Zdemontowanie elewacji przed rozbiórką
Prace przy ul. Pańskiej 97 w Warszawie wykonywane przez Grupę Tree obejmowały rozbiórki budynków: usługowego typu „Lipsk”, usługowo-produkcyjnego typu „Berlin” oraz łącznika technicznego pomiędzy budynkiem Berlin, a budynkiem Domu Słowa Pańskiego.
Budynek do rozbiórki „Berlin” charakteryzował się dużą kubaturą 22 800 m3. Jeszcze większy był „Lipsk” – 48 000 m3. Oba zlokalizowane były w ostrej granicy działki wzdłuż pasa drogowego ulic Pańskiej i Miedzianej. Dodatkowym utrudnieniem dla Grupy Tree była elewacja budynku Lipsk, która zawierała azbest, co wymagało jej demontażu przed przystąpieniem do mechanicznej rozbiórki.

 

Fot. Tree

Dobrze zaplanowane prace wyburzeniowe
Z uwagi na lokalizację budynków w ostrej granicy działki, w ramach prac przygotowawczych Grupa Tree wykonała Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, w którym określono zakres koniecznego zajęcia pasa drogowego ulic: Pańskiej i Miedzianej. Zajęcie od strony ul. Pańskiej podyktowane było koniecznością wygrodzenia strefy niebezpiecznej o szerokości 7,0 m wzdłuż północnej ściany szczytowej budynku „Berlin”, natomiast zajęcie od ul. Miedzianej wykonano w pierwszym etapie na szerokość 10,0 m, co pozwoliło na wprowadzenie dźwigu samochodowego i demontaż elewacji w całości.

 

Fot. Tree

Nowoczesny sprzęt
Prace w Warszawie rozpoczęto od ogrodzenia i oznakowania terenu, odłączenia budynków od instalacji i sieci zewnętrznych, a następnie przeprowadzono demontaż urządzeń i wyposażenia oraz prace porządkowe wewnątrz. Kolejnym etapem była rozbiórka mechaniczna budynku „Berlin”. Wyspecjalizowane maszyny, z których korzysta Grupa Tree pozwalają na burzenie budynków i prowadzenie robót w sposób szybki i bezpieczny. Do pracy zaangażowano od początku koparkę wysokościową Liebherr 954 z ramieniem o zasięgu roboczym 33 metry, wyposażoną w nożyce tnąco-burzące Atlas Copco CC1700. W pierwszej kolejności rozbierano dach budynku „Berlin” wykonany ze stalowego przekrycia strukturalnego. Po rozbiórce dachu na pewnym zakresie do pracy przystępowały ciężkie maszyny wyburzeniowe CAT 328 oraz CAT 340, wyposażone w szczęki burzące Atlas Copco DP2800 oraz CAT 335.

 

Fot. Tree

Oczekiwanie na zgodę i rozbiórka nadziemia
Rozbiórka budynku „Berlin” postępowała w kierunku ulicy Pańskiej. W oczekiwaniu na zgodę na zajęcia terenowe pozostawiono dwie ostatnie osie konstrukcyjne części nadziemnej budynku od strony ul. Pańskiej i przystąpiono do usuwania stóp fundamentowych. Z uwagi na produkcyjny charakter budynku do rozbiórki (znajdowała się tam drukarnia Domu Słowa Polskiego) fundamenty były w formie stóp żelbetowych o wymiarach podstawy 3,5×3,5 m i masie ok. 20t każda.
Po uzyskaniu zgody zarządcy, wygrodzeniu i oznakowaniu strefy niebezpiecznej Grupa Tree przystąpiła do rozbiórki mechanicznej pozostałej części nadziemia budynku „Berlin”, a równolegle przy użyciu dźwigu samochodowego demontowała elewację budynku „Lipsk”. Płyty elewacyjne były w całości układane na paletach, zabezpieczane folią i składowane na wydzielonym placu wewnątrz terenu budowy, a następnie odwiezione w miejsce utylizacji.

 

Fot. Tree 

Rozbiórka budynku przy użyciu Liebherra 954
Po odwiezieniu całości materiałów zawierających azbest przystąpiono do mechanicznej rozbiórki budynku typu „Lipsk”. Z uwagi na wysokość budynku do rozbiórki, wynoszącą 21,0 metrów, oraz usytuowanie platformy roboczej na poziomie piwnic budynku „Berlin” (rzędna ok. -3,0 metrów p.p.t.), ponownie wykorzystano Liebherra 954. Do prac pomocniczych, segregowania materiału, rozbiórki kondygnacji niższych i fundamentów zastosowano zestaw 3 dużych maszyn wyburzeniowych: CAT 340, VOLVO EC480 oraz VOLVO EC250.

 

Fot. Tree

Mniejsza emisja kurzu i pyłów
Prace wyburzeniowe postępowały od strony południowej w kierunku skrzyżowania ul. Pańskiej i Miedzianej. Grupa Tree z uwagi na sąsiednie budynki i ruch na ulicach postanowiła ograniczyć emisję kurzu i pyłów, do czego zastosowano system zraszania konstrukcji, na który składają się dwa zraszacze przestawne z dmuchawą mocy 5kW, kurtyny wodne oraz prądnice zamontowane na końcu ramienia koparki wysokościowej, służące do polewania konstrukcji z góry.

 

Fot. Tree

Powoli, według planu
Z uwagi na lokalizację w ostrej granicy działki nie dało się na ówczesnym etapie wykonać rozbiórki ostatniej osi konstrukcyjnej piwnic od strony ulic. W celu zabezpieczenia wykopu i umożliwienia wykonania tych prac przewidziano obudowę w formie ściany berlińskiej, która zamontowana zostanie na zewnątrz ścian piwnicy. Prace wyburzeniowe ściany zewnętrznej postępować będą stopniowo, aby umożliwić zakładani opinki i prawidłowe zabezpieczenie stateczności wykopu.

 

Fot. Tree

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia
Grupa Tree do tej pory wyburzyła 700255 m3 kubatury budynków, zużywając do tego 1512965 litrów paliwa. Stale poszerzana oferta oraz mnogość pomyślnie przeprowadzonych zleceń z sektora przemysłu ciężkiego, kolei, energetyki, lotnictwa, jak też mniejszych prac wyburzeniowych i robót w zakresie obiektów historycznych, drogowych i torowych sprawiają, że współpraca z tym doświadczonym kontrahentem przyspieszy realizację każdej inwestycji oraz zapewni jej pomyślność.
Grupa Tree poza pracami ziemnymi, rozbiórkami budynków oferuje także usługi recyklingu, w zakresie m.in. kruszenia gruzu i tłucznia kolejowego, jak również prowadzi wynajem maszyn budowlanych, kontenerów oraz świadczy usługi serwisowe.

Z pełną ofertą usług świadczonych przez Grupę Tree można zapoznać się na stronie: www.tree.com.pl

05-532 Baniocha, Łubna 50C , woj. mazowieckie
tel. +48 (22) 757 40 03,