyszami do masażu, które zapewniają odprężenie i rozrywkę.

Hydrauliczny generator przeciwprądu i podwodna bieżnia nie mają sobie równych, jeśli więc poszukujesz wyjątkowych wrażeń podczas pływania, warto uwzględnić maszynę do pływania Endless Pools. Jej indywidualnie tworzony hydrauliczny układ napędowy generuje płaski nurt o wydajności do 19 tys. litrów na minutę. Nurt jest szerszy od ciała pływaka i sięga głębiej niż jego ręka. Kratownica o strukturze plastrów miodu wygładza i nakierowuje strumień, co sprawia, że jest on wolny od turbulencji. Nawet korzystając z maszyny na jej najwyższej mocy, zyskuje się wrażenie pływania w gładkim nurcie na otwartym zbiorniku wodnym.

fot. Pro-Wellness

Ulga w bólu

Nieobciążające ćwiczenia wykonywane w wodzie pomagają zniwelować bóle mięśni i stawów. Mając do dyspozycji cały zestaw ćwiczeń wodnych, można skupić się na pracy nad rzeźbą ciała oraz na wzmacnianiu mięśni. Wyporność wody uwalnia mięśnie od obciążeń, których nie da się uniknąć podczas treningu na lądzie. Dodatkowo, naturalny opór i wyporność wody przyczyniają się do uzyskania lepszych efektów!

Czas spędzony z najbliższymi

Co jest prawdopodobnie najlepsze w basenach z przeciwprądem do domu Endless Pools? Dają one możliwość spędzania wspólnego czasu z rodziną, z jednoczesnym dbaniem o kondycję. Bez smartfonów, tabletów, telewizji – tylko aktywność fizyczna i dzielenie się radością z najbliższymi. To nieocenione rozwiązanie, będące odpowiedzią na bolączki współczesnych czasów.

fot. Pro-Wellness

Basen z przeciwprądem – opinie o Endless Pools

Od ponad trzydziestu lat Endless Pools® jest marką najczęściej wybieraną przez sportowców, uprawiających pływanie amatorsko lub profesjonalnie, szukających alternatywy dla basenów tradycyjnych lub nieporęcznego sprzętu do ćwiczeń w wodzie. Sukces ten przypisać można wyjątkowej jakości maszyny do pływania i jej pozytywnemu wpływowi na osoby regularnie z niej korzystające. Wysoką jakość potwierdzają pozytywne opinie użytkowników. Nawet po 10 latach od zakupu mechanizmu Endless Pools, 86% z nich deklaruje, że korzysta z niego co najmniej raz w tygodniu.

Pozytywne opinie podkreślają m.in. takie zalety jak:

• jednolity prąd wody. Prąd jest naprawdę stały i nie tworzą się żadne fale.
• nie jest to sprzęt wyłącznie dla profesjonalnych pływaków. Przy wolniejszym prądzie mogą w nim śmiało pływać także osoby początkujące.
• dobry stosunek ceny do jakości
• różnorodne funkcje, w stosunku do typowego „swim spa”. Możliwość dobrania m.in. bieżni podwodnej, rowerka aquabike, urządzeń do ćwiczeń siłowych itp.
• komfortowe rozmiary, które jednocześnie umożliwiają usytuowanie basenu w prawie każdym ogrodzie. Duża pojemność litrów wody sprawia, że naprawdę jest w czym popływać.

Obecnie marka wzniosła fitness na jeszcze wyższy poziom, dzięki akrylowym basenom od Endless Pools i różnorodności kolekcji, stworzonych zgodnie z najwyższymi standardami, tak aby dostarczyć właścicielom najlepszych doznań, płynących z ich użytkowania. Wszystko sprowadza się do przełomowej technologii połączonej z możliwością wykonywania ćwiczeń fizycznych. Wszechstronne baseny Endless Pools to miejsca, w którym fitness staje się częścią życia i w których przez długie lata można cieszyć się ich jakością i trwałością.

fot. Pro-Wellness

Im gładszy nurt, tym większa przyjemność z pływania. Właśnie dlatego w basenach z przeciwprądem do domu Endless Pools zamontowano innowacyjny układ napędowy i wielowarstwowe kratownice wygładzające nurt, wyróżniające się kształtem plastra miodu. Dzięki temu można zapomnieć o całym świecie i płynąć w nurcie, którego przepływ może osiągnąć nawet 19 tys. litrów na minutę. Jeśli poszukujesz profesjonalnego basenu z przeciwprądem, cieszącego się pozytywną opinią wśród użytkowników, Endless Pools spełni Twoje oczekiwania.

Ofertę można uzyskać na stronie: https://www.ogrodowespa.pl/endless-pools. Istnieje również możliwość umówienia wizyty w centrum testowym Hot Spring Experience Center w Pro-Wellness w Wojkowicach Kościelnych (niedaleko lotniska Katowice-Pyrzowice).

42-510 Wojkowice Kościelne, ul. Przeczycka 19, woj. śląskie
tel. 32 353 08 81, 609 202 198,

Auraton sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy AURATON Smart– połączenie wysokiej jakości i rozsądnej ceny

Wyjazd na weekend? Dłuższy urlop? Teraz możesz spokojnie wypoczywać, kontrolując swój dom, nawet gdy w nim nie przebywasz. AURATON, marka firmy Lars, proponuje smart rozwiązania, dzięki którym możliwe staje się swobodne sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem i wodą za pomocą aplikacji mobilnej w smartfonie. AURATON Smart to odpowiedź na potrzeby każdej z rodzin – poprawia komfort życia i znacznie obniża rachunki za zużycie energii elektrycznej. Co więcej, obsługa urządzeń jest intuicyjna i szybka.

Inteligentne ogrzewanie

fot. AURATON

Heating Set marki AURATON to inteligentny zestaw sterowania ogrzewaniem, pozwalający na zdalne zarządzanie pracą urządzeń grzewczych w domu lub mieszkaniu. Co istotne, minimalizuje też koszty energii. Elegancki sterownik bezprzewodowy Auraton Heat Monitor można powiesić na ścianie lub postawić na komodzie. System komunikuje się bezprzewodowo za pomocą bezpiecznego protokołu AURA, co sprawia, że nie wymaga skomplikowanej instalacji okablowania.

fot. AURATON

Komfort i oszczędność idą w parze

Czy komfort zawsze musi być drogi? Przyzwyczailiśmy się do tego, że udogodnienia uszczuplają nasz portfel. Zwłaszcza rosnące ceny energii potrafią spędzić nam sen z powiek. Zestaw sterowników bezprzewodowych AURATON Heating Set to komfort, który idzie w parze z oszczędnością energii. Wystarczy ustawić na termostacie bądź w aplikacji mobilnej pożądaną w pomieszczeniu temperaturę, a system zadba o nasz komfort cieplny w najbardziej optymalny i energooszczędny sposób. Przeanalizuje wahania temperatury w pomieszczeniu, zapobiegając zarówno jego przegrzewaniu, jak i nadmiernemu wychłodzeniu. Tym samym w znaczący sposób zredukuje koszty ogrzewania. Ogrzewanie można też w prosty sposób ustawić indywidualnie dla każdej pory dnia i każdego pomieszczenia osobno.

fot. AURATON

Wracasz z pracy i chcesz, by w domu zastała Cię idealna temperatura? Za pomocą smartfona ustawisz temperaturę w drodze do domu, jednocześnie dbając o oszczędność energii. System zadba też o bezpieczeństwo instalacji grzewczej, chroniąc ją przed zamarznięciem podczas Twojej dłuższej nieobecności w domu w okresie zimowym i automatycznie podniesie temperaturę w pomieszczeniach, jeśli ta spadnie poniżej 4 stopni Celsjusza.

Smart ogrzewanie podłogowe – Multizone Controller

Kolejny sterownik bezprzewodowy Auraton Smart – Multizone Controller – to inteligentna, bezprzewodowa listwa Floor Heating Controller oraz 4 siłowniki termoelektryczne AURATON Vela. Dzięki Multizone Controller możliwe staje się wielostrefowe zarządzanie ogrzewaniem podłogowym. Połączony z centralą AURATON Pulse zapewnia zdalną kontrolę nad ogrzewaniem oraz możliwość ustawienia harmonogramów grzania na każdy dzień, z możliwością zmiany w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca na świecie.

fot. AURATON

Multizone Controller to nie tylko automatyczna, ale i cicha oraz płynna praca wszystkich obiegów grzewczych. Można go połączyć bezprzewodowo z innymi urządzeniami z linii SMART za pomocą funkcji Easy Connect. Zewnętrzy czujnik temperatury zamontowany na rurze dochodzącej chroni system ogrzewania przed przegrzaniem – inteligentna funkcja Heat Chip odetnie dopływ wody do rozdzielacza podłogowego, kiedy wykryje zbyt wysoką temperaturę wody w układzie.

Woda? Stop! Inteligentny system przeciwzalaniowy

Kto z nas nie spotkał się z awarią pralki? Sterownik bezprzewodowy AURATON Water-Stop Set zapewnia ochronę przed zalaniem spowodowanym nie tylko awarią pralki czy zmywarki, ale i pęknięciem rury – czujnik bezprzewodowo komunikuje się z zaworem. Wystarczy naładować akumulator zaworu, w prosty sposób sparować z czujnikiem/czujnikami oraz zamontować go na głównym przyłączu wody w budynku. I to wszystko, można spać spokojnie – czujnik automatycznie zamknie dopływ wody w awaryjnej sytuacji, a dom będzie chroniony również podczas naszej nieobecności. Choć system Water-Stop jest w pełni autonomiczny, można nim sterować także zdalnie, za pomocą aplikacji w smartfonie. Wystarczy rozbudować go o centralę Auraton Pulse. Za jej pośrednictwem można zarządzać zdalnie również ogrzewaniem tradycyjnym lub podłogowym, a także roletami, bramą, oświetleniem czy nawet podlewaniem ogrodu. Wszystko w zasięgu ręki!

fot. AURATON

Steruj zdalnie bramą i roletami

Roller Shutter to sterownik bezprzewodowy AURATON do obsługi rolet elektrycznych, bram garażowych, a także markiz, okien dachowych czy świetlików. W połączeniu z centralą AURATON Pulse daje możliwość sterowania urządzeniami za pomocą aplikacji mobilnej – AURATON Smart App. Roller Shutter, zgodnie z naszymi preferencjami, może otwierać i zamykać rolety o konkretnych godzinach. Jedno kliknięcie w aplikacji spowoduje zamknięcie rolet oraz okien dachowych w całym domu. Sterownik współpracuje z urządzeniami do 240V AC i pasuje do głębokich puszek instalacyjnych o średnicy 60 mm. Warto dodać, że w ofercie AURATON znajdziemy również moduły wykonawcze Swith ONE i TWO do zdalnego sterowania oświetleniem lub sprzętem RTV.

fot. AURATON

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://auratonsmart.com/

64-320 Niepruszewo, ul. Świerkowa 14, woj. wielkopolskie
tel. 61 840 40 44, 61 840 40 40,

Tanie okna PCV cennik

Producent Wrocławskie Centrum Okien, działający na terenie całego kraju, oferuje systemy okienne PCV w wersji standard, comfort i premium, o których bliżej wspomnimy w dalszej części artykułu. Okna z PCV wyróżniają się wieloma cechami, które przyczyniają się do ich popularności. Materiał, z którego są wykonane, czyli polichlorek winylu, to tworzywo sztuczne, mające doskonałe właściwości izolacyjne, co pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku. Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie na ogrzewanie zimą oraz klimatyzację latem, a to przekłada się na niższe rachunki za energię. Cena taniego okna PCV zależy od wielu czynników, m.in. od jego wielkości, liczby szyb, dodatkowych opcji i akcesoriów, marki czy lokalizacji.

fot. Wrocławskie Centrum Okien

Okna z PCV – zalety

Okna z polichlorku winylu to nie tylko doskonała izolacja. PCV jest odporny na wilgoć, deszcz, śnieg i zmienne warunki pogodowe, co sprawia, że okna te są długotrwałe i nie wymagają intensywnej konserwacji. Długa żywotność powoduje, że stanowią inwestycję na lata. Nie ulegają korozji ani deformacjom i pozostają estetyczne przez długi czas.

Czyszczenie oraz konserwacja są proste i nie wymagają specjalistycznych środków ani umiejętności. Dostępne są różne wzory i kolory okien PCV, które pozwalają dopasować je do indywidualnych preferencji i stylu architektonicznego budynku. Dobrej jakości okna PCV, takie jak te z oferty Wrocławskie Centrum Okien, znacząco ograniczają przenikanie dźwięków z zewnątrz do wnętrza domu, co poprawia komfort mieszkańców. Zalety te sprawiają, że coraz więcej inwestorów interesują dobre i tanie okna PCV. Ceny zależne są od wielu czynników, którym się przyjrzymy.

fot. Wrocławskie Centrum Okien

Tanie okna PCV cennik – od czego zależy

Poszukując oferty okien PCV, możemy natknąć się na różne ceny. Mogą one zależeć od wielu czynników, ponieważ wiele elementów wpływa na ostateczny koszt. Wśród głównych czynników znajdują się wymiary i kształt. Duże okna i te o nietypowych kształtach będą droższe niż standardowe, prostokątne. Wartość energetyczna okna z PCV zależy od grubości i jakości profilu. Lepsze jakościowo profile oferują lepszą izolację termiczną i akustyczną, ale mogą być droższe. Kolejna sprawa to liczba szyb. Okna z podwójnymi lub potrójnymi szybami będą miały wyższą cenę niż okna z pojedynczą szybą. Okna PCV mogą mieć także różne dodatkowe opcje, takie jak wzory na szybach, okucia antywłamaniowe, specjalne kolory profili itp., co również będzie wpływać na cenę. Za typowe modele uznaje się prostokątne okna o wymiarach 1230×1480 mm. W ich przypadku średnie koszty wynoszą ok. 550 zł/m2. W przypadku okien na wymiar zaś, cena ta będzie wyższa i przygotowana indywidualnie.

fot. Wrocławskie Centrum Okien

Systemy standard, comfort, premium – Wrocławskie Centrum Okien

W ofercie producenta Wrocławskie Centrum Okien znajdziemy okna PCV na wymiar w 3 wariantach. Systemy okien standard to 6-komorowy system profili okiennych o głębokości zabudowy 80mm, który gwarantuje ochronę cieplną oraz akustyczną na najwyższym poziomie. Okna comfort to nowy Kombisystem S 9000 o głębokości 83mm. Posiada zalety zarówno systemu z uszczelką środkową, jak i oporową. Najwyższą izolację cieplną gwarantują budowa ościeżnicy i skrzydła. Z kolei systemy okienne premium produkowane są z profili klasy A, charakteryzujących się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zmiany temperatur. Grube ścianki profili zapewniają doskonałą statykę nawet przy dobowych wahaniach temperatur od -2° do 16° C, bez zagrożenia pęknięciem. Szczegółowe informacje i parametry poszczególnych systemów można znaleźć na stronie producenta, widocznej na dole artykułu.

fot. Wrocławskie Centrum Okien

Wpływ na efektywność energetyczną

Jednak cena tanich okien PCV to nie wszystko, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Okna PCV mają znaczący wpływ na efektywność energetyczną. W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna wzrasta, efektywność energetyczna jest ważnym czynnikiem rozważanym podczas budowy i modernizacji budynków. Dzięki doskonałej izolacyjności termicznej, okna PCV zapobiegają utracie ciepła w zimie i unikają nagrzewania się pomieszczeń w lecie. W rezultacie mieszkańcy domu nie muszą polegać na intensywnym użyciu systemów grzewczych i chłodzących, co prowadzi do obniżenia rachunków za energię oraz mniejszej emisji dwutlenku węgla.

Technologiczny postęp pozwolił na produkcję okien PCV o jeszcze lepszych parametrach izolacyjnych. Współczynniki przenikania ciepła dla nowoczesnych okien PCV są obecnie znacznie niższe niż w przypadku starszych, tradycyjnych okien.

fot. Wrocławskie Centrum Okien

Okna PCV to nie tylko estetyczne i funkcjonalne elementy wyposażenia domów, ale także kluczowy czynnik wpływający na efektywność energetyczną budynku. Wybór odpowiednich okien PCV to inwestycja na lata, która przyczyni się do komfortowego i ekonomicznego użytkowania domu. Z uwagi na ich liczne zalety, można spodziewać się, że okna PCV pozostaną popularnym wyborem w branży budowlanej również w przyszłości.

Więcej informacji na stronie: https://wco.wroclaw.pl/

55-040 Magnice, ul.Kwiatowa 5, woj. dolnośląskie
tel. +48 884 905 905,

Lokale użytkowe jako sposób na bezpieczną inwestycję

Czym charakteryzują się lokale użytkowe?

Lokale użytkowe to nieruchomości, wykorzystywane na cele komercyjne, takie jak sklepy, restauracje czy placówki usługowe. W odróżnieniu od mieszkań na wynajem dla osób prywatnych, tutaj mamy do czynienia z większymi metrażami i współpracą podmiotów biznesowych, a co za tym idzie, zdecydowanie wyższymi przepływami finansowymi.

Inwestycja na wynajem

Dużym plusem lokali użytkowych jako formy inwestycji jest możliwość ich wynajmu. Średnie i duże miasta pełne są firm, które potrzebują profesjonalnych przestrzeni do prowadzenia swojej działalności. Inwestując w lokal użytkowy, możemy wynająć go przedsiębiorcy, co zapewni stały i pewny strumień dochodów.

Dodatkowo, umowy wynajmu lokali użytkowych często są długookresowe, nie tak, jak w przypadku mieszkań. Inwestycja w lokal oznacza więc stabilność finansową na dłuższy czas.

Wzrost wartości lokalu

Wartość przestrzeni handlowych rośnie wraz z rozwojem miasta. Wrocław, dynamicznie wzrastający, oferuje doskonałe warunki do inwestowania w lokale użytkowe. Dzięki napływowi mieszkańców i rozwojowi biznesu, popyt na takie przestrzenie nie maleje. Inwestor może zatem nabyć lokal, wynajmować go lokalnemu przedsiębiorcy, a ostatecznie sprzedać z zyskiem, wynikającym ze wzrostu wartości nieruchomości.

Warto zaznaczyć, że wzrost wartości lokali użytkowych jest bardziej stabilny niż mieszkań. Ten drugi wynika z koniunktury na rynku nieruchomości mieszkaniowych, podczas gdy lokale użytkowe są bardziej oparte na potrzebach przedsiębiorców i rozwoju biznesu, czyli większej części gospodarki.

Dla przedsiębiorców – wynajem czy zakup?

Lokale użytkowe we Wrocławiu i każdym innym dużym mieście są licznie dostępne i dobrze zlokalizowane. To dobra informacja dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się pomiędzy wynajmem a zakupem przestrzeni na swoją działalność. Wynajem jest dobrym rozwiązaniem na początek, natomiast zakupienie lokalu może okazać się bardziej opłacalne. W ten sposób firma staje się właścicielem nieruchomości, co może przynieść oszczędności w dłuższym okresie. Dodatkowo, przedsiębiorcy, którzy przyzwyczaili już klientów do danej lokalizacji, mają pewność, że nie będą zmuszeni wypowiedzeniem umowy najmu aby przenosić placówkę w inne miejsce.

Wybór wiarygodnego dewelopera

Lokale użytkowe można wynajmować, co zapewnia stałe dochody, a także sprzedać z zyskiem, korzystając ze wzrostu wartości nieruchomości w miarę rozwoju miasta. Zakup na własność pozwala natomiast zwiększyć kontrolę nad placówką, w której przedsiębiorca prowadzi swoją działalność. Jednak aby skorzystać na własności nieruchomości, musi ona być dobrej jakości i znajdować się w dogodnej lokalizacji, a to zapewnia WPBM Mój Dom S.A.

Sprawdzenie oferty tego dewelopera jest wartym rozważenia punktem w trakcie analiz i podejmowania decyzji o zakupie lokalu użytkowego. Firma o dużym doświadczeniu, potwierdzonym licznymi ukończonymi realizacjami, oraz pro-klienckim nastawieniu, jest gwarancją zadowolenia przyszłego nabywcy nieruchomości. Aktualną ofertę lokali usługowych wrocławskiego dewelopera WPBM Mój Dom S.A. można znaleźć pod adresem https://www.mojdom.com.pl/lokale-uzytkowe

15-232 Białystok, Mickiewicza 32/22, woj. podlaskie
tel. 698 026 353,

Fasady aluminiowe – nowoczesna elewacja budynku

Czym są fasady aluminiowe?

Taki typ fasady, co sugeruje jego nazwa, skonstruowany jest z aluminium i zazwyczaj łączy lekkie ścianki wykonane z tego surowca oraz szkło. To rozwiązanie charakteryzuje się nowoczesnością i wyjątkowo wysoką izolacyjnością termiczną, na co pozwalają właściwości aluminium.

Fasady aluminiowe są naprawdę wyjątkowe, w związku z czym najlepiej sprawdzają się do wyjątkowych projektów. Doskonale pasują do wspomnianych już budynków użyteczności publicznej: wszelkiego typu biurowce, salony samochodowe czy banki właśnie takie fasady posiadają. To dobre rozwiązanie, które sprawia, że budowle tego typu są odbierane przez klientów jako nowoczesne, idące z duchem czasu. 

Wykonane z aluminium fasady to jednak nie tylko rozwiązanie przeznaczone na front budynku. Z ich pomocą można także wykonywać konstrukcje przestrzenne i przeszklenia dachowe, które mają za zadanie doświetlić wnętrze i zadbać o wyjątkowy klimat. Nic więc dziwnego, że stanowią narzędzie kształtujące współczesną architekturę!

Najciekawsze fasady aluminiowe 

Projektując budynki z wykorzystaniem wykonanych z aluminium fasad, trzeba wiedzieć, na jakie opcje warto postawić. W nowoczesnej architekturze jednym z ciekawszych rozwiązań są aluminiowe fasady słupowo-ryglowe, które można znaleźć w ofercie marki Aluprof.

Dlaczego są tak wyjątkowe? Dobrym przykładem może być system MB-TT50. To całkowicie nowatorska opcja, w której profile i odpowiadające za szczelność i izolacyjność akcesoria są naprawdę wysokiej jakości. Rozwiązanie to wyróżnia również innowacyjna technologia montażu fasady, co powoduje, że cały projekt wyróżnia się parametrami technicznymi, dominując nad innymi propozycjami dostępnymi na rynku. Co istotne w dzisiejszym budownictwie, spełnia też oczekiwania stawiane budynkom pasywnym i energooszczędnym. 

Dopasuj fasadę do projektu

Ogromną zaletą aluminiowych fasad jest ich wszechstronność. To rozwiązanie pozwala na wiele, szczególnie że możliwości są naprawdę szerokie. Dostępne profile mają wiele wariantów, różną budowę i wygląd, a także odmienne parametry. Nie ma też żadnego problemu z realizacją nawet najbardziej wyszukanych i wymagających projektów indywidualnych: sky is the limit!

Ciekawym przykładami mogą być propozycje Aluprof: MB-SR50N HI o podwyższonej izolacyjności cieplnej, MB-SR50N PL, pozwalająca na zbudowanie najbardziej szalonych konstrukcji czy wersja „półstrukturalna”, czyli MB-SR50N EFEKT.

Wariantów jest wiele, a zalet rozwiązania, jakim są fasady aluminiowe, jeszcze więcej. Poznaj bliżej asortyment producentów i twórz projekty, które zaskoczą i zachwycą wszystkich, którzy je zobaczą, na stałe wpisując się w wygląd nowoczesnego miasta.

15-232 Białystok, Mickiewicza 32/22, woj. podlaskie
tel. 698 026 353,

Architekt wnętrz Gdańsk cennik

fot. Krzysztof Bernardyn

Kluczowym aspektem projektowania jest zrównoważone podejście, które uwzględnia zarówno funkcjonalność, jak i estetykę. Architekci starają się wykorzystać naturalne światło, przemyślane rozmieszczenie mebli i odpowiednie kolory, aby stworzyć przyjazne i komfortowe miejsce do życia.

Świat architektury wnętrz jest dynamiczny – trendy wciąż ewoluują. W ostatnich latach można zauważyć rosnące zainteresowanie zrównoważonym projektowaniem, używaniem naturalnych materiałów i minimalizmem. Nowoczesne projekty łączą funkcjonalność z estetyką, tworząc przestrzenie, które są zarówno nowoczesne, jak i praktyczne. Ważnym trendem jest również integracja technologii. Inteligentne domy, systemy automatyki, a także nowoczesne rozwiązania oświetleniowe stanowią integralną część nowoczesnych projektów wnętrz, zapewniając użytkownikom wygodę i efektywność. Jakich kosztów można się spodziewać? Cennik uzależniony jest m.in. od opracowywanej powierzchni. Jeśli poszukujesz dobrego i doświadczonego architekta wnętrz w Gdańsku, sprawdź, co oferuje firma PBiT Szymański.

fot. Krzysztof Bernardyn

Autorskie, kompleksowe projekty – oferta architekta wnętrz PBiT Szymański

Firma Prace Budowlane i Towarzyszące Marian Szymański z Gdańska oferuje szereg usług budowlanych, takich jak: prace remontowe, szpachlowanie i malowanie, usługi hydrauliczne, elektryczne i glazurnicze. Ale to nie wszystko. We współpracy z doświadczoną architektką, Joanną Gostkowską, realizuje również projekty wnętrz. Gwarantuje to kompleksowość usługi. Jeśli bowiem na projekcie nie chcemy poprzestać, możemy skorzystać z oferty prac wykończeniowych.

Możemy liczyć na autorskie, kompleksowe projekty oraz realizację wnętrz zarówno prywatnych, jak i komercyjnych. Niezależnie od tego, czy zgłaszamy się z gotową wizją, czy też oczekujemy projektu „od zera” – architekt wnętrz z firmy PBiT Szymański z Gdańska dokładnie wsłucha się w nasze potrzeby, tak aby stworzyć miejsce, które będzie najbardziej odpowiadać naszym oczekiwaniom.

Architekt wnętrz, współpracująca z firmą PBiT Szymański z Gdańska, mgr inż. arch. Joanna Gostkowska, od 15 lat zajmuje się projektowaniem i realizacją wnętrz prywatnych i komercyjnych. Wykształcenie techniczne połączone z artystyczną i estetyczną wrażliwością oraz twórczym potencjałem pozwala na tworzenie niebanalnych projektów, z dbałością o każdy detal. W projektowaniu na pierwszym miejscu stawia funkcjonalność. Cechuje ją indywidualne podejście do każdego klienta i jego potrzeb. Z pełnym zaangażowaniem prowadzi inwestorów przez proces realizacji projektu – od koncepcji, poprzez kompleksowy projekt wykonawczy, aż po nadzór autorski na budowie. Co więcej, od 2016 r. regularnie występuje w roli eksperta z zakresu architektury wnętrz na antenie Radio Gdańsk, w ramach audycji „Dobrze mieszkaj”.

fot. Maciej Marszłakowicz

Architekt wnętrz, Gdańsk – cennik

Jakich kosztów możemy się spodziewać, korzystając a usług architekta wnętrz w Gdańsku? Zależą one m.in. od powierzchni, którą chcemy zaaranżować. Cennik usługi zwykle zawiera koszt za metr kwadratowy. Jak wygląda to w przypadku firmy PBiT Szymański?

Pierwsze spotkanie w celu omówienia tematu i zakresu projektu (często obejmujące wizytę na miejscu budowy) kosztuje około 300 zł. Jeśli klient zdecyduje się na współpracę, opłata ta zostanie potrącona od całkowitej ceny projektu. Nadzór autorski firmy może być rozliczany według ceny projektu za metr kwadratowy lub za godziny pracy. Koszty samego projektu różnią się, w zależności od jego zakresu, który może obejmować jedynie koncepcję lub pełny projekt wykonawczy. Najlepsze rezultaty osiąga się przy wyborze kompleksowego projektu wykonawczego, zwłaszcza w połączeniu z nadzorem autorskim na miejscu budowy. Ceny kształtują się w przedziale od około 150 zł/m2 do 400 zł/m2. Dodatkowo, w przypadku, gdy klient skorzysta z usług architekta, obejmujących projekt z nadzorem i wybierając wykonawcę poleconego przez architekta, nadzór autorski jest świadczony bez dodatkowych kosztów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.szymanskiwnetrza.pl/ oraz na profilu: https://www.facebook.com/archJoannaGostkowska

80-299 Gdańsk, ul. Jednorożca 56, woj. pomorskie
tel. (58) 554 54 22, 501 791 229,

Rura preizolowana do samodzielnego montażu AustroPEX

Oszczędność energii i wygoda pracy

Nowoczesne systemy preizolowanych rur ciepłowniczych to odpowiedź na potrzebę zapewnienia jak najlepszej ochrony termicznej oraz sposób na szybkie, sprawne, a tym samym efektywne kosztowo przeprowadzenie prac instalacyjnych.

Opracowany przez Armacell system rur preizolowanych do samodzielnego montażu AustroPEX to kompletne rozwiązanie, w skład którego wchodzą rury przewodowe oraz wszystkie niezbędne komponenty montażowe dostosowane do stosowania w lokalnych i miejskich systemach ciepłowniczych, instalacjach ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, pomp ciepła, sieci chłodniczych, jak również transportu chemikaliów.

fot. ARMACELL 

Rury wchodzące w skład systemu składają się z trzech ściśle dopasowanych do siebie elementów. Wewnętrzne rury przewodowe wykonane są z sieciowanego PE-Xa, co wpływa na odporność na działanie transportowanych czynników grzewczych. Posiadają też wydłużoną żywotność dzięki podwyższonej odporności na ścieranie i nie wchodzą w reakcję z większością chemikaliów. Przy zmiennych temperaturach roboczych (np. temperaturze zasilania + 90°C zimą i +70°C latem) oraz ciśnieniu roboczym do 6 barów, testy przeprowadzone przez publiczne instytuty badawcze wykazały, że żywotność systemu przekracza 50 lat. Niska reaktywność oznacza też bezpieczeństwo przy transporcie wody, która wewnątrz przewodów PE-Xa zachowuje międzynarodowe standardy wody pitnej.

Elementy przewodowe otoczone są elastyczną izolacją polietylenową z pianki XPE o zamkniętej strukturze komórkowej, wolnej od FCFC, HCFCKW i HFKW. Warstwy izolacyjne zapewniają wysoki poziom ochrony termicznej (40°C: 0,04 [W/m•K]) oraz minimalne wchłanianie wody poniżej 1,04 % Vol po 28 dniach. Właściwości te pomagają zmniejszyć koszty funkcjonowania instalacji, wpływ inwestycji na środowisko, zminimalizować ryzyko awarii powszechne w przypadku stosowania tradycyjnych metalowych systemów rurowych i izolacji niezabezpieczających przed dyfuzją wody i tlenu.

Od zewnątrz pianka izolacyjna w AustroPEX osłonięta jest wysoko elastycznym płaszczem wykonanym z HDPE, chroniącym wewnętrzne warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Karbowana powierzchnia nadaje mu wyjątkową giętkość i elastyczność, co ułatwia rozwijanie i układanie systemu. Dzięki temu możliwy jest też transport i składowanie rur w zwojach o długości do 100 metrów i minimalizacja ilości koniecznych do wykonania łączeń, co przekłada się na krótszy montaż i mniejszą ilość potencjalnie awaryjnych fragmentów.

fot. ARMACELL 

Rura preizolowana do samodzielnego montażu – wszystkie potrzeby z AustroPEX

W skład systemu AustroPEX wchodzą zarówno elementy rurowe, jak również łączeniowe, końcówki, pierścienie ścienne, studzienki rewizyjne, dodatkowe rury osłonowe oraz inne, niezbędne do szybkiego stworzenia kompletnej instalacji.

Oferta obejmuje także rozwiązania specjalistyczne dostosowane do poszczególnych typów instalacji. Do dyspozycji mamy kilka systemów rur preizolowanych do samodzielnego montażu AustroPEX.

AustroPEX WW to samokompensująca, pojedyncza lub podwójna rura przeznaczona głównie do instalacji ciepłej wody pitnej i wody termalnej. Środkowa część izolacji w systemie dwururowym wykonana jest z pianki PE, zapewniającej skuteczne oddzielenie rur ciepłej wody użytkowej od cyrkulacji.

AustroPEX Combi to rozwiązanie do stosowania w systemach centralnego ogrzewania (zasilanie i powrót) z dwoma rurami do ciepłej wody i cyrkulacji. Dzięki temu pozwala na sprawne ułożenie przewodów w ramach jednego układu.

fot. ARMACELL 

Do stosowania z pompami ciepła opracowane zostały AustroPEX WPP i WPE z dwoma rurami przewodowymi do centralnego ogrzewania (zasilanie i powrót) oraz dwoma pustymi peszlami, które mogą być wykorzystane np. do poprowadzenia przewodów zasilających i sterujących pompą ciepła. W wariancie WPP rury przewodowe wykonane są z materiału PE-Xa, a w wersji WPE – z karbowanej stali nierdzewnej.

W przypadku systemów zimnej wody pitnej, wody chłodniczej i kanalizacji polecane są z kolei systemy rur preizolowanych do samodzielnego montażu AustroPEX CW z pojedynczą wewnętrzną rurą przewodową. Dla instalacji narażonych na przemarzanie dostępna jest także ich wersja z przewodem grzewczym, umożliwiającym pracę instalacji nawet przy temperaturze do – 30°C.

Wszystkie rozwiązania w ramach systemu AustroPEX Armacell dostępne są w zwojach o długości 100 m z możliwością fabrycznego dostosowania na zamówiony wymiar. Dzięki temu ilość prac na budowie jest ograniczona do niezbędnego minimum i polega na złożeniu gotowych elementów. Dzięki preizolacji nie ma potrzeby osobnego układania warstw izolacyjnych i osłonowych, a szeroka gama elementów dodatkowych umożliwia zbudowanie systemu idealnie skrojonego do określonych potrzeb. W szybkim montażu pomocna jest także możliwość łączenia przewodów, zarówno za pomocą złączek zaciskowych, jak i zaciskowo skręcanych oraz elektrooporowych FUSAPEX.

Zastosowane w rurach preizolowanych do samodzielnego montażu AustroPEX nowoczesne systemy izolacyjne i osłonowe wpływają natomiast na wydajność, energooszczędność i żywotność systemu do 50-ciu lat, co potwierdzają badania oparte o funkcjonowanie rzeczywistych instalacji prowadzone na przestrzeni 30-tu lat.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://local.armacell.com/pl/armacell-poland/

55-300 Środa Śląska, ul. Targowa 2, woj. dolnośląskie
tel. +48 71 317 29 99 , +48 71 317 50 34 ,

Jaki kolektor słoneczny wybrać?

Jaki kolektor słoneczny wybrać?

Kolektory słoneczne wśród innych rozwiązań bazujących na wykorzystaniu w naszych gospodarstwach domowych energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wyróżnia dość niski koszt zakupu zestawów oraz stosunkowo szybki czas zwrotu kosztów inwestycji. Popularność urządzeń przekłada się na ich dużą dostępność, dlatego wybór kolektora słonecznego warto poprzedzić skrupulatną analizą rynku. Aby zapewnić największą efektywność pracy urządzenia, musimy mieć pewność, że sprawdzi się w ono w trudnych, zmiennych warunkach atmosferycznych typowych dla polskiej strefy klimatycznej, a producent zapewni nam spełnienie europejskich standardów jakości oraz jak najdłuższy czas użytkowania bez znacznej straty wydajności. Najważniejsze kwestie wypunktowujemy na przykładzie rozwiązań proponowanych przez markę ecozone – doświadczonego dostawcę funkcjonalnych i niezawodnych kolektorów ciśnieniowych montowanych na powierzchniach skośnych lub płaskich.

Bezpieczeństwo

Pierwsza kwestia związana z jakością kolektora, którą możemy zweryfikować już na wstępie, nie będąc ekspertami, to sprawdzenie jakości materiałów użytych do produkcji. Wszystkie kolektory ecozone posiadają Polski certyfikat Państwowego Zakładu Higieny (PZH). Ten certyfikat świadczy o przebadaniu wszystkich materiałów, z których zbudowane są elementy wchodzące w skład kolektora.

fot. ECOZONE

Wymiary, wagi, pojemności – sprawdź parametry, by ciepłej wody starczyło dla wszystkich

Obecnie na polskim rynku znajdziemy wiele marek i modeli kolektorów ciśnieniowych. Jedną z podstawowych rzeczy, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest ich pojemność, a dokładniej – weryfikacja podawanych przez producentów wymiarów wewnętrznego i zewnętrznego zbiornika. Od realnych wartości pojemności zbiornika zależy bowiem, czy wystarczy ciepłej wody dla całej rodziny, czy nie. Niestety często się zdarza, że deklaracje dużej części sprzedawców znacznie odbiegają w tej kwestii od rzeczywistości. Jaki kolektor słoneczny wybrać, by zapewnić tyle ciepłej wody, ile realnie potrzebujemy? Sprawdźmy to na przykładzie.

Jak czytać parametry – przykład kolektora ecozone HP 150

Marka ecozone oferuje kolektory o największych pojemnościach w swojej klasie. Przykładowo w modelu HP 150 szerokość zbiornika zewnętrznego to 157 cm, a średnica zbiornika zewnętrznego 47 cm. Za zbiornikiem zewnętrznym znajduje się warstwa izolacyjna z pianki poliuretanowej o grubości 5 cm (standardowa grubość pianki izolacyjnej oferowana praktycznie przez wszystkich sprzedawców). W tym przypadku zbiornik wewnętrzny ma 37 cm, a cały kolektor ecozone HP 150 ma pojemność 157 l.

Czym grozi nierzetelne podanie parametrów wielkości i pojemności przez sprzedawców?

Zdarza się jednak, że kolektory sprzedawane jako 150 litrowe mają mniejsze rzeczywiste wymiary (135 lub 139 cm), co przekłada się na niższą pojemności 128-139 l. Jeśli wybierając kolektor słoneczny, w obliczeniach zakładamy uśrednione dobowe zużycie wody na jednego mieszkańca jako 50 litrów (gdy korzystamy z wanny zamiast prysznica, przyjęta średnia musi być zdecydowanie wyższa), to zaniżona pojemność kolektora przełoży się na częste braki ciepłej wody dla domowników. Błędne opisywanie pojemności może dotyczyć każdego rzędu wielkości (100, 150, 200, 240) i powtarza się głównie u dostawców z małym doświadczeniem i krótką obecnością na rynku. Na szczęście wiarygodność sprzedawców możemy łatwo sprawdzić w ogólnodostępnym rejestrze wpisów do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

Trwałość i odporność – materiał wykonania komponentów

Za powyższymi standardami kolektorów ecozone kryją się konkretne rozwiązania technologiczne. Zestawy ecozone są nawet o 30% cięższe od podobnych modeli innych producentów. Nie jest to jednak wada. Czynnik ten świadczy o zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz grubości poszczególnych elementów czy pianki poliuretanowej o wysokim zagęszczeniu. A to przekłada się na stabilność i wytrzymałość konstrukcji oraz doskonałą izolacje zbiornika, czyli istotne dla wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji parametry wyboru kolektora słonecznego. Jak zbudowany jest kolektor ciśnieniowy ecozone?

• Rury próżniowe z potrójną warstwą absorpcyjną ALN/AIN-SS/CU, które przejmują energię słoneczną.
• Aluminiowy radiator we wnętrzu rury próżniowej, który przekazuje energię do rurki heat-pipe.
• Miedziane rurki heat-pipe w radiatorze (z dodatkowym płaszczem ochronnym przed spadkiem temperatury) wyposażone w substancję wrząca już w temperaturze 25 °C z kondensatorem posmarowanym pastą termoprzewodzącą. Stąd ciepło przekazywane jest do ogrzania wody w zasobniku.
• Zasobnik na wodę ze stali nierdzewnej zaizolowany przed stratami ciepła wysoce zagęszczoną pianą poliuretanową w obudowie zewnętrznej zabezpieczoną powłoką PVDF z zaworem bezpieczeństwa, wypuszczającym nadmiar gorącej wody w przypadku zbyt wysokiej temperatury w układzie.
• Stelaż kolektora ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Przy kolektorach 200 l i większych stosujemy 6 podpór. Dzięki tak stabilnej ramie kolektor jest posadowiony stabilnie.
• Zbiorniki kolektorów wykonanych ze stali nierdzewnej, w których jest standardowo grzałka oraz anoda magnezowa, która chroni układ.
• Spawane (a nie uszczelniane silikonowo) przyłącza zbiorników zarówno w modelach ciśnieniowych, jak i bezciśnieniowych dla większego bezpieczeństwa instalacji.

fot. ECOZONE

Kolektory ciśnieniowe czy bezciśnieniowe?

W zależności od budowy i zasady działania na rynku znajdziemy dwa typy kolektorów – ciśnieniowe i bezciśnieniowe. Który kolektor słoneczny wybrać w zależności od potrzeb i lokalnych warunków? Rozwiązaniem droższym, ale zapewniającym większą wygodę, kontrolę instalacji oraz wydajność (także przy niskich temperaturach) są kolektory ciśnieniowe i to one są stosowane zazwyczaj do produkcji ciepłej wody użytkowej w przydomowych instalacjach. Woda w zasobniku jest pod stałym ciśnieniem, ciepła woda bez problemu trafi więc do wyższych kondygnacji, utrzyma ciepło nawet 72 h. W rurach nie ma wody, a proces transmisji ciepła odbywa się z wykorzystaniem radiatora i rur heta-pipe. Z kolei w kolektorach bezciśnieniowych absprobery naniesione na rury solarne podgrzewają zgromadzoną wodę, jej cyrkulacja powoduje stały wzrost temperatury. Obieg czynnika działa grawitacyjnie, sprawdzi się więc najlepiej, gdy zbiornik będzie znajdował się znacznie wyżej niż źródła odbioru lub gdy dodamy do układu pompy i zbiorniki wyrównawcze.

Cena i czas zwrotu inwestycji

Średni koszt zakupu kolektora ciśnieniowego ecozone dla 4-5 osób (zakładając dzienne zużycie wody na poziomie 50 l od osoby.) to ok 4300 zł. Kolektory bezciśnieniowe to mniej więcej połowa tej kwoty, ale wymagają one często dodatkowego wyposażenia i mogą być niewystarczające dla części instalacji. W zależności od wariantu pojemności koszt inwestycji zwraca się w krótkim czasie od 1 roku do 3 lat, a zatem czerpiemy profity szybciej niż w przypadku innych rozbudowanych systemów solarnych.

fot. ECOZONE

Montaż

Kolektory ecozone możemy podłączyć do domowej instalacji samodzielnie, oszczędzamy zatem na wynajęciu ekipy. Do kolektora dołączony jest stalowy stelaż. Przy pojemnościach 200 l i wyższej stelaż ma aż 6 podpór (standard na rynku to 4 podpory), co umożliwia stabilny montaż urządzenia zarówno na powierzchniach płaskich, jak i skośnych. Uniwersalność tego rozwiązania to dodatkowy atut. Co ważne, producent nie pozbawi nas prawa do gwarancji w przypadku montażu urządzeń we własnym zakresie. W zestawie dostajemy instrukcję, a prace wykonamy bez specjalistycznych narzędzi.

Gwarancja i serwisowanie

Wybierając kolektor słoneczny, warto zwrócić uwagę na deklarowany przez dostawcę czas gwarancji, dostępność części zamiennych oraz zasady prac serwisowych. Jest to bowiem sprzęt, z którego będziemy czerpać korzyści przez lata. Ecozone oferuje aż do 5 lat gwarancji na kolektory, pełen pakiet elementów naprawczych dostępnych na miejscu u producenta oraz wsparcie fachowców w okresie gwarancji, czy w ramach serwisu pogwarancyjnego. Pozwala to zminimalizować czas oczekiwania na naprawę w sytuacji usterki.

fot. ECOZONE

Kolektory słoneczne – dobry wybór

Kolektory słoneczne to prosty i opłacalny sposób na wykorzystanie energii odnawialnej dla zapewnienia sobie oszczędności, a w wielu gospodarstwach domowych i samowystarczalności w zakresie ogrzewania wody przez znaczną część roku. Jeśli więc zastanawiasz się, jaki kolektor słoneczny wybrać, sprawdź poszczególne modele na www.ecozone.solar.

26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 229B, woj. mazowieckie
tel. (+48) 48 617 63 04,