Zrównoważony rozwój – przykłady firm

Wytyczne zrównoważonego rozwoju – Agenda 2030 ONZ i cele SDG

Przypomnijmy, że zasady zrównoważonego rozwoju definiowane są w różnych międzynarodowych dokumentach, z których najważniejszy to Agenda 2030 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Obejmuje ona 17 celów (Sustainable Development Goals – SDG), które zgrupowane są w ramach 3 filarów: środowiskowego, społecznego, ekonomicznego. Na przykładzie firmy Lhoist, która z powodzeniem podąża za celami zrównoważonego rozwoju, przedstawimy, jak ambitnie i kreatywnie wytyczne te mogą być realizowane w przemyśle wapienniczym. A skala przedsięwzięć jest duża, biorąc pod uwagę fakt, że sama produkcja produktów z wapienia generuje podwójne emisje, proces wydobywczy surowców zmienia środowisko naturalne, a obróbka i dystrybucja wymaga dużych nakładów infrastrukturalnych i logistycznych.

Zrównoważony rozwój – przykład firmy Lhoist

Lhoist to rodzinne przedsiębiorstwo z tradycjami sięgającymi 6 pokoleń, które działa obecnie na terenie całego świata. Tak duże doświadczenie, stała obecność na rynku i konsekwentny rozwój dowodzą, że strategia zrównoważonego rozwoju wpisana jest niejako w samo DNA przedsiębiorstwa, które planuje swoje działania pokoleniowo, a nie krótkoterminowo, strategicznie analizując i dostosowując każdą gałąź działalności do zmian.

Fot. Lhoist – 3 filary działania w zakresie zrównoważonego rozwoju: Planet, People, Profit

Cele SDG zawarte są w 3 filarach firmy: Planet (środowisko), People (ludzie i społeczności), Profit (zysk). W ramach każdego z nich zdefiniowane są konkretne cele do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo:

 • Dekarbonizacja, ograniczenie emisji CO2
 • Wykorzystanie paliw ze źródeł odnawialnych, energooszczędność
 • Pełne zagospodarowanie i ochrona zasobów
 • Bioróżnorodność
 • Bezpieczeństwo procesów produkcji i pracy
 • Zdrowie i dobrostan pracowników
 • Sprawiedliwe traktowanie, różnorodność, rozwój kadr
 • Zrozumienie potrzeb i wsparcie lokalnych społeczności, wewnątrz których działa Lhoist
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym
 • Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw

Życie bez wapna nie byłoby możliwe

Lhoist, jako firma realizująca zasady zrównoważonego rozwoju, to przykład na to, że przemysł wydobywczo-przetwórczy może z powodzeniem dążyć do zysku, minimalizując straty dla środowiska. Firma jest liderem branży przemysłu wapienniczego. Produkty na bazie wapna i minerałów wytwarzane w Lhoist są podstawą funkcjonowania wielu sektorów (np. rolnictwo, metalurgia, budownictwo, inżynieria lądowa, elektromobilność).

Fot. Lhoist – przemysł wapienniczy jest niezbędny

Wymieńmy kilka przykładów. Wapno potrzebne jest do oczyszczania i ochrony stali czy rafinacji i flotacji wydobywanych rud metali nieżelaznych. Związki wapna to ważny element asfaltu oraz wielu materiałów budowlanych. Wapień, dolomit, wapno, wapno dolomitowe i glinka kaolinowa są też kluczowym dodatkiem w procesie produkcji szkła, izolacyjnych produktów budowlanych i biodegradowalnych tworzyw sztucznych. Pomagają w regulacji pH gleby, oczyszczanych ścieków i spalin oraz w procesach uzdatniania wody. Są także niezbędne dla rolnictwa, choćby w produkcji pasz dla zwierząt oraz żywności dla ludzi. Zatem zobowiązanie firmy Lhoist do realizacji katalogu zasad zrównoważonego rozwoju ma pozytywny wpływ na dość odlegle od siebie dziedziny, które jednak są częścią naszego codziennego życia. Jak to wygląda w praktyce?

Co zrównoważony rozwój oznacza dla firmy Lhoist? Przykłady działań w 3 filarach

Produkty na bazie wapna są więc niezbędne w wielu tradycyjnych i nowo opracowywanych procesach gospodarczych. Jak produkować je zgodnie z celami Agendy 2030 i SDG? Przeanalizujmy najważniejsze dla Lhoist pola działania.

Dążenie do neutralności emisyjnej w produkcji wapna

Przemysł wapienniczy generuje CO2 w procesie produkcji na dwóch polach – poprzez spalanie paliwa w celu wytworzenia ciepła w piecach do procesu kalcynacji oraz w ramach samego procesu przemiany wapienia w wapno, gdy CaCO3 w wyniku podgrzania przekształca się w CaO poprzez uwalnianie cząsteczek CO2. Redukcja emisji na poziomie dostarczania energii do pieców polega więc na zwiększeniu wydajności instalacji oraz przejściu na czyste paliwa. Ograniczenie śladu węglowego z samego procesu, którego immanentną właściwością jest emisja (ponad 2/3 całej emisji CO2), to bardziej ambitne zadanie. Lhoist jest przykładem firmy, która intensywnie inwestuje w ten element polityki zrównoważonego rozwoju.

Fot. Lhoist – przechwytywanie CO2

Przechwytywanie CO2 w zakładach wapienniczych

Innowacja polega tu na umiejętnym wychwytywaniu, użyciu, transporcie i magazynowaniu wytwarzanego samoczynnie dwutlenku węgla i zdobywaniu rynku do jego ekonomicznego wykorzystania. Warto wspomnieć tu o dwóch projektach:

Dekarbonizacja z CAlCC (2023) w zakładzie w Réty do 2028 roku

Celem jest ograniczenie emisji CO2 rocznie o około 600 000 ton, co odpowiada rocznej emisji 55 000 gospodarstw domowych we Francji. Wychwycony CO2 po procesie oczyszczenia i sprężenia jest transportowany do tymczasowej platformy skraplania, po czym jest dostarczany do stałego magazynu geologicznego na Morzu Północnym.

Mniejsza emisja dzięki obiegowi zamkniętemu – projekt CO2ncrEAT

Redukcja emisji możliwa jest dzięki opracowanej przez partnerów Lhoist technologii karbonizacji, która miesza produkty uboczne przemysłu stalowego z CO2. W efekcie niemal 12 000 ton CO2 rocznie nie wraca do atmosfery, a jest przetworzone, co generuje kolejne redukcje emisji.

Fot. Lhoist – projekt CO2ncrEAT

Zasilanie zieloną energią, zmniejszenie śladu węglowego – jak działa Lhoist?

Od 2007 roku sukcesywnie prowadzona jest polityka zastępowania paliw o wysokim stężeniu CO2 paliwami alternatywnymi, takimi jak biomasa oraz wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Oznacza to zarówno zwiększenie własnej produkcji samodzielnie wytworzonej zrównoważonej energii elektrycznej z fotowoltaiki czy farm wiatrowych, jak i kupowanie zielonej energii elektrycznej certyfikatami Gwarancji Pochodzenia. Razem z inwestycjami w energooszczędną infrastrukturę, niskoemisyjną logistykę i przechwytywanie CO2 z procesów produkcji, Lhoist jest podręcznikowym przykładem firmy dbającej o zrównoważony rozwój na najbardziej newralgicznym polu minimalizacji śladu węglowego.

Fot. Lhoist – obniżanie śladu węglowego

Jak dbać o zasoby naturalne, które są podstawą produkcji firmy z przemysłu wapienniczego?

Zasoby naturalne w produkcji wapna są niezbędne, ale jak wiemy, złoża są ograniczone. Kluczowe dla utrzymania równowagi produkcji i naturalnego środowiska jest więc znalezienie sposobów, by używać ich mniej, dłużej i mądrzej. Dla Lhoist priorytetem w tym zakresie są trzy działania: waloryzacja naturalnych zasobów, zachowanie rezerw złoża, dążenie do produkcji bezodpadowej. Na przykład na poziomie produkcji wdrażane jest przenoszenie obróbki z długich pieców obrotowych do pieców obrotowych z podgrzewaczem wstępnym i równoległymi piecami regeneracyjnymi, które generują mniejszą ilość odpadów i pyłów (ok. 2% produkcji). Opracowywane są także długoterminowe plany wydobycia w poszczególnych kamieniołomach, by sprawniej zarządzać wpływem na środowisko przy zachowaniu ciągłości dostaw. Doskonalone są też instalacje, by podnieść wydajność pieców i przejść na paliwa neutralne pod względem CO2.

Fot. Lhoist – waloryzacja zasobów naturalnych i produkcja bezodpadowa

Kompleksowe podejście do bioróżnorodności – co to oznacza?

Firmy, które są przykładem realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, kładą nacisk na zachowanie bioróżnorodności w środowisku, w którym operują. Dla Lhoist oznacza to zarówno ochronę przyrody w trackie prac wydobywczych, jak i rekultywację terenu. Firma tak planuje działania górnicze, by chronić, a czasem wręcz poprawiać istniejące biotopy. Projekty obejmują m.in. tworzenie stawów, zboczy, kwitnących łąk oraz schronień dla zapylaczy, węży, nietoperzy i żab oraz odtwarzanie siedlisk roślin i zwierząt po zakończeniu prac. Współpraca z uniwersytetami oraz organizacjami pozarządowymi w celu wzmocnienia siedlisk przekłada się na tworzenie aktywnych kamieniołomów z kompleksowymi planami zarządzania w zakresie różnorodności biologicznej.

Fot. Lhoist – bioróżnorodność jako jeden z kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju

Bez pracowników i lokalnych społeczności nie ma sukcesu

Istotnym polem zainteresowania strategii zrównoważonego rozwoju są także działania na rzecz ludzi. W przypadku firm z sektora przemysłu oznacza to budowanie odpowiedzialnej polityki kadrowej opartej o filary bezpieczeństwa pracy i analizy ryzyka, dobrostanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego i finansowego, zapewnienia równościowych możliwości rozwoju zarówno dla nowych pracowników, jak i kadr z długim stażem, a także wsparcie dla różnorodności oraz integracji. Firma, która jest przykładem zrównoważonego rozwoju, chce zrozumieć potrzeby i oczekiwania pracowników, by stać się dla nich atrakcyjnym miejscem pracy na lata. Drugim aspektem jest stała współpraca z lokalnym społecznościami. Lhoist angażuje się w miejscowe projekty, które wyjaśniają cel i formułę działalności firmy w danym regionie oraz wspierają społeczności w ważnych dla nich kwestiach. W efekcie w sposób wiarygodny Lhoist staje się częścią całej społeczności.

Fot. Lhoist – rozwój kadr jednym z filarów strategii zrównoważonego rozwoju

Jak zwiększać wydajność i zyski w ramach zrównoważonej transformacji?

Wzrost gospodarczy oraz innowacyjność przemysłu to dwa cele wpisane na listę SDG. Dążenie do zielonej transformacji w gospodarce nie oznacza rezygnacji z rentowności i profitów. Lhoist, jako przykład firmy realizującej zasady zrównoważonego rozwoju, prowadzi gospodarkę w obiegu zamkniętym, co jednocześnie pozwala spełnić przepisy dotyczące ochrony środowiska, oraz daje przewagę konkurencyjną. Cele, które możemy wyróżnić to: zachowanie wartości materiałów dzięki ograniczeniu odpadów, maksymalny recykling produktów własnych, jak i tych od klientów (np. recykling cegieł ogniotrwałych, odnowienie części kolejowej floty transportowej, wydłużenie użytkowania worków filtracyjnych z 5 do 15 lat), wydłużenie żywotności zakupionych towarów i usług oraz łańcuch dostaw działający w oparciu o wspólne dla obu stron standardy zrównoważonego rozwoju.

Czy działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w firmie Lhoist można zmierzyć?

Aby na bieżąco monitorować działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, Lhoist stosuje biznesowe narzędzie KPI (key performance indicators), czyli listę kluczowych wskaźników efektywności dotyczących zrównoważonego rozwoju w obszarach ważnych dla firmy, jej pracowników i partnerów. Ograniczenie liczby wskaźników do 10 najistotniejszych punktów pozwala efektywniej i bardziej przejrzyście kontrolować proces oraz precyzyjniej weryfikować postępy w realizacji przez firmę celów zrównoważonego rozwoju. Spójrzmy na przykłady wskaźników KPI za 2023 rok.

Fot. Lhoist – przykład firmy realizującej zasady zrównoważonego rozwoju

Lhoist to reprezentatywny przykład firmy realizującej strategię zrównoważonego rozwoju w przemyśle wapienniczym. Produkcja długoterminowa z wysoko nakładowymi inwestycjami prowadzonymi na kilku kontynentach, na którą nastawiony jest Lhoist, wymaga ochrony zasobów, redukcji emisji oraz działań strategicznych pod kątem realizacji wszystkich celów SDG.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą producenta wapna, wapna dolomitowego, wapienia i  roztworów mineralnych na stronie https://www.lhoist.com/pl.

Czym ocieplić ściany od wewnątrz?

Wyśrubowane standardy energetyczne, jakie stawiane są nowemu budownictwu sprawiają, że wznoszone obecnie domy rzadko wymagają dodatkowego ocieplenia. Inaczej wygląda to w przypadku starszych budynków. Ich ogrzewanie zimą, zwłaszcza gdy koszty energii grzewczej są ekstremalnie wysokie, może pochłonąć ogromną część domowego budżetu. Również latem takie budynki nagrzewają się zdecydowanie szybciej – jeśli więc zdecydujemy się na klimatyzację, to trzeba liczyć się z wysoki rachunkami za prąd.

W pełni zasadne jest zatem pytanie, czym ocieplić ściany od wewnątrz, aby zapewnić komfort termiczny przez cały rok, obniżyć wydatki eksploatacyjne, a jednocześnie – co bardzo ważne – nie narazić budynku na powstawanie zawilgoceń i rozwój pleśni. Jedną z możliwości jest innowacyjny system termoizolacji wewnętrznej Remmers iQ-Therm 2.0. Świetnie sprawdzi się on, gdy dany obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub z innych powodów nie można ingerować w wygląd elewacji, jak również wówczas, gdy ocieplenia wymagają tylko niektóre pomieszczenia. Termoizolacja wewnętrzna jest też najlepszym rozwiązaniem dla pomieszczeń, które nie są w ciągłej eksploatacji (np. sale konferencyjne czy sportowe).

Czym ocieplić ściany od wewnątrz?

Remmers iQ-Therm 2.0. to kapilarnie aktywna izolacja wewnętrza. Co konkretnie kryje się pod tym terminem? Otóż tego typu produkt, inaczej niż tradycyjna izolacja montowana od wewnątrz, nie wymaga stosowania folii wewnętrznej jako warstwy paroizolacji. Dzięki połączeniu materiału termoizolacyjnego ze specjalnie opracowaną, chłonną zaprawą mineralną (tzw. tynkiem klimatycznym), powstający kondensat (czyli wilgoć) nie zostaje zamknięty za warstwą folii, ale przez zaprawę migruje ze struktury muru do powietrza w pomieszczeniu. Wszystko to odbywa się bez szkód, z wyeliminowaniem ryzyka rozwoju pleśni i kumulowania wilgoci.

W starszej wersji systemu płyta termoizolacyjna była perforowana, a każdy z otworów wypełniony był zaprawą mineralną. W wersji 2.0. producent postawił na system liniowy. Oznacza to, że w przypadku ocieplania ścian od wewnątrz, wilgoć migruje do powietrza za pomocą aktywnych kapilarnie spoin. Opracowanie takiego rozwiązania sprawiło, że możliwe jest stosowanie izolacji o większych niż dotychczas grubościach, co w sposób oczywisty pozwala jeszcze skuteczniej docieplić budynek. Obok dostępnych do tej pory grubości 30, 50 i 80 mm, producent oferuje też płyty 120 mm.

iQ-Therm 2.0 – prosty montaż to podstawa

Aby wykonać ocieplenie ścian od wewnątrz z wykorzystaniem systemu opracowanego przez Remmers, nie potrzeba specjalistycznych narzędzi. Wystarczy zaopatrzyć się w nóż do cięcia płyt, pędzel lub szpachlę i pacę zębatą. Następnie na podłodze, wzdłuż ściany i – jeśli to konieczne – także wzdłuż bocznych ścian wewnętrznych, należy ułożyć pasy krawędziowe z taśmy rozdzielającej, które zapewniają odseparowanie akustyczne i połączenie bez szczelin.

Następnie lamele termoizolacji iQ-Therm są przyklejane do czystego, suchego i chłonnego podłoża za pomocą aktywnej kapilarnie zaprawy klejącej iQ M. Tą samą zaprawą łączy się też lamele miedzy sobą, nanosząc zaprawę na górną krawędź lamel i powtarzając tę czynność warstwa po warstwie.

Po ich zamontowaniu należy nanieść dwie warstwy tynku regulującego wilgoć (iQ-Top) lub tynku szpachlowego (iQ M universal), w który wtapia się tkaninę zbrojącą. Każdy z wymienionych tynków odpowiada za regulację wilgotności wewnątrz pomieszczenia, poprawia klimat, a także eliminuje ryzyko tworzenia się rys.

Wykonane w taki sposób ocieplenie ścian od wewnątrz jest paroprzepuszczalne, aktywne kapilarnie i nie wymaga stosowania paroizolacji. W zależności od grubości wybranych lameli, współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) wynosi:

– iQ-Therm 2.0 30 mm: 0,028 W/(m·K)

– iQ-Therm 2.0 50 mm: 0,028 W/(m·K)

– iQ-Therm 2.0 80 mm: 0,026 W/(m·K)

– iQ-Therm 2.0 120 mm: 0,025 W/(m·K)

Takie parametry oznaczają wysoki efekt termoizolacyjny, wyraźną poprawę komfortu termicznego osób przebywających w budynku, a zarazem ochronę przed zawilgoceniem i rozwojem grzybów pleśniowych.

Elementy systemu iQ-Therm 2.0

Odpowiedź na pytanie o to, czym ocieplić ściany od wewnątrz, jakiej udziela firma Remmers, jest bardzo kompleksowa, bo producent oferuje całą gamę kompatybilnych produktów, pozwalających znacząco poprawić parametry izolacji termicznej budynków.

Oprócz lamel iQ-Therm 2.0 ze sztywnej pianki poliuretanowej i laminowanych włókniną mineralną w czterech grubościach (30, 50, 80, 120 mm), dostępna jest też nowość iQ-Therm 2.0 K 50, czyli płyta w kształcie klina oraz iQ-Therm 2.0 L15 – płyta termoizolacyjna do ościeży.

W skład systemu wchodzi też uniwersalny klej i tynk cienkowarstwowy iQ M universal, tynk regulujący klimat wnętrz iQ-Top, szpachlówka drobnoziarnista SL Fill Q4, a także dwa rodzaje siatek zbrojących z włókna szklanego: Tex 4/100 (siatka w otulinie polimerowej) oraz Tex 6,5/100. Do wykończenia ścian w systemie iQ-Therm 2.0 przeznaczona jest odporna na zmywanie, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca plastyfikatorów silikatowa farba do ścian wewnętrznych Color SL.

Integralną częścią systemu są ponadto akcesoria uzupełniające do wykonania ocieplania ścian od wewnątrz. Są to m.in. taśma rozdzielająca z zamkniętokomórkowej pianki poliuretanowej do termicznej, higroskopijnej i akustycznej separacji elementów na łączeniu ściana/podłoga czy wstępnie skompresowana taśma uszczelniająca (rozprężna) z miękkiej pianki PU w folii PP do późniejszej dekompresji. Do naprawiania drobnych ubytków pomiędzy lamelami iQ-Therm sprawdzi się twardniejąca pod wpływem wilgoci, jednokomponentowa pianka poliuretanowa 1K (pistoletowa).

Producent oferuje ponadto oprogramowanie do oceny strukturalno-fizycznej jednowymiarowych konstrukcji ścian i sufitów Q-Lator 2.0. Pozwala ono na szybkie i precyzyjne wykonanie obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla ocieplanych przegród.

System Remmers iQ-Therm 2.0 stanowi idealne rozwiązanie do każdego obiektu, w którym trzeba wykonać skuteczne ocieplenie ścian od wewnątrz. Zapewnia nie tylko doskonałą izolację termiczną, ale również zaawansowaną kontrolę wilgotności, eliminując ryzyko powstawania pleśni.

Połączenie prostoty montażu z efektywnością, estetyką i trwałością, sprawia, że to kompleksowa odpowiedź na różnorodne potrzeby izolacyjne.

Więcej informacji na stronie: https://www.remmers.pl/pl/IQ-Therm

Jak uszczelnić dach z blachy, betonu, OSB?

Chroniony przed wilgocią, trwały i energooszczędny dach

Hydroizolacja nie tylko zabezpiecza budynek przed wnikaniem wody, co jest szczególnie ważne w regionach o dużej ilości opadów. Dzięki ochronie przed wilgocią, materiały budowlane nie ulegają korozji ani degradacji, a tym samym żywotność całej konstrukcji wydłuża się.

Dobrze zaizolowany dach pomaga też w utrzymaniu optymalnej temperatury wewnątrz budynku, co jest szczególnie istotne w kontekście – niemałych przecież – kosztów ogrzewania i chłodzenia. Do oszczędzania nikogo przekonywać nie trzeba, a ostatnie lata dodatkowo wpłynęły na grubość naszych portfeli – niestety negatywnie.

Hydroizolacja zapobiega też powstawaniu pleśni i grzybów, które nie tylko niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie, ale i na strukturalną integralność budynku. Wobec tego, skoro skuteczna izolacja dachu przynosi tak wiele korzyści, to czym i jak uszczelnić dach z blachy, papy, betonu lub płyty OSB?

Hydronylon – co to jest?

Hydronylon to płynna, odporna na nagrzewanie membrana. Pozbawiona szwów i łączeń powłoka uszczelnia dach, chroniąc go przed wnikaniem wody, zwiększa wydajność fotowoltaiki, obniża zbyt wysoką temperaturę pomieszczeń zlokalizowanych na wyższych kondygnacjach (efekt „zimnego dachu”) i zmniejsza koszty związane z klimatyzacją. Ponadto, zwiększa też atrakcyjność wizualną pokrycia dachowego.

Producentem hydronylonu jest firma Proof-Tech z Gliwic, działająca zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Z każdym rokiem portfolio firmy poszerza się o tysiące metrów kwadratowych wykonanej powłoki. Oferta obejmuje nie tylko materiały izolacyjne i akcesoria, ale również wykonawstwo oraz kompleksowe wsparcie techniczne.

Fot. Proof-Tech. Membrana do hydroizolacji dachu obniża temperaturę pokrycia dachowego

Jak uszczelnić dach z blachy – HYDRONYLON®

System HYDRONYLON® produkcji Proof-Tech służy do renowacji i uszczelniania dachu z blachy lub papy. Zestaw składa się z warstwy nawierzchniowej HYDRONYLON® HN, podkładu HYDRONYLON® HMS (P) oraz warstwy zbrojeniowej – siatki technicznej SW-1.

Jak montuje się powłokę? Na umytą, odtłuszczoną i suchą powierzchnię dachu rozprowadzamy podkład antykorozyjny. Po upływie 24 godzin, w miejscach łączenia się blach, rozwijamy siatkę zbrojeniową. Po kolejnych 24 godzinach nakładamy na nią warstwę nawierzchniową HYDRONYLON® HN, aby dokładnie zakryć oczka w siatce. Na koniec – również w odstępie jednej doby – rozprowadzamy HYDRONYLON® HN na całej powierzchni dachu.

Jednak technologia hydronylonowa pozwala na uszczelnienie nie tylko dachu z blachy i papy. Na jakich jeszcze pokryciach można ją zastosować?

Jak uszczelnić dach z betonu lub płyty OSB – HYDRONYLON® PLUS

Skuteczna hydroizolacja jest istotna w przypadku każdego dachu – nieważne z czego jest zrobiony. Jako że wiele pokryć dachowych wykonanych jest z betonu lub płyty OSB, producent wzbogacił swoją ofertę o HYDRONYLON® PLUS – rozwiązanie dedykowane wyżej wymienionym pokryciom.

HYDRONYLON® PLUS może być stosowany zarówno na dachach już istniejących, jak i dopiero powstających. To ekologiczny system na bazie akrylanów i nano-surowców, tworzący w 100% szczelną powłokę na podłożach betonowych i płytach OSB. Zapewnia również dachom odporność na promieniowanie UV i duże amplitudy temperatury. To także świetny sposób na renowację pokrycia – bezspoinowa powłoka stanowi jego estetyczne wykończenie.

Aplikacja wykonywana jest pod okiem fachowców, za pomocą akrylowego podkładu HYDRONYLON® PLUS HP, warstwy zbrojeniowej w postaci siatki technicznej oraz warstwy nawierzchniowej HYDRONYLON® PLUS HN. Cała procedura jest ekologiczna – nie wymaga stosowania ognia, a sam produkt posiada niską zawartość lotnych związków organicznych.

Fot. Proof-Tech. Hydronylon podnosi wydajność instalacji PV

Zimny dach” – obniż koszty klimatyzacji

Lato za pasem, a z każdym rokiem upały stają się coraz bardziej dotkliwe. Najbliższe – jak przewidują prognozy – ma przynieść kolejne rekordy temperatury.

Z pomocą następnego produktu – HYDRONYLONU QRL ONE, możemy nie tylko uszczelnić dach z blachy, papy, podłoży mineralnych czy z membran PVC. Powłoka refleksyjna QRL ONE przyczynia się do obniżenia temperatury pomieszczeń nawet o 10°C. To pierwsze w Polsce rozwiązanie typu “zimny dach”.

Niższa temperatura pokrycia dachowego przekłada się na duże oszczędności dla każdego inwestora. Po pierwsze, pomaga ograniczyć koszty związane z klimatyzacją. Po drugie, chłodny dach jest bardziej wytrzymały i odporny na czynniki atmosferyczne, a co za tym idzie, wymaga mniej napraw. Co więcej, dzięki temu rozwiązaniu w miastach powstaje mniej wysp ciepła.

HYDRONYLON QRL ONE nie tylko zmniejsza temperaturę samego dachu, ale też poprawia komfort termiczny pomieszczeń znajdujących się pod nim. Skutecznie odbija promienie UV, chroni pokrycie dachowe, wydłuża jego żywotność i zapewnia całkowitą wodoszczelność. Poprawia też efektywność działania instalacji fotowoltaicznych. HYDRONYLON QRL ONE uzyskał w badaniach imponujący współczynnik odbicia SRI = 110 (dla porównania, idealna czerń ma SRI równe 0, a idealna biel – 100). Przed nałożeniem powłoki nie ma konieczności zrywania powierzchni dachowych.

Fot. Proof-Tech. „Zimny dach” z membraną Hydronylon

HYDRONYLON QRL ONE to znakomite rozwiązanie między innymi dla marketów i magazynów spożywczych, budynków mieszkalnych, hodowlanych, zakładów produkcyjnych, powierzchni pod panele fotowoltaiczne, magazynów farmaceutycznych, chłodni czy centrów handlowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie producenta: https://www.proof-tech.com/

Tuba tekturowa – gdzie kupić?

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz potrzeby zrównoważonego rozwoju, tuleje tekturowe zyskują na znaczeniu. Przemysł coraz częściej stawia na materiały odnawialne i przyjazne dla środowiska. Ekologiczność w połączeniu z wytrzymałością tub tekturowych sprawia, że mogą one zastępować ich plastikowe i metalowe odpowiedniki. Co więcej, proces ich produkcji jest zoptymalizowany pod kątem wydajności i minimalizacji odpadów, co czyni jej jeszcze bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Tuby tekturowe mogą mieć różne średnice, grubość ścianek oraz długość, co pozwala na dopasowanie ich do specyficznych potrzeb różnych branż.

Fot. Tarnopak – tuby tekturowe

Jakie zalety mają tuby tekturowe?

O pierwszej zalecie już wspomnieliśmy. Tuleje tekturowe w pełni nadają się do recyklingu i są ekologiczną alternatywą dla plastikowych i metalowych rozwiązań.

Dzięki wielowarstwowej konstrukcji tuby tekturowe są bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Z kolei ich lekka masa ułatwia transport, jednocześnie obniżając koszty logistyczne.

Możliwość dostosowania rozmiarów i grubości tulei do indywidualnych potrzeb sprawia, że są one niezwykle uniwersalne – znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach, o czym szerzej opowiemy później.

To tylko niektóre z ich zalet. Całe spektrum korzyści, jakie niesie ze sobą to rozwiązanie, powoduje, że inwestorzy chętnie po nie sięgają. Decydując się na zakup tuby tekturowej bezpośrednio od producenta, możemy liczyć nie tylko na wysoką jakość wykonania, ale i na atrakcyjne ceny.

Tuba tekturowa – gdzie kupić?

Jednym z wiodących polskich producentów tulei tekturowych jest Zakład Produkcji Opakowań TARNOPAK z Jasła. Dostępne w ofercie tuby powstają z wysokiej jakości materiałów, są solidne, wytrzymałe i trwałe. Dzięki temu można je wykorzystywać na wiele sposobów i w różnych gałęziach przemysłu.

Fot. Tarnopak – producent tub tekturowych

Do wyboru mamy tuleje tekturowe zwijane spiralnie lub równolegle. Produkowane są – w zależności od wybranej grubości ścianki – z kilku do kilkudziesięciu sklejonych ze sobą warstw wysokiej jakości tektury.

Tuby tekturowe produkcji ZPO TARNOPAK posiadają średnice od 17,3mm do 800mm, a grubość ścianki wynosi od 1mm do nawet 30mm. Długość jest dowolna i zależy od potrzeb klienta. Na życzenie można zamówić też produkt w niestandardowych wymiarach.

Tuleje mogą zostać wykończone w specjalny sposób (np. papier ozdobny, nadruk czy etykieta), zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Co jeszcze jest możliwe? Gotowy produkt może zostać poddany dodatkowej obróbce poprzez nacinanie, rozcinanie, wykrawanie i wiercenie otworów, a także może być zabezpieczony impregnatem. Można też kupić tubę tekturową z zamknięciem, wykonanym z tworzywa, metalu, tektury lub sklejki.

Fot. Tarnopak – tuby tekturowe do wielu zastosowań

Tuleje tekturowe – wszechstronne zastosowanie

Tuleje TARNOPAKU wykorzystywane są do przeróżnych celów. Niektóre z nich są bardziej, inne mniej oczywiste. Kupno tuby tekturowej zazwyczaj służy klientom do takich celów, jak:

 • nawijanie różnego rodzaju materiałów

Są powszechnie używane m.in. do nawijania folii, przewodów elektrycznych, sznurów, wykładzin podłogowych, tkanin, łańcuchów, blachy, stali czy metali nieżelaznych. Dzięki nim produkty te mogą być nie tylko wygodnie przechowywane, ale i bezpiecznie transportowane.

 • transport

Idealnie sprawdzają się podczas transportu i składowania wszelkiego rodzaju materiałów. Służą jako elementy konstrukcyjne do pakowania i stabilizacji produktów podczas ich przewożenia.

 • regały magazynowe

Tuby tekturowe ułatwiają organizację i przechowywanie długich oraz okrągłych materiałów, np. rolek z tkaniną.

 • element konstrukcyjny, np. w przemyśle muzycznym, meblarskim

Fot. Tarnopak – tuby tekturowe ozdobne

Mogą być wykorzystywane też w produkcji instrumentów muzycznych, obudów głośnikowych czy mebli.

 • opakowania wysyłkowe dla produktów, takich jak np. mapy, plakaty, rysunki techniczne
 • opakowania ozdobne – np. na kosmetyki, leki, drobne przedmioty
 • wzmocnienie pudeł tekturowych
 • reklama, marketing, eventy

Tuby tekturowe wykorzystywane są do tworzenia standów reklamowych lub stoisk na różnego rodzaju eventach, targach i innych wydarzeniach.

 • drapaki dla kotów

Dzięki temu, że na tuby tekturowe z łatwością można nawinąć liny, sznury i przewody, trafiają one również do producentów drapaków dla kotów. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby miłośnicy mruczących czworonogów sami wykonali z nich drapak na swojego pupila.

Fot. Tarnopak – producent, o którego kupisz tuby tekturowe

To najczęstsze zastosowania, jednak możliwości jest o wiele więcej. Można powiedzieć, że ogranicza je tylko wyobraźnia inwestora.

Z całą ofertą firmy ZPO Tarnopak można zapoznać się na stronie: https://tarnopak.pl/

Okna – „Czyste Powietrze”, wymagania, cena

Wymiana okien – mały krok do dużych oszczędności

Termomodernizacja nie zawsze musi się wiązać z generalnym remontem i postawieniem wszystkiego „na głowie”. Nowoczesna stolarka okienna może skutecznie ograniczyć straty ciepła w domu. Dostrzegli to również decydenci programu „Czyste Powietrze”. Chcąc ubiegać się o dofinansowanie, nie musisz zatem planować przedsięwzięć na rewolucyjną skalę. Oczywiście, jeśli chcemy liczyć na dotację, musimy wybrać okna spełniające wymagania programu „Czyste Powietrze”. Rosnące z roku na rok ceny energii stanowią dodatkowy argument za tym, aby zainwestować w energooszczędną stolarkę otworową.

Program „Czyste Powietrze 3.0” – nie tylko OZE i „kopciuchy”

Poprawa jakości powietrza i ograniczenie smogu to jedne z najważniejszych wyzwań, przed którymi – jako społeczeństwo – stoimy. Aby zachęcić nas do wyboru rozwiązań, które w tym pomogą, powstały rządowe zachęty.

Przypomnijmy, że celem programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Ma pomóc w tym wsparcie finansowe osób, które decydują się na termomodernizację swoich domów.

Aktualna odsłona programu („Czyste Powietrze 3.0”) kładzie większy nacisk na poprawę efektywności energetycznej poprzez m.in. zakup okien i drzwi, spełniających określone wymagania. Tym samym stanowi ukłon również w stronę osób, które decydują się na termomodernizację bez wymiany źródła ciepła. To dobra informacja zwłaszcza dla tych, których wysokie ceny materiałów i robocizny do tej pory odstraszały.

Należy pamiętać, że planowane przedsięwzięcia muszą dotyczyć jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), oddanych do użytku.

Fot. KRISHOME okna z dofinansowaniem w programie „Czyste Powietrze”

Jakie okna spełniają wymagania programu „Czyste Powietrze”?

Aby okna kwalifikowały się do programu „Czyste Powietrze”, muszą spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych. Warto dodać, że dotyczy to również drzwi oraz bram garażowych, czyli całej stolarki otworowej.

Z rozporządzenia wynika, że okna powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,9 [W(m2K)]. Z kolei drzwi zewnętrzne i bramy garażowe– nie większy niż 1,30 [W/(m2K)].

Montowane okna muszą więc wykazywać się doskonałymi parametrami technicznymi. Nic dziwnego – tylko wtedy możemy mówić o efektywnym energetycznie domu. Gdzie znajdziemy okna spełniające wymagania „Czystego Powietrza”?

Okna z widokiem na dofinansowanie – KRISHOME

KRISHOME (dawniej Krispol) to wiodąca marka stolarki otworowej. W ofercie znajdziemy m.in. funkcjonalne i solidne okna, które spełniają wszystkie wymagania programu „Czyste Powietrze”. W zależności od modelu, współczynnik przenikania ciepła wynosi nawet 0,72 [W/m2K]. Do wyboru mamy okna PVC, aluminiowe i hybrydowe. Znajdziemy wśród nich energooszczędne pakiety 3-szybowe oraz eleganckie i trwałe okna klasy premium.

Fot. KRISHOME okna energooszczędne

Okna PVC – ekonomiczne i energooszczędne

Trzyszybowe okna PVC KRISHOME to połączenie klasycznego wyglądu z wyjątkową uniwersalnością. Spełniają rygorystyczne normy dla budynków energooszczędnych i pasywnych. Prosta konstrukcja, składająca się z ramy wykonanej z systemu profili i uszczelek oraz szyb, pozwala na uzyskanie optymalnego współczynnika przenikania ciepła, który może wynosić nawet 0,72 [W/m2K], spełniając tym samym wymagania dla okien programu „Czyste Powietrze”, To często wybierany wariant w przypadku nowych inwestycji oraz termomodernizacji starych budynków. Poza standardowymi oknami PVC KRISHOME oferuje także niezwykle popularne z uwagi na swe funkcjonalności oraz walory estetyczne systemy drzwi tarasowych, z dużymi przeszkleniami i płynnym systemem otwierania.

Okna aluminiowe – minimalistyczna i trwała oprawa dla dużych przeszkleń

Okna aluminiowe KRISHOME to kolejny produkt spełniający wymagania programu „Czyste Powietrze”. Ich ceny są nieco wyższe w porównaniu do okien PVC. Długowieczna konstrukcja, która dodaje bryle budynku lekkości i elegancji, sprawia, że inwestorzy coraz chętniej sięgają po to rozwiązanie. Okna cechują się trwałością, ale nie jest to jedyna ich zaleta. Zachowują świetne parametry techniczne, a przy tym są niezwykle eleganckie i estetyczne. Stolarka aluminiowa sprosta wymaganiom każdego projektu – od klasycznego, po najbardziej nowoczesny i śmiały. Bogata oferta kolorystyczna pozwala dowolnie łączyć je z oknami PVC, przy jednoczesnym zachowaniu spójności wizualnej. Okna aluminiowe KRISHOME, jako jedne z nielicznych dostępnych na rynku, mogą być okleinowane, i to w wersji bikolor.

Okna hybrydowe – nowe oblicze luksusowego okna

Kolejna propozycja KRISHOME to hybryda aluminiowego, bezkompromisowego designu z energooszczędnymi profilami PVC. Czasem najlepszym wyborem może okazać się skorzystanie ze sprawdzonego profilu okien PVC FEN 82 i wyposażenie go w specjalną nakładkę aluminiową, która zamieni klasyczne okno w aluminiowy styl. Współczynnik przenikania ciepła na poziomie od 0,72 [W/m2K] spełnia wymagania dla okien programu „Czyste Powietrze”. Solidna konstrukcja oparta jest na 6-komorowym systemie profili ramy i skrzydła ze wzmocnieniami stalowymi. Potrójny system uszczelek zapewnia niezawodną szczelność.

Warto dodać, że cała stolarka KRISHOME – zarówno okna, jak i drzwi oraz bramy – spełnia wymagania programu „Czyste Powietrze”.

Fot. KRISHOME stolarka spełniająca wymagania programu „Czyste Powietrze”

Cena okien spełniających wymagania programu „Czyste Powietrze”

Jakich cen okien, na które możemy otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, możemy się spodziewać? To zależy, oczywiście, od wielu kwestii, m.in. od materiału, z którego są wykonane, parametrów, technologii wykonania czy wymiarów. Nietrudno się domyślić, że cena okien wzrasta wraz z ich wielkością, liczbą szyb czy dobranego osprzętu.

 • Materiał

Podstawowym czynnikiem, wpływającym na cenę okna, jest materiał, z jakiego zostało wykonane. Np. okna z drewna lub aluminium są zwykle droższe od tych z PVC. Ich wyższy koszt wynika z bardziej czasochłonnej i skomplikowanej obróbki.

 • Technologia wykonania i model

Im bardziej energooszczędne okno, tym wyższa cena. Starając się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, warto jednak pamiętać, że wybór takiego rozwiązania przyniesie większe oszczędności w trakcie eksploatacji.

 • Wymiary standardowe vs na zamówienie

Koszt okien wykonanych na zamówienie zawsze będzie wyższy niż tych o standardowych wymiarach.

Wymiana okien na energooszczędne to inwestycja, która przynosi korzyści na wielu płaszczyznach: ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. Dzięki możliwości uzyskania wsparcia finansowego, termomodernizacja staje się dostępna dla coraz większej rzeszy właścicieli i współwłaścicieli domów, finalnie przynosząc wymierne korzyści dla całego społeczeństwa. Zanim wybierzemy okna, nie zapomnijmy sprawdzić, czy spełniają wymagania programu „Czyste Powietrze”.

Z ofertą firmy KRISHOME można zapoznać się na stronie: https://krishome.pl/

Zabezpieczenie wykopu – ścianka berlińska

Być może nie każdy z czytelników wie, że nazwa „ścianka berlińska” pochodzi od wykorzystanego zabezpieczenia podczas prac ziemnych prowadzonych w trakcie budowy Metra Berlińskiego na początku ubiegłego wieku. Technologia ta – w unowocześnionej formie – przetrwała do dzisiaj. Jest też jedną z wielu metod wykorzystywanych przez spółkę Geotechnika Południe z Krakowa, zajmującą się m.in. pracami z zakresu zabezpieczenia wykopów przy różnych inwestycjach budowlanych.

Ściana berlińska – główne zalety

Ścianka berlińska to technologia zabezpieczenia wykopu o głębokości kilku metrów, za pomocą wibrowanych, wciśniętych lub wierconych słupów oraz wypełnienia w postaci opinki drewnianej.

W porównaniu do innych metod, koszt jej wykonania jest stosunkowo niski, co czyni ją ekonomicznym rozwiązaniem. Montaż jest dość szybki, co ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka opóźnień w budowie. Kolejne zalety to łatwość realizacji, elastyczność zastosowania i możliwość wykonania na terenach zurbanizowanych. Może być dodatkowo wykorzystana jako zewnętrzny szalunek tracony dla podziemnej części ścian budynku. Do jej wykonania Geotechnika Południe wykorzystuje palownicę Bauer RTG 16 oraz Bauer BG20H wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską – przykładowe realizacje Geotechniki Południe

Geotechnika Południe oferuje szeroką gamę rozwiązań służących do zabezpieczenia wykopów, wzmocnienia podłoża gruntowego, posadowienia obiektów budowlanych oraz stabilizacji fundamentów i skarp.

Od sierpnia do listopada 2023 roku, na zlecenie spółki Expres-Konkurent Sp. z o.o., Geotechnika Południe realizowała prace przy budowie budynku mieszkalnego w Krakowie przy ulicy Lipskiej, złożonego z sześciu kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Zlecenie obejmowało tymczasowe zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską i grodzicami Larsena oraz wzmocnienie podłoża w technologii pali CFA. Pierwszy etap prac polegał na osadzeniu profili ścianki oraz pogrążeniu wibracyjnym grodzic przy pomocy palownicy RTG 16T. Następnie zamontowano poziome rozparcie stabilizujące zabezpieczenie ścian wykopu. Kolejnym etapem był montaż w ścianie berlińskiej opinki drewnianej. Po wykonaniu przez spółkę Expres Konkurent docelowego wykopu, Geotechnika Południe przystąpiła do wzmacniania podłoża gruntowego za pomocą palowania. Użyto do niego wiertnicę na podwoziu koparki gąsienicowej Doosan DX255. Poprawność prac potwierdziły wyniki próbnych obciążeń pali oraz ultradźwiękowe badania ciągłości.

Na zlecenie firmy Mota Engil Central Europe, spółka podjęła się realizacji na terenie budowy siedziby sądu przy ul. Kombajnistów w Sosnowcu. Prace obejmują zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską na długości ok. 100 metrów oraz wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą montażu ok. 350 sztuk pali CFA o średnicy 400 i 500mm. Jakość prac jest na bieżąco kontrolowana, m.in. poprzez monitoring geodezyjny. W przypadku posadowienia budynku, stosowane są tu pale CFA z głowicą, która umożliwia formowanie części pali w warunkach nasypów niebudowlanych o zróżnicowanej strukturze. Pozostałe pale posadowione są w warstwie rodzimych gruntów nośnych.

Aktualnie – od przełomu lutego i marca bieżącego roku – spółka realizuje prace geotechniczne dla inwestycji “Wzgórze Krzemionki”, zlokalizowanej przy ulicy Jerozolimskiej w Krakowie. Powstaje tu wielorodzinny, 7-kondygnacyjny kompleks mieszkalny z częścią usługową. Projekt realizowany jest we współpracy z krakowskim deweloperem Grupa Matejek oraz firmą Greifbau – generalnym wykonawcą. Obecnie prace koncentrują się na budowie solidnych i bezpiecznych fundamentów. Przystąpiono już do palowania mającego na celu wykonanie ścianki berlińskiej, która posłuży do zabezpieczenia wykopów.

Ściana berlińska to bardzo popularna i skuteczna technologia, która spełnia wszystkie wymagania stawiane przez nowoczesne budownictwo. Dzięki swojej wytrzymałości, szybkości montażu i ekonomiczności stała się nieodłącznym elementem wielu projektów budowlanych na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://geotechnika.net/

Wavin Tigris – złączki i rury

Rury i złączki Wavin Tigris – opinie mówią same za siebie

Rury i złączki Wavin Tigris to kompletne rozwiązanie, którego żadnemu instalatorowi nie trzeba przestawiać. Różnorodne elementy współtworzące ten system można wykorzystywać zarówno w instalacjach mieszkaniowych, jak i w przemyśle, a dowolność łączenia poszczególnych elementów sprawia, że jest to rozwiązanie bardzo uniwersalne. Atutem zastosowania kompatybilnych, systemowych produktów jest też oczywiście szybkość montażu, jego prostota, a także pewność, że wykonana instalacja będzie solidna i wydajna.

System Wavin Tigris obejmuje: złączki z serii Tigris zaprasowywane promieniowo (K5/M5, K1/M1) oraz złączki Tigris MX zaprasowywane osiowo. Ponadto instalatorzy mogą wybierać pomiędzy trzema rodzajami rur: Wavin PE-Xc/Al/PE-HD, Wavin PE-RT/Al/PE-RT, a także PERT/EVOH/PERT.

Rury i złączki Wavin Tigris można nie tylko dowolnie łączyć, ale także wykorzystywać różne kształtki dowolnych systemów w obrębie jednej instalacji.

Warto też podkreślić, że dzięki zastosowaniu sprawdzonych materiałów niepodatnych na korozję, trwałość instalacji określana przez producenta wynosi min. 50 lat.

Złączki Wavin Tigris

W systemie Wavin Tigris znajdują się trzy rodzaje złączek.

Pierwsze z nich to zaprasowywane osiowo kształtki Wavin Tigris K5/M5. Oferowane są w średnicach 16-40 mm i można je stosować w instalacjach sanitarnych, centralnego ogrzewania, a także przemysłowych (np. instalacje sprężonego powietrza). Producent zastosował w tym wypadku innowacyjny system Acoustic Leak Alert. Jeśli złączka nie została zaprasowana, to podczas próby ciśnieniowej z użyciem sprężonego powietrza wydaje dźwięk (do 80 dB), wskazując instalatorowi miejsce popełnienia błędu.

Świetnie opinie złączki Wavin Tigris K5/M5 zawdzięczają ogromnej wygodzie, jaką dają instalatorom – możliwość stosowania aż pięciu popularnych typów szczęk zaciskowych i związaną z tym sposobność wykorzystania już posiadanych narzędzi. Ponadto, w porównaniu ze złączkami poprzedniej generacji, Tigris K5/M5 zapewniają nawet o połowę większy otwór kształtki, dzięki czemu instalacja generuje mniejsze straty ciśnienia. Skutkuje to mniejszym zużyciem prądu przez pompy obiegowe i możliwością redukcji średnic w instalacji.

Drugą grupą produktów są złączki Wavin Tigris K1/ M1 o średnicach 50-75 mm, które przeznaczone są do instalacji centralnego ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym, większych obiektach (hotele, szpitale) oraz w instalacjach przemysłowych. Kształtki K1 wykonane są z polifenylosulfonu (PPSU), który nie koroduje, jest odporny na wysokie temperatury i inkrustację. Kształtki M1 są wykonane z mosiądzu, który również jest bardzo odporny na korozję. Mają ponadto solidne i trwałe tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej – dzięki temu pewnie trzymają rury i nie są podatne na korozję. Zastosowanie specjalnych otworów kontrolnych sprawia, że instalator może błyskawicznie sprawdzić, czy rura jest odpowiednio wciśnięta w złączkę. Innowacyjną funkcją kształtek K1/M1 jest DLF, czyli kontrola bezpieczeństwa, która pozwala wykryć niezaciśnięte kształtki w trakcie próby szczelności wykonywanej za pomocą wody.

Wszystkie te rozwiązania sprawiają, że złączki Wavin Tigris K1/M1 cieszą się opinią produktów do zadań specjalnych, umożliwiając bezpieczny i pewny montaż w bardzo wymagających projektach. Mają też dopuszczenie DVGW oraz spełniają wszystkie normy dla kształtek zaprasowywanych.

Trzeci rodzaj złączek to Wavin Tigris MX o średnicach 16-32 mm, w których wytrzymałość łączy się z maksymalnym przepływem, efektywnością energetyczną oraz uniwersalnością montażu. Ma to szczególne znaczenie w dużych instalacjach, gdzie dąży się do minimalizowania strat ciśnienia, energii oraz wody. Na kształtkach zaprasowywanych osiowo nie zmniejsza się średnica, co w połączeniu z dużym przekrojem wewnętrznym rur Tigris pozwala zredukować straty ciśnienia nawet o jedną trzecią. Jednocześnie zastosowanie złączek MX umożliwia dobór mniejszych przekrojów rur bez strat na wydajności instalacji, co redukuje koszty. Warto dodać, że kształtki Tigris wykonane są z mosiądzu bezołowiowego, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo instalacji wodnych do celów spożywczych.

Kompatybilność wszystkich elementów systemu Wavin Tigris pozwala w jednej instalacji integrować inne produkty, np. złączki Wavin Tigris K5/M5 oraz K1/M1.

Rury Wavin Tigris

System Wavin Tigris to nie tylko złączki, ale też w pełni z nimi kompatybilne rury.

Pierwszą grupą produktową z tego segmentu są wielofunkcyjne rury Wavin Tigris PE-Xc/Al/PE-HD, które można stosować w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej, ogrzewania podłogowego, a także w instalacjach technologicznych.

Tego typu rury zbudowane są z 3 warstw. Na zewnątrz znajduje się polietylen PE-HD o wysokiej gęstości, który chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami zewnętrznymi. Warstwa pośrednia to aluminium, stanowiące barierę antydyfuzyjną, która zabezpiecza rury przed korozją, a także ogranicza ich wydłużalność termiczną. Ponadto sprawia ono, że po zgięciu rura zachowuje kształt. Warstwę wewnętrzną stanowi natomiast polietylen sieciowany typu PE-Xc, który odpowiada za świetne właściwości hydrauliczne, odporność temperaturową i chemiczną, a także za elastyczność. Dzięki temu można z łatwością zginać i montować rury nawet w miejscach o ograniczonym dostępie.

Warstwowe wykonanie sprawia, że rury Wavin Tigris PE-Xc/Al/PE-HD są wytrzymałe, niezawodne i mają bardzo długą żywotność. Podobnie jak złączki Wavin Tigris oraz inne produkty tej marki, rury legitymują się wszystkimi certyfikatami zgodności z normami jakościowymi. W tym wypadku są to: DVGW, KIWA, KOMO czy atest higieniczny PZH.

Kolejną grupą produktową, która ma świetnie opinie instalatorów, są rury Wavin Tigris PE-RT/Al/PE-RT, oferowane w zakresie średnic od 16 mm do 25 mm oraz 75 mm. Przeznaczone są one do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, systemów grzewczych i ogrzewania podłogowego oraz do instalacji technologicznych. Jest to produkt w pełni bezpieczny, dzięki czemu można go stosować również w instalacjach wody pitnej.

Kompozytowe rury Wavin Tigris PE-RT/Al/PE-RT mają budowę wielowarstwową. Oprócz wzmocnionego polietylenu PE-RT, który ma dobrą wytrzymałoś

chemiczną i na podwyższone temperatury są to: aluminiowa wkładka, która tworzy barierę antydyfuzyjną oraz ogranicza wydłużalnoś

termiczną, a także dwie warstwy kleju.

Wśród właściwości rur Wavin Tigris PE-RT/Al/PE-RT warto wymienić stabilność wymiarową, odporność na ściskanie oraz elastyczność w trudnych warunkach montażowych. Można je stosować ze złączkami Wavin Tigris, co daje instalatorom swobodę w zakresie wykorzystywania jednej rury do różnych zastosowań.

Złączka naprawcza Wavin Tigris

Oprócz wymienionych powyżej elementów współtworzących system Wavin Tigris (złączki i rury), producent oferuje jeszcze jedno rozwiązanie, jakim jest teleskopowa złączka naprawcza. Dzięki niej można szybko naprawić przypadkowo uszkodzoną rurę – np. w wypadku przypadkowego jej przewiercenia, zwłaszcza w miejscach ukrytych i trudno dostępnych. Nie trzeba też tracić czasu na demontaż sąsiadujących ze sobą elementów ściany czy podłogi (jeśli uszkodzona została rura ukryta w takim właśnie miejscu) i naprawiać instalacji rurowej z wykorzystaniem kształtek prostych. Dzięki naprawczej złączce Wavin Tigris trzeba tylko wyciąć uszkodzony fragment rury i zamontować złączkę – ekspresowo, prosto i skutecznie.

Spójność, elastyczność, swoboda podczas montażu, a także niezawodność i wysoka jakość – to właśnie te aspekty sprawiają, że współtworzące system Wavin Tigris złączki i rury mają świetne opinie wśród instalatorów. Dzięki oferowanym przez Wavin produktom, ich praca może być znacznie łatwiejsza, szybsza i bardziej komfortowa.

Więcej informacji na stronie: https://www.wavin.com/pl-pl